Ενέργεια & Περιβάλλον

Πράσινο Ταμείο: €12,4 εκατ. προς τους Δήμους για κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους

  • newsroom


Από την ερχόμενη Πέμπτη 1 Ιουλίου μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022 η κατάθεση των προτάσεων

Ακόμη ένα πρόγραμμα για τους Δήμους όλης της χώρας «ξεκλειδώνει» το Πράσινο Ταμείο. Μετά την πρόσκληση που δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα για σειρά έργων στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021» και το οποίο αφορά χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 57 εκατ. ευρώ, το Πράσινο Ταμείο καλεί τους Δήμους να υποβάλουν τις προτάσεις τους για τη δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.».

Πρόκειται για ένα υποπρόγραμμα που εντάσσεται και αυτό στο Χ.Π. «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» με το ύψος της δημόσιας δαπάνης να διαμορφώνεται συνολικά σε 12.411.160 ευρώ.

Το σκεπτικό εδράζεται στην διαπιστωμένη ανάγκη προώθησης του χωρικού σχεδιασμού και της ολοκλήρωσης της εφαρμογής του σχεδίου πόλης καθώς και της απόκτησης των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων σε επίπεδο διοικητικών ορίων Δήμου. Επίσης, της ιεράρχησης ως προς την απόκτησή τους, προκειμένου να μην απολέσουν το χαρακτήρα τους και μετατραπούν σε οικοδομήσιμους, καθιστώντας έτσι δυσμενέστερες τις συνθήκες του αστικού περιβάλλοντος.

Οι Δήμοι μπορούν να υποβάλλουν μόνο ένα αίτημα για το σύνολο της χωρικής τους αρμοδιότητας, ενώ η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για έναν χρόνο και συγκεκριμένα από την ερχόμενη Πέμπτη 1η Ιουλίου έως και την 30η Ιουνίου 2022 που είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Σκοπός και αντικείμενο της δράσης «Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.»

Η πρόσκληση απευθύνεται στους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού όλης της χώρας, ενώ χωρικό πεδίο εφαρμογής είναι τα διοικητικά όρια του κάθε δυνητικού δικαιούχου.

Όσον αφορά το σκοπό και το αντικείμενο της δράσης αναφέρεται ότι «προκειμένου να προωθηθεί ο χωρικός σχεδιασμός και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του σχεδίου πόλης και η απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, οι Δήμοι καταρτίζουν Επιχειρησιακό Σχέδιο εντός των διοικητικών ορίων τους, στο οποίο καταγράφονται, -ανά δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα-, οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Οι χώροι για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση ιεραρχούνται βάσει κριτηρίων ως προς την αναγκαιότητα απόκτησής τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που έχει παρέλθει από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης».

Έτσι, με αυτή την πρόσκληση καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι για την υποβολή προτάσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση της δράσης της εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Εξασφάλισης Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.).

Προκειμένου το Πράσινο Ταμείο να προχωρήσει σε ένταξη, οι προτάσεις θεωρούνται επιλέξιμες και αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επί ποινή αποκλεισμού:

• Πληρότητα πρότασης (μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης υποβολής)

• Επιλεξιμότητα – Συμβατότητα με το άρθρο 92 του ν.4759/2020 και την υπ. αριθμ. οικ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774/14-6-2021 εγκύκλιο, βάσει της οποίας ορίστηκαν οι τεχνικές οδηγίες των Επιχειρησιακών Σχεδίων για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. Για να θεωρηθεί μια πρόταση πλήρης και να ενταχθεί θα πρέπει να πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια στο σύνολό τους.

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πράσινου Ταμείου. Η απόφαση ένταξης εκδίδεται με βάση τον προϋπολογισμό του Πράσινου Ταμείου, λαμβάνοντας υπόψη το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο» όπως αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Οδηγό Διαχείρισης.

Όπως τονίζεται, ο δικαιούχος Δήμος έχει υποχρέωση να συμβασιοποιήσει την προτεινόμενη δράση μέσα σε διάστημα 12 μηνών από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου περί ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, διαφορετικά απεντάσσεται αυτομάτως από το πρόγραμμα.