Ενέργεια & Περιβάλλον

Πράσινο Ταμείο: Στον αέρα η πρόσκληση για 23 εκατ. ευρώ στους μικρούς Δήμους

 • Σταύρος Γριμάνης


Προθεσμία υποβολής προτάσεων μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου - Ποιοι είναι οι 170 δυνητικά δικαιούχοι Δήμοι - Οι επιλέξιμες δράσεις

Το «Πράσινο» Ταμείο ανάρτησε την β’ πρόσκληση υποβολής προτάσεων στον άξονα «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», με τη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα να έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία, με την προθεσμία να λήγει στις 20 Δεκεμβρίου.

Όπως είχε προαναγγείλει το newmoney, η β’ πρόσκληση προβλέπει συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 23 εκατ. ευρώ (για τα έτη 2021-2022), ενώ απευθύνεται στους Δήμους της χώρας που έχουν πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων καθώς και τους Συνδέσμους της αντίστοιχης χωρικής επικράτειας.

Οι δυνητικά δικαιούχοι Δήμοι με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια είναι 170 (δες συνημμένη κατάσταση). Έχει προηγηθεί, όπως είναι γνωστό, η α’ πρόσκληση στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος για Δήμους με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων.

Και στην παρούσα πρόσκληση για κάθε Δήμο υπάρχει ο περιορισμός της υποβολής έως δύο προτάσεων για τη χωρική του επικράτεια και στο ίδιο Μέτρο είτε υποβληθούν από τον ίδιο είτε από αρμόδιο Σύνδεσμο. Ωστόσο είναι αποδεκτή η υποβολή μιας πρότασης από το Δήμο και μιας (για τον ίδιο Δήμο) από τον Σύνδεσμο.

Οι επιλέξιμες δράσεις

Οι δράσεις οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν καθορίζονται στο πλαίσιο των μέτρων του προγράμματος ως εξής:

ΜΕΤΡΟ 1: Σύνθετες αστικές αναπλάσεις

 • Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου ή δίκτυο αυτών
 • Αποκατάσταση /επανάχρηση δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα, μνημεία ή έργα τέχνης.

ΜΕΤΡΟ 2: Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο

 • Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, χώρων πρασίνου και υφιστάμενων δικτύων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, με έμφαση στη συμπλήρωση των φυτεύσεων.
 • Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου. (Η δράση αυτή μπορεί να αποτελεί τμήμα άλλων δράσεων
 • Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδικών χαρών.
 • Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθμιση, διεύρυνση, ανακατασκευή, πεζοδρόµων ή και πεζοδροµίων και επιµέρους υποδοµών τους ή και δημιουργία νέων πεζοδρομίων σε μέρη που δεν υπάρχουν και θεωρούνται απαραίτητα για την ασφαλή διέλευση των πεζών, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών µε πρόνοια και για εμποδιζόμενα άτομα, σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.
 • Ανακαίνιση και διαμόρφωση κτιρίων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία Ο.Τ.Α./ Δικαιούχου ή έχουν εκμισθωθεί/παραχωρηθεί σε ΟΤΑ/ Δικαιούχο από φορείς που συγκαταλέγονται στους εν δυνάμει δικαιούχους του Πράσινου Ταμείου για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 15 ετών, με στόχο την επανάχρησή τους για την κάλυψη αναγκών εγκατάστασης κοινωνικών, πολιτιστικών ή εν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων,
 • Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία Ο.Τ.Α./ Δικαιούχου ή έχουν εκμισθωθεί/παραχωρηθεί σε ΟΤΑ/Δικαιούχο από φορείς που συγκαταλέγονται στους εν δυνάμει δικαιούχους του Πράσινου Ταμείου για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 15 ετών, σε αξιόλογα τουριστικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά σημεία της πόλης ή του δήμου, όπως σε κεντρικές πλατείες, καθώς και κτιρίων κεντρικών αξόνων και παραλιακών μετώπων.
 • Διαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων, υπαίθριων με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και υλικά καθώς και υπόγειων.
 • Αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων, ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου στα σχολεία.

Στους δυνητικούς δικαιούχους παρέχεται επίσης η δυνατότητα υποβολής προς ένταξη ήδη συμβασιοποιημένων έργων ή έργων των οποίων έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοπράτησης και καλύπτουν τα κριτήρια της επιλεξιμότητας που αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος. «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα έτη 2021-2022

Προϋπόθεση είναι:

α) η υπογραφή της σύμβασης ή η ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης να έχει γίνει εντός του έτους 2020

β) να υπάρχει και να βεβαιώνεται η ομαλή εξέλιξή τους και

γ) να μην αποτελούν αντικείμενο συμπληρωματικής σύμβασης.

Εδώ τονίζεται ιδιαίτερα ότι σε καμία περίπτωση το «Πράσινο» Ταμείο δεν χρηματοδοτεί έργο ή τμήμα έργου το οποίο έχει ήδη πληρωθεί πριν την έκδοση σχετικής απόφασης για την ένταξή του σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου.

Κάθε Δήμος μπορεί να υποβάλλει έως δύο προτάσεις στο ίδιο Μέτρο, αλλά σε κάθε περίπτωση, το σύνολο του αιτούμενου ποσού χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης» όπως υπολογίζεται σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου.

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις εξετάζονται άμεσα, με σειρά προτεραιότητας εισερχομένου. Δηλαδή, κάθε πρόταση που υποβάλλεται, αξιολογείται άμεσα χωρίς να απαιτείται να παρέλθει η προθεσμία υποβολής της πρόσκλησης. Εφόσον πληροί το σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης επί ποινή αποκλεισμού, τα έργα εντάσσονται, βάσει του προϋπολογισμού τους.

Προκειμένου το «Πράσινο» Ταμείο να προχωρήσει σε ένταξη, οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση την επιλεξιμότητα, το ιδιοκτησιακό /θεσμικό καθεστώς και την ωριμότητα. Για να θεωρηθεί μια πρόταση πλήρης και να ενταχθεί θα πρέπει να πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια στο σύνολό τους.

Δείτε το παράρτημα με τους Δήμους που δικαιούνται ένταξης με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια και με το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης