Η εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία ανακοίνωσε την εξαγορά εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα (153.430) ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστού  (33,5%) στη θυγατρική της εταιρεία ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ, που κατείχε ο μέτοχος μειοψηφίας NATRONA HOLDINGS LTD.

Μετά την ως άνω εξαγορά, η ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ κατέχει πλέον το 100% της ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ.

Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση, το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ  (225.000,00 ευρώ), χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. και δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των ιδίων κεφαλαίων της,  σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση.

Αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ. είναι η έκδοση του περιοδικού Harper’s Bazaar  και η λειτουργία και εκμετάλλευση της  ιστοσελίδας  www.harpersbazaar.gr.

Διαβάστε ακόμα:

Amazon: Το νέο βήμα στα φυσικά πολυκαταστήματα

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τον Ιούλιο – Δείτε αν κερδίσατε 1.000 ευρώ

Ναύλα, πρώτες ύλες και ελλείψεις προκαλούν κρίση στο παγκόσμιο εμπόριο