Άδοξο τέλος θα έχουν, κατά ένα μέρος τουλάχιστον, όπως φαίνεται, τα «πράσινα» σχέδια της Icon Energy, εταιρεία στην οποία συνιδρυτής ήταν ο Γεώργιος Νίκας, γιος του εκλιπόντος αλλαντοβιομήχανου Παναγιώτη Νίκα.

Συγκεκριμένα, πριν λίγες μέρες η ΡΑΑΕΥ απέρριψε την αίτηση αναθεώρησης που είχε υποβάλει η εταιρεία κατά της απόφασης της Αρχής, -τον Ιανουάριο του 2023-, περί της «Παύσης ισχύος της υπ΄αριθμ. μητρώου ΡΑΕ ΑΔ-08698 Βεβαίωσης Παραγωγού».

Η εν λόγω Βεβαίωση της Icon Energy αφορούσε φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 120,0 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 120,0 MW στη θέση «Σούλα» της κτηματικής περιφέρειας Αγίων Θεοδώρων Θηβών.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία, στις 30 Ιουνίου 2021, εξασφάλισε από τη ΡΑΕ δύο Βεβαιώσεις Παραγωγού για φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 220 MW. Η μία αφορούσε τον παραπάνω φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 120 MW και η δεύτερη σταθμό ισχύος 100 MW στην ίδια θέση.

Ωστόσο, στις 16 Σεπτεμβρίου 2022 η εταιρεία υπέβαλε στη ΡΑΕ αίτηση για την τροποποίηση της πρώτης βεβαίωσης ως προς τη μείωση της εγκατεστημένης ισχύος και μέγιστης ισχύος παραγωγής από 120 MW σε 78,530 MW αντίστοιχα. Μετά την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, στις 11 Οκτωβρίου 2022 η ΡΑΕ ενέκρινε την εν λόγω τροποποίηση.

Το ιστορικό της κόντρας

Η Ρυθμιστική Αρχή στις 19-09-2022 προχώρησε στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα της του Οριστικού Πίνακα Αδειών Παραγωγής & Βεβαιώσεων Παραγωγού από ΑΠΕ, που έπαυσαν αυτοδικαίως να ισχύουν, λόγω μη συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ν.4685/2020.

Ακολούθησε στις 27 Ιανουαρίου 2023 έγγραφο της Αρχής με το οποίο γνωστοποίησε στην εταιρεία το γεγονός της αυτοδίκαιης παύσης ισχύος της υπ΄αριθμ. 4091/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού. Στις 22 Φεβρουαρίου 2023 η εταιρεία υπέβαλε εμπρόθεσμα αίτηση αναθεώρησης αυτής της απόφασης.

Στο σκεπτικό της ΡΑΑΕΥ αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι η Αρχή, στο πλαίσιο του συνεχούς ελέγχου που διενεργεί για την τήρηση των οροσήμων που έχουν δεσμευτικά οριστεί βάσει των άρθρων 12 παρ. 2 του ν. 4685/2020 και 27 παρ. 1 του Κανονισμού Βεβαιώσεων, καθώς και για τη συμμόρφωση των κατόχων Βεβαιώσεων Παραγωγού με τις σχετικές υποχρεώσεις τους, διαπίστωσε ότι δεν έχει υποβληθεί από την εταιρεία αίτηση για τη χορήγηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης. Για το λόγο αυτό, η συγκεκριμένη Βεβαίωση συμπεριλήφθηκε στον Πίνακα Αδειών Παραγωγής & Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας που έπαυσαν αυτοδικαίως να ισχύουν.

Όπως διευκρινίζεται περαιτέρω, η Βεβαίωση παύει αυτοδικαίως να ισχύει για φωτοβολταϊκούς, χερσαίους αιολικούς σταθμούς και υβριδικούς σταθμούς ΑΠΕ, εάν εντός 6 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης, ο κάτοχος της, εφόσον υποχρεούται σε διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, δεν έχει καταθέσει αίτηση για χορήγηση ΑΕΠΟ.

Για τους σταθμούς που έχουν υποχρέωση εκπόνησης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά 12 μήνες. Οι προθεσμίες αυτές μπορούν να παρατείνονται, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων, για διάστημα μέχρι 24 μηνών, εφόσον ο κάτοχος Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικού Έργου δηλώσει στο Ηλεκτρονικό Μητρώο την πρόθεσή του για την ολοκλήρωση του έργου και καταβάλει Τέλος Δέσμευσης Φυσικού Χώρου Εγκατάστασης, το οποίο ορίζεται σε 150 ευρώ ανά MW Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής για κάθε μήνα παράτασης.

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας των 24 μηνών ή παράλειψης πληρωμής, η ισχύς της Βεβαίωσης παύει αυτοδικαίως και το ποσό (αν έχει καταβληθεί) δεν επιστρέφεται. Ακόμη αναφέρεται ότι η παύση ισχύος αποτυπώνεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και το γεωπληροφοριακό σύστημα του Φορέα Αδειοδότησης και από τον χρόνο αυτόν αποδεσμεύονται η έκταση που είχε δηλωθεί ως θέση εγκατάστασης του σταθμού αυτού και ο τυχόν δεσμευθείς ηλεκτρικός χώρος για το υπόψη έργο, με σχετική ενημέρωση του αρμοδίου Διαχειριστή.

Στην απόφαση της ΡΑΑΕΥ καταρρίπτονται τα επιχειρήματα της Icon Energy, με την Αρχή να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «έδρασε σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας, εφαρμόζοντας με διαφάνεια και αμεροληψία τις ρητές και επιτακτικές προβλέψεις του κείμενου πλαισίου, οι οποίες έχουν ταχθεί προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος σκοπού της επιταχυνόμενης προώθησης των έργων ΑΠΕ». Κάπως έτσι απορρίφθηκε η αίτηση αναθεώρησης της εταιρείας.

Η Icon Energy και οι αλλαγές

Η Icon Energy Ι.Κ.Ε. συστάθηκε στις 15 Ιουνίου 2020, με έδρα στο Περιστέρι, από τρεις συνεταίρους, αλλά με βασικότερο εξ αυτών τον Γιώργο Νίκα.

Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, αξίας 5.000 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 5.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστο, καλύφθηκαν με τον Γιώργο Νίκα να κατέχει ποσοστό 70%, τον Βασίλη Λαζαρίδη ποσοστό 15% και τον Θεόφιλο Τζιώτη, που έχει οριστεί και διαχειριστής της εταιρείας, ποσοστό 15%.

Στις 14 Ιουνίου 2022, με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3, 5, του καταστατικού της εταιρείας, ενώ συμφωνήθηκαν και ενδιαφέρουσες ανακατατάξεις.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε η αποχώρηση του Γεώργιου Νίκα και η είσοδος της «Icon Development Ανώνυμη Κτηματική-Γεωργική-Κτηνοτροφική- Πτηνοτροφική και Εμπορική Εταιρεία», η οποία εκπροσωπείται από την Μαρία Βαλσαμάκη. Επίσης, συμφωνήθηκε η μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων του Γεώργιου Νίκα στη νεοεισερχόμενη εταιρεία έναντι του ποσού των 3.500 ευρώ.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της όμως, η Icon Development, με διακριτικό τίτλο Wide Land Α.Ε., δεν είναι άλλη από την εταιρεία «Φάρμα Νίκας Α.Ε.», που ιδρύθηκε το 2004 από τον αείμνηστο αλλαντοβιομήχανο Παναγιώτη Νίκα.

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας στις 19 Ιουλίου 2021 αποφασίστηκε η αλλαγή της επωνυμίας σε Icon Development και η επέκταση του σκοπού της ώστε να συμπεριλάβει την κατασκευή και λειτουργία έργων ΑΠΕ, την παραγωγή, συμπαραγωγή, εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και την ίδρυση-λειτουργία μονάδων παραγωγής φωτοβολταϊκών στοιχείων.

Μετά τη συμφωνία των μετόχων στην Icon Energy, η Icon Development κατέβαλε το ποσό των 3.500 ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε το 70% των εταιρικών μεριδίων, που ανήκαν στον Γεώργιο Νίκα, ενώ οι Θεόφιλος Τζιώτης και Βασίλειος Λαζαρίδης διατήρησαν τα ποσοστά τους (15% έκαστος).

Με βάση τα παραπάνω είναι ζητούμενο το εάν και κατά πόσο ο Γεώργιος Νίκας πράγματι αποχώρησε ή απλώς συμμετέχει μέσω της Icon Development.

Διαβάστε ακόμη

Ποιες «φορο-προθεσμίες» λήγουν στο τέλος Ιουνίου

Μαριλένα Μαμιδάκη: Ξανά στο σφυρί το διατηρητέο στην Κυψέλη (pics)

Γιατί δεν κοιτούν προς Ελλάδα οι δισεκατομμυριούχοι Greeks – Οι «εξαιρέσεις» και οι… αδιάφοροι (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ