Τη δημιουργία Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη μοντέλων οικο-καινοτομίας για το δασικό οικοσύστημα, που εναρμονίζει την Ελλάδα με το σχέδιο δράσης της ΕΕ (EcoAP) και ενισχύει τη θέση της σε σχέση με τα άλλα κράτη μέλη και την δημιουργία ενός Ψηφιακού Παρατηρητήριου για την χαρτογράφηση καινοτόμων και τεχνολογικών λύσεων στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει, με στόχο την πρόληψη, προστασία και αποκατάσταση των δασών στην Ελλάδα προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Προς αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός μέσω Καταλόγου Προμηθευτών για την ανάθεση του έργου: «Δημιουργία Ψηφιακού Παρατηρητηρίου καινοτόμων και τεχνολογικών λύσεων στις σύγχρονες προκλήσεις για την πρόληψη, προστασία και αποκατάσταση των δασών στην Ελλάδα», υποέργο της πράξης «Υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος».

Οι εταιρείες και οι ειδικότεροι όροι

Συγκεκριμένα, έχουν προσκληθεί να υποβάλουν προσφορές οι εταιρείες «Mantis Business Innovation Ι.Κ.Ε.», «Ωρίων Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» και «5 Knocks Συμβουλευτική Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.».

Ο διαγωνισμός γίνεται με την κλειστή διαδικασία του άρθρου 119 του ν. 4412/2016, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 60.000 ευρώ και ΦΠΑ: 14.400 ευρώ).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29.6.2023 και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων θα γίνει την επομένη 30.6.2023.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και στο χρονικό αυτό διάστημα δεν συμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι που απαιτούνται για την οριστική παραλαβή των παραδοτέων.

Το σκεπτικό και το αντικείμενο του έργου

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της πρόσκλησης, η Ελλάδα αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια αύξηση των περιβαλλοντικών κινδύνων ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής αλλά και ανθρωπογενών παρεμβάσεων, όπως είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι δασικές καταστροφές, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η ερημοποίηση κ.α.

Συγκεκριμένα, οι δασικές πυρκαγιές και οι καταστροφές που προκαλούνται από αυτές στο φυσικό περιβάλλον και ειδικότερα στα δάση, απαιτούν άμεση και συστηματική αντιμετώπιση εκ μέρους του κράτους και των πολιτών.

Με την χώρα μας να αντιμετωπίζει ανά τα χρόνια δεκάδες φυσικές καταστροφές και πυρκαγιές, ειδικά την θερινή περίοδο, κρίνεται επιτακτική ανάγκη η ελληνική Πολιτεία να δράσει άμεσα και συμπληρωματικά της στρατηγικής που έχει χαράξει (όπως το Εθνικό Σχέδιο Καταγραφής Επικίνδυνων Περιοχών για πυρκαγιές και πλημμύρες) και των μέτρων που έχει λάβει με στόχο την προστασία του δασικού οικοσυστήματος στην χώρα.

Σε συνέχεια των παραπάνω, η Γενική Γραμματεία Δασών αποσκοπεί στην χάραξη πλαισίου πολιτικής και στη δημιουργία πλάνου δράσεων για το μέλλον, αξιοποιώντας μοντέλα οικο-καινοτομίας για το δασικό οικοσύστημα και εναρμονίζοντας την στρατηγική της με το αντίστοιχο Σχέδιο Δράσης της Ε.Ε. (EcoAP). Παράλληλα και για την συνεχή επικαιροποίηση της γνώσης αναφορικά με τις καινοτόμες και τεχνολογικές λύσεις που βρίσκουν εφαρμογή στις σύγχρονες προκλήσεις για την πρόληψη, προστασία και αποκατάσταση των δασών, η Γενική Γραμματεία Δασών αποσκοπεί στην δημιουργία Ψηφιακού Παρατηρητήριου για την χαρτογράφηση των ανωτέρω λύσεων.

Συγκεκριμένα, αντικείμενο του Υποέργου είναι:

A. Ανάλυση θεσμικού πλαισίου και εφαρμογής καλών πρακτικών οικο-καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα για την επίλυση των σύγχρονων προκλήσεων της Γενικής Γραμματείας Δασών στην πρόληψη, προστασία και αποκατάσταση των δασών καθώς και καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και δράσεων για την έρευνα, καινοτομία και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα.

Ειδικότερα προβλέπεται:

1) Η ανάγκη και οι θεσμικές υποχρεώσεις για την εφαρμογή μοντέλων οικο-καινοτομίας στην Ελλάδα στον τομέα των δασικών οικοσυστημάτων.
2) Ανάλυση του Σχεδίου Δράσης της Ε.Ε για την οικο-καινοτομία (EcoAP) στον τομέα των δασικών οικοσυστημάτων.
3) Καταγραφή σχετικών εξελίξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε συνέχεια του Σχεδίου Δράσης της ΕΕ για την οικο-καινοτομία (EcoAP) στον τομέα των δασικών οικοσυστημάτων.
4) Χαρτογράφηση των πολιτικών και καλών πρακτικών που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Σχέδιου Δράσης για την οικο-καινοτομία (ΕcoAp).
5) Ο ρόλος της ανοιχτής καινοτομίας στην επίλυση των προκλήσεων της πρόληψης, προστασίας και αποκατάστασης των δασικών οικοσυστημάτων.
6) Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης δράσεων ενίσχυσης και προώθησης της οικο-καινοτομίας στην Ελλάδα στον τομέα των δασών.
7) Συγκριτική αξιολόγηση σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

B. Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης Ελλάδας για την ανάπτυξη μοντέλων οικο-καινοτομίας για το δασικό οικοσύστημα, που εναρμονίζει την Ελλάδα με το σχέδιο δράσης της ΕΕ (EcoAP) και ενισχύει τη θέση της σε σχέση με τα άλλα κράτη μέλη.

Ειδικότερα:

1) Σύνταξη προτάσεων ανάπτυξης της οικο-καινοτομίας για το δασικό οικοσύστημα στην Ελλάδα.
2) Τεχνική και οικονομική ανάλυση των προτάσεων.
3) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης.
4) Καταγραφή προτάσεων αξιοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης.

Γ. Δημιουργία Ψηφιακής Πύλης-Παρατηρητηρίου καινοτόμων και τεχνολογικών λύσεων στις σύγχρονες προκλήσεις για την πρόληψη, προστασία και αποκατάσταση των δασών.

Ειδικότερα:
1) Μελέτη Εφαρμογής για την δημιουργία της Ψηφιακής Πύλης-Παρατηρητηρίου
i) Καταγραφή και ανάλυση των κυριότερων προκλήσεων της Γενικής Γραμματείας Δασών για την πρόληψη, προστασία και αποκατάσταση των δασών
ii) Περιγραφή διαδικασιών υλοποίησης
iii) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
iv) Περιγραφή σκοπού και στόχων της Ψηφιακής Πύλης-Παρατηρητηρίου
v) Καθορισμός του προφίλ συμμετεχόντων
vi) Εύρεση εμπλεκόμενων μερών, συνεργαζόμενων φορέων και σύναψη δυνητικών μνημονίων συνεργασίας
vii) Σύστημα και φόρμες υποβολής, αξιολόγησης και παρακολούθησης των προτάσεων που θα ενταχθούν στο Ψηφιακό Παρατηρητήριο

2) Προτάσεις ανάπτυξης επικοινωνιακής και γραφιστικής ταυτότητας της Ψηφιακής Πύλης-Παρατηρητηρίου
3) Εγκατάσταση έτοιμου λογισμικού για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Ψηφιακού Παρατηρητηρίου
4) Ανάπτυξη Ψηφιακής Πύλης και διασύνδεσή της με το Ψηφιακό Παρατηρητήριο
5) Σχεδιασμός Επικοινωνιακής Στρατηγικής και Πλάνου Μάρκετινγκ για την προώθηση της Ψηφιακής Πύλης-Παρατηρητηρίου.

Διαβάστε ακόμη