Πληροφοριακό σύστημα για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού εγκλήματος προετοιμάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Προς αυτή την κατεύθυνση το Πράσινο Ταμείο το οποίο και θα χρηματοδοτήσει τη συγκεκριμένη δράση, προκηρύσσει σχετικό διαγωνισμό.

Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού εγκλήματος.

Το σύστημα αυτό θα διαχειρίζεται υποθέσεις περιβαλλοντικής επιθεώρησης, σε συμφωνία με τον N. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α 21.09.2011) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και ενσωματώνοντας όλη τη ροή εργασίας με ψηφιακό τρόπο.

Παράλληλα, θα διαλειτουργεί με υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του ΥΠΕΝ που θα τροφοδοτούν δεδομένα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και τη διαχείριση των αποβλήτων.

Σημειώνεται ότι το αντικείμενο δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, λόγω της αρχιτεκτονικής του έργου και της συμπληρωματικότητας και των αλληλεξαρτήσεων, ήτοι των υψηλών απαιτήσεων διαλειτουργικότητας που είναι αναγκαίο να εξασφαλίζονται αφενός μεταξύ των λειτουργικών ενοτήτων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου και αφετέρου με τρίτα συστήματα άλλων φορέων. Κατά συνέπεια προσφορές γίνονται αποδεκτές μόνο για το σύνολο των υπηρεσιών.

Ο διαγωνισμός και οι προθεσμίες

Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 185.483,87 ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ενώ ο προϋπολογισμός με ΦΠΑ ύψους 44.516,13 ευρώ ανέρχεται σε 230.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του έργου LIFE PROWhIBIT. Το έργο LIFE PROWhIBIT χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 739.570 ευρώ (54,97% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού).

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 10 μήνες και η σχετική διακήρυξη δημοσιεύεται σήμερα 30 Δεκεμβρίου 2022, ενώ η προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2023.

Τέλος, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών έχει οριστεί η 17η Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15:00.

Διαβάστε ακόμη

ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν επικύρωσε τον προϋπολογισμό ύψους 1,7 τρισ. δολαρίων

Αυτή είναι η αυτοκρατορία των Kardashians. Πέντε αδελφές και ένα ασύλληπτο success-story

Κολλαγόνο: Εχει νόημα η χρήση του; Ολη η αλήθεια σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες