Στη συγκρότηση Επιτροπής Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων Κυβερνοάσφαλειας προχώρησε η ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με απόφαση του Υπουργού Βασίλη Κικίλια.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, βασικός λόγος ήταν το γεγονός ότι «υφίσταται επιτακτική ανάγκη σύστασης επιτροπής επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων προκαλουμένων από συμβάντα που επιφέρουν μείζονα δυσλειτουργία στις ψηφιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ιδίως κυβερνοεπιθέσεις, συνέπεια των οποίων απειλείται η εύρυθμη και τελέσφορη λειτουργία αυτού».

Οι αρμοδιότητες και η λειτουργία της

Η Επιτροπή θα είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό των εσωτερικών διαδικασιών επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων κυβερνοασφάλειας τις οποίες θα υποβάλλει προς έγκριση εντός τριών μηνών από την σύσταση της, επισημαίνοντας στο πλαίσιο αυτό τυχόν διαπιστωθείσες δυσλειτουργίες και προτείνοντας τις αναγκαίες βελτιώσεις.

Συνακολούθα, σε περίπτωση εκδήλωσης περιστατικού κυβερνοασφάλειας συγκαλείται άμεσα και επιλαμβάνεται παντός θέματος που άπτεται της διαχείρισης της ροής των πληροφοριών του συμβάντος και εισηγείται σχετικά ,στα αποφαινόμενα όργανα, όσον αφορά την επικοινωνιακή διαχείριση της κρίσης.

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς και εκτάκτως οποτεδήποτε λάβει χώρα περιστατικό κυβερνοασφάλειας, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της. Ακόμη, δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακούς παράγοντες, ειδικότητας ή γνώσεων ανάλογων προς το υπό εξέταση θέμα, για παροχή έγγραφων πληροφοριών ή διατύπωση προφορικών απόψεων.

Επίσης, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, δύναται να αλληλογραφεί απευθείας με δημόσιες αρχές, καθώς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Σημειώνεται ότι, όπως προβλέπεται στην απόφαση, οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα πραγματοποιούνται «κεκλεισμένων των θυρών» στις εγκαταστάσεις της Γ.Γ.Πολιτικής Προστασίας επί της Λεωφ. Κηφισίας στο Μαρούσι ή μέσω ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη).

Η πρόσκληση με την Ημερήσια Διάταξη (θέματα προς συζήτηση) θα πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του συλλογικού οργάνου τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη συνεδρίαση (μπορεί δε να γίνει και με τηλεφώνημα ή άλλο πρόσφορο μέσο).

Ωστόσο, η προθεσμία αυτή μπορεί, σε περίπτωση κατεπείγοντος, να συντμηθεί, η πρόσκληση όμως, τότε, πρέπει να είναι έγγραφη και να βεβαιώνονται σε αυτήν οι λόγοι που κατέστησαν τη σύντμηση αναγκαία.

Οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής θα είναι αιτιολογημένες και θα σχηματίζονται με φανερή ψηφοφορία, κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Η σύνθεση της Επιτροπής

Με βάση την απόφαση στην Επιτροπή θα συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη οι:

1. Βασίλειος Παπαγεωργίου, Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ως Πρόεδρος

2. Αντιπύραρχος Ιωάννης Αρτοποιός με αναπληρωτή τον Υποπυραγό Γκαρμπούνη Θωμά, ως υπεύθυνος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.

3. Αντιπύραρχος Αικατερίνη Κατσιάδα με αναπληρωτή τον Υποπυραγό Μπαρμπάκο Θεόδωρο, ως υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης.

4. Πυραγός Πετρόπουλος Παναγιώτης με αναπληρωτή τον Υποπυραγό Βορδό Ζαχαρία, ως υπεύθυνος για νομικά ζητήματα.

5. Εμμανουήλ Ανδρουλάκης με αναπληρωτή τον Α/πστη Μπουκουβάλα Δημήτριο, ως υπεύθυνος ασφαλείας συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

6. Πύραρχος Αναστόπουλος Παναγιώτης με αναπληρωτή τον Υποπυραγό Βάσιο Γεώργιο, ως υπεύθυνος για τα υπολογιστικά πληροφοριακά συστήματα του Πυροσβεστικού Σώματος.

7. Αντιπύραρχος Σταυρούλα Μαλλίρη με Αναπληρωτή τον Ανθυποπυραγό Καζούκα Βασίλειο,ως υπεύθυνη για θέματα που αφορουν στην λειτουργία του Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης 112.

8. Μαρία Ξειδιανάκη με αναπληρώτρια την Καλλιόπη Τσαπογά, ως υπεύθυνη για θέματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

9. Επιπυραγός Κωνσταντίνος Παναγιωτίδης με αναπληρώτρια την Ανθυποπυραγό Θεοδωροπούλου Αφροδίτη, ως υπεύθυνος για θέματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Διαβάστε ακόμη

«Βαρόμετρο» το 10ετές: Ερχεται πολύ «χρήμα» μετά την επενδυτική βαθμίδα

Avramar: Ζημιές και υποχρεώσεις €494 εκατ. – Παίρνει την ενδιάμεση χρηματοδότηση

Έρχονται καθυστερημένα κρατικά δάνεια μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ