Επιχειρήσεις

BriQ Properties: Στα €106 εκατ. η συνολική αξία των ακινήτων της το 2020

  • newsroom


Η εταιρεία ανακοίνωσε σημαντική αύξηση των επενδύσεών της

Στην ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων προχώρησε σήμερα BriQProperties ΑΕΕΑΠ, σύμφωνα με τα οποία, τα έσοδα από ενοίκια του Ομίλου ανήλθαν σε € 3.681χιλ. έναντι € 2.928χιλ. της περσινής χρήσης σημειώνοντας αύξηση 25,7%.

Όπως εξηγεί ο Όμιλος στην ανακοίνωσή του, η αύξηση αυτή οφείλεται στην ενσωμάτωση των εσόδων από νέες επενδύσεις σε ακίνητα.

Αναλυτικότερα, κατά τη χρήση 2020 ο Όμιλος κατέγραψε αύξηση όλων των μεγεθών του:

• Την 31η Δεκεμβρίου 2020, οι επενδύσεις του Ομίλου περιελάμβαναν 28 επενδυτικά ακίνητα, εκ των οποίων δύο ανήκουν σε θυγατρικές εταιρείες, συνολικής αξίας € 106.001 χιλ. έναντι 22 ακίνητων αξίας € 59.793 χιλ. την 31.12.2019, καταγράφοντας αύξηση 77,3%.

• Στη διάρκεια του 2020 η Εταιρεία υλοποίησε επενδύσεις € 41.242 χιλ. και συγκεκριμένα απέκτησε 4 νέα ακίνητα έναντι € 10.033 χιλ. και άλλα δύο ακίνητα μέσω εξαγοράς θυγατρικών εταιρειών έναντι € 27.425 χιλ. ενώ υλοποίησε κεφαλαιουχικές δαπάνες € 3.784 χιλ. που κυρίως αφορούν υπό-ανέγερση κτίριο αποθηκών και διανομής επιφάνειας 20.764 τ.μ. στον Ασπρόπυργο.

• Τα κέρδη του Ομίλου από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία για τη χρήση 2020 ανήλθαν σε € 416 χιλ. έναντι € 4.032 χιλ. για τη χρήση 2019.

• Τα προσαρμοσμένα(1)(2) κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 21,5% και ανήλθαν σε € 2.249 χιλ. για τη χρήση 2020 έναντι € 1.851 χιλ. της χρήσης 2019.

• Τα προσαρμοσμένα(1)(2) κέρδη προ φόρων (EBT) αυξήθηκαν κατά 12,5% σε € 1.742 χιλ. για τη χρήση 2020 έναντι € 1.549 χιλ. για τη χρήση 2019.

• Τα προσαρμοσμένα(1) καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 1.654 χιλ. για τη χρήση 2020 έναντι € 1.351 χιλ. της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 22,4%.

• Τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 26,1% και ανήλθαν σε € 2.249 χιλ. έναντι € 1.783 χιλ. για τη χρήση 2019.

• Το Σύνολο ίδιων κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους της Εταιρείας (Ν.Α.V.) την 31η Δεκεμβρίου 2020 ανήλθε σε € 84.016 χιλ., το οποίο αντιστοιχεί σε € 2,36 ανά μετοχή.

Η συνολική μείωση των εσόδων του Ομίλου το 2020 από ενοίκια λόγω της πανδημίας Covid-19 ανήλθε σε € 954 χιλ., ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 20% επί των αναμενόμενων εσόδων.

α ταμειακά διαθέσιμα την 31η Δεκεμβρίου ανήλθαν σε € 2.067 χιλ. έναντι € 37.568 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2019, οπότε και περιελάμβαναν μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ποσού € 50.071 χιλ. που ολοκληρώθηκε την 20η Δεκεμβρίου 2019.

Την 31η Δεκεμβρίου 2020 οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονταν σε € 18.313 χιλ. έναντι € 12.412 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Η Εταιρεία την 31.12.2020 είχε στην κατοχή της συνολικά 272.412 ίδιες μετοχές με αξία κτήσης € 572 χιλ. ενώ την 31.03.2021 η Εταιρεία έχει στην κατοχή της 358.618 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας κτήσης € 630 χιλ., ήτοι μέση τιμή κτήσης € 1,76 ανά μετοχή. Οι κατεχόμενες ίδιες μετοχές σήμερα αντιστοιχούν στο 1,00% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Εντός του έτους 2020 και σε διάστημα 12 μηνών, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την χρήση του 100% των αντληθέντων κεφαλαίων συνολικού ποσού € 50.070 χιλ. από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε από τις 28.11.2019 έως και τις 12.12.2019 μέσω της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής καθώς και ιδιωτικής τοποθέτησης. Τα αντληθέντα κεφαλαία διατέθηκαν στην υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου της Εταιρείας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 4.3 του εγκριθέντος στην από 21.11.2019 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με την από 30.03.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Η κα. Άννα Αποστολίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε ότι “Τα αποτελέσματα του 2020 επηρεάστηκαν σημαντικά από την εξάπλωση της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική και στην παγκόσμια οικονομία. Η BriQ Properties παρόλη την δύσκολη συγκυρία κατάφερε να επενδύσει το 100% των κεφαλαίων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέσα σε 12 μήνες σε ακίνητα με υψηλές αποδόσεις άνω του 7,0%. Επίσης πέτυχε να εδραιώσει την παρουσία της στα ακίνητα logistics κάνοντας δυναμική είσοδο στην αγορά αποθηκευτικών ακινήτων του Ασπροπύργου. Ως αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής κίνησης, το 43% της αξίας των επενδύσεων του Ομίλου την 31.12.2020 ήταν σε ακίνητα αποθηκών και διανομής.
Η Εταιρεία θα συνεχίσει το πρόγραμμα επενδύσεών της χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα δανειακά κεφάλαια με σκοπό την αύξηση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων των μετόχων.”

Διαβάστε ακόμα:

Motor Oil: Κατ’ αρχήν συμφωνία για την αγορά αιολικών πάρκων 220 MW

Volkswagen ή Voltswagen – Ποιο όνομα ισχύει τελικά;

Goldman: Απαντά στις καταγγελίες για απάνθρωπα ωράρια εργασίας κάνοντας… δώρο φρούτα και σνακς