Ενέργεια

ΥΠΕΝ: Η Planet, σύμβουλος για το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

  • Σταύρος Γριμάνης


Η διαδικασία, το τίμημα και ποιοι άλλοι διεκδίκησαν το έργο

Η εταιρεία Planet είναι αυτή που αναλαμβάνει να «τρέξει» το σχεδιασμό του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027. Αυτό προβλέπει χθεσινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Σκρέκα, η οποία και επικυρώνει το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας που έγινε το προηγούμενο διάστημα.

Το Πρόγραμμα για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (ΔΑΜ) για την περίοδο 2021-2027 αποτελεί το βασικό πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου για τη ΔΑΜ προς μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία, το οποίο καταρτίστηκε για τις περιοχές που εξαρτώνται περισσότερο από τα ορυκτά καύσιμα και έχει ως βάση αναφοράς τα αναλυτικά Εδαφικά Σχέδια ΔΑΜ των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης και του Δήμου Μεγαλόπολης. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για το κεντρικό εργαλείο αντιμετώπισης των οικονομικών, κοινωνικών, εργασιακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις συγκεκριμένες περιοχές από τη στρατηγική της απολιγνιτοποίησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 1, 61 δισ. ευρώ, που προέρχονται από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, και συμπληρώθηκε με πόρους από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+, ενώ επιπλέον 300 εκατ. ευρώ θα διατεθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης αποκλειστικά για την αποκατάσταση και τον επαναπροσδιορισμό της χρήσης εδαφών στα εξορυκτικά πεδία της Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης.

Ο διαγωνισμός επιλογής του συμβούλου για το σχεδιασμό του Προγράμματος έγινε με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία μέσω καταλόγου.

Έτσι, στις 28 και 29 Ιανουαρίου υποβλήθηκαν οι προσφορές από τους υποψήφιους αναδόχους που ήταν η Planet Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, η Ευρωτέκ Ανώνυμη Μελετητική Εταιρεία και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ).

Στις 12 Φεβρουαρίου υποβλήθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης με το οποίο εισηγήθηκε την ανάθεση του έργου, – με μοναδικό κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής-,  στην εταιρεία Planet. Η κατακύρωση έγινε στις 18 Μαρτίου και όπως προκύπτει από τα στοιχεία, το τίμημα ανέρχεται σε 72.912 ευρώ.

Η Planet (με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Χρήστο Γιαννακόπουλο) «μετράει» 34 χρόνια στην αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών και θεωρείται μία από τις κορυφαίες και πλέον έμπειρες στο κομμάτι του project management consulting.

Η εταιρεία από την ίδρυσή της μέχρι τώρα έχει συμμετάσχει σε εκατοντάδες έργα και επενδύσεις υποστηρίζοντας πελάτες από όλους τους κλάδους της οικονομίας και του δημόσιου τομέα. Διαθέτει, ακόμη, ισχυρή παρουσία και εκτός συνόρων στη ΝΑ Ευρώπη, μέσω θυγατρικών βραχιόνων (Planet International, Planet Western Balkans, Planet Turkey, Planet Albania, Redecon).

Απόρρητο Απόρρητο