Επιστολές συμμόρφωσης και από τους τρεις μεγάλους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι ελέγχονταν για παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές έλαβε χθες 8 Αυγούστου η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Οι εταιρείες παρότι εμφανίζονται ενοχλημένες για την δημοσιότητα αλλά και το περιεχόμενο των παρεμβάσεων της ΡΑΕ, φέρονται να έχουν εναρμονιστεί με τις συστάσεις και τις υποδείξεις της Αρχής, αποσύροντας διαφημιστικά μηνύματα και πολιτικές που βρέθηκαν στο επίκεντρο του ελέγχου και θεωρήθηκε ότι στέλνουν λάθος μηνύματα και μπερδεύουν τους καταναλωτές. Για παράδειγμα ένας εκ των προμηθευτών, ο οποίος  αποδίδει τις αναρτήσεις σε κοινωνικά δίκτυα σε εμπορικό συνεργάτη και όχι στην ίδια την εταιρεία, δηλώνει ότι οι αναρτήσεις αυτές είχαν έγκαιρα αποσυρθεί από τις 5 Αυγούστου.

Στο δίκτυο των εμπορικών συνεργατών και στον περιορισμένο χρόνο που δόθηκε για να συντελεστούν οι αλλαγές στις χρεώσεις αποδίδει δεύτερος προμηθευτής το έλλειμμα συμμόρφωσης, αναγνωρίζοντας ότι υπήρξαν μηνύματα που ξέφυγαν του ελέγχου του και τα οποία διορθώθηκαν.

Άλλος, στις αναφορές της ΡΑΕ ότι παραπλανεί τους καταναλωτές λέγοντας ότι συμβάλλει στην χορήγηση των επιδοτήσεων μέσω του ΤΕΜ, επισημαίνει ότι η εταιρεία συνεισφέρει πράγματι σημαντικά ποσά στους πόρους του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης μετά την διαμόρφωση του πλαφόν στην χονδρεμπορική αγορά, τα οποία συναθροίζονται στα έσοδα του ειδικού λογαριασμού και αναδιανέμονται στους καταναλωτές για την επιδότηση των λογαριασμών. Ωστόσο, κατόπιν συστάσεων της ΡΑΕ επισημαίνεται ότι έχει προχωρήσει σε αναδιατύπωση των σχετικών αναφορών.

Κατόπιν αυτών βγαίνει λευκός καπνός για τους προμηθευτές που ελέγχονταν για καταχρηστική συμπεριφορά σε σχέση με τις νέες χρεώσεις τιμολογίων που τέθηκαν σε εφαρμογή από την 1 Αυγούστου.

Ωστόσο, η ΡΑΕ παραπέμπει την υπόθεση για να ληφθούν οριστικές αποφάσεις στην σημερινή έκτακτη διάσκεψη της Ολομέλειας, η οποία όμως σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις δεν αναμένεται να οδηγήσει σε αρνητική δημοσιότητα (δημοσιοποίηση επιχειρήσεων που δεν συμμορφώθηκαν).

Την περασμένη Παρασκευή, η ΡΑΕ είχε ανακοινώσει ότι ελέγχει τρεις προμηθευτές για αθέμιτο ανταγωνισμό και παραπλανητικές διαφημίσεις, σχεδιάζοντας να δημοσιεύσει σήμερα στην ιστοσελίδα της τα στοιχεία όσων δεν απέσυραν ή δεν αναθεώρησαν την πολιτική τους. Ομοίως, θα αναρτούσε τα στοιχεία και των προμηθευτών που  παρέλειψαν να γνωστοποιήσουν εμπροθέσμως τον τρόπο συμμόρφωσής τους.

Μεγαλύτερη ανεξαρτησία στη ΡΑΕ

Στο μεταξύ με σχέδιο νόμου που δόθηκε τις τελευταίες μέρες σε δημόσια διαβούλευση, και αφορά την ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας, το ΥΠΕΝ προχωρεί στην περεταίρω θωράκιση της ανεξαρτησίας της ΡΑΕ και των μελών της, τηρώντας τις αρχές της αμεροληψίας και της διαφάνειας. Όπως αναφέρεται τα μέλη της ΡΑΕ δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν απευθείας οδηγίες από κυβερνητικά και διοικητικά όργανα ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή φορέα.

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματιστηρίων ηλεκτρικής ενέργειας, εκπονεί μελέτες, συντάσσει, δημοσιεύει και υποβάλλει εκθέσεις. Επιπλέον προβαίνει σε συστάσεις, αποφασίζει ή εισηγείται στα αρμόδια όργανα τη λήψη αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης κανονιστικών και ατομικών πράξεων, ιδίως για την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού και των ρυθμιστικών υποχρεώσεων, την προστασία των καταναλωτών, την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια εφοδιασμού κ.α.

Διαφάνεια χρεώσεων

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι πελάτες έχουν δωρεάν και εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία που θα τους επιτρέπει να επιλέγουν τον κατάλληλο για αυτούς προμηθευτή και, ιδίως, τις εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις και τους όρους των συμβάσεων προμήθειας. Από την πλευρά τους οι  προμηθευτές υποχρεούνται να δημοσιοποιούν, τουλάχιστον στην ιστοσελίδα τους, όλους τους όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στις Συμβάσεις Προμήθειας και τους αντίστοιχους τιμοκαταλόγους τους.

Η ΡΑΕ δημοσιοποιεί συγκεντρωτικούς πίνακες με την ιστοσελίδα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τα δημοσιευμένα τιμολόγια κάθε Προμηθευτή, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Κώδικας Προμήθειας. Παράλληλα, παρακολουθεί και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχουν οι πάροχοι στους πελάτες τους.

Ενεργειακό μίγμα

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ότι οι καταναλωτές θα ενημερώνονται για το ενεργειακό μίγμα των παρόχων, ώστε εμμέσως αλλά σαφώς να μπορούν μέσω των επιλογών τους να επηρεάζουν την πορεία της αγοράς ενέργειας προς εκείνους τους παρόχους που έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά «καθαρής» ενέργειας.

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι «οι προμηθευτές παρέχουν στους πελάτες στοιχεία σχετικά με τη συνεισφορά κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό μείγμα καυσίμων του εκάστοτε προμηθευτή κατά το προηγούμενο έτος, με κατανοητό και σαφώς συγκρίσιμο τρόπο. Πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όσον αφορά τουλάχιστον τις εκπομπές CO2, που είναι αποτέλεσμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το συνολικό μείγμα καυσίμων του Προμηθευτή κατά το προηγούμενο έτος.

Εργαλεία σύγκρισης τιμολογίων

Με την υποστήριξη της ΡΑΕ θα λειτουργήσουν από το δημόσιο είτε από ιδιωτικούς φορείς πλατφόρμες,  οι οποίες θα προσφέρουν στους καταναλωτές δωρεάν πρόσβαση σε εργαλεία σύγκρισης των προσφορών και των τιμολογίων των προμηθευτών ενέργειας. Η ΡΑΕ θα εκδίδει μετά από έλεγχο σήματα εμπιστοσύνης για τα εργαλεία σύγκρισης. Η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα η ίδια η ΡΑΕ να  παρέχει εργαλείο σύγκρισης το οποίο θα καλύπτει ολόκληρη την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα για τα εργαλεία σύγκρισης προβλέπεται ότι οι οικιακοί πελάτες και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις με αναμενόμενη ετήσια κατανάλωση κάτω από εκατό χιλιάδες (100.000) κιλοβατώρες (kWh) δικαιούνται να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα εργαλείο σύγκρισης των προσφορών των προμηθευτών, περιλαμβανομένων των προσφορών για συμβάσεις δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πελάτες ενημερώνονται για τη διαθεσιμότητα των εργαλείων αυτών από τους λογαριασμούς τους ή από τα έγγραφα που τους συνοδεύουν, με την ΡΑΕ να καθορίζει τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των εργαλείων σύγκρισης τιμών.