Αύξηση κερδών μετά φόρων παρουσίασε η BRIQ Properties, όπου σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα τα κέρδη της ανήλθαν στα 1.522 εκατ. για την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2019 έναντι 1.124 ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 35,4%.

Τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη της Εταιρείας για την περίοδο 01.01.2019 – 30.09.2019 είναι τα ακόλουθα:

– Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε € 2.100 χιλ. έναντι € 1.548 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου σημειώνοντας αύξηση 35,7% λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων από τις νέες επενδύσεις σε ακίνητα.

– Τα προσαρμοσμένα(1) κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 60,4% και ανήλθαν σε € 1.426 χιλ. έναντι € 888 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

– Τα κέρδη προ φόρων, παρουσίασαν αύξηση 31,5% και ανήλθαν σε € 1.695 χιλ. έναντι € 1.289 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

– Τα κέρδη προ φόρων, μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από αναπροσαρμογή ακινήτων, παρουσίασαν αύξηση 20,7% και ανήλθαν σε € 1.015 χιλ. έναντι € 841 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

– Η εσωτερική λογιστική αξία μετοχής (NAV) ανήλθε σε € 2,60.