Η Coca-Cola HBC AG, Όμιλος παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων προσανατολισμένος στην ανάπτυξη και στρατηγικός εταίρος εμφιάλωσης της The Coca-Cola Company, ανακοινώνει σήμερα την περιληπτική ενημέρωση για την πορεία των εργασιών του τρίτου τριμήνου 2023.

Βασικά σημεία επιδόσεων τρίτου τριμήνου

Άλλο ένα τρίμηνο ισχυρής οργανικής ανάπτυξης

1, χάρη στη συνεχιζόμενη υλοποίηση της στρατηγικής μας σε σχέση με τα προϊόντα 24/7 κατανάλωσης.

  • Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 15,3% σε οργανική βάση στο τρίμηνο, με τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις εννιαμήνου να αυξάνονται κατά 17,0% σε οργανική βάση.
    Η αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 2,2% σε οργανική βάση, οφείλεται κυρίως στις κατηγορίες στρατηγικής μας προτεραιότητας, με τα ανθρακούχα αναψυκτικά να αυξάνονται κατά 1,5%, τα ποτά ενέργειας 24,8% και τον καφέ 33,5%.
  • Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά 12,9% σε οργανική βάση, αντικατοπτρίζοντας τα σωρευτικά οφέλη των πρωτοβουλιών διαχείρισης της αύξησης των εσόδων κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, σε όλες τις κατηγορίες και τις αγορές.
  • Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,8% σε δημοσιευμένη βάση, με την ισχυρή οργανική ανάπτυξη να αντισταθμίζεται από τον αντίκτυπο των δυσμενών συναλλαγματικών μεταβολών στις αναδυόμενες αγορές.
  • Περαιτέρω βελτίωση του μεριδίου αγοράς εννιαμήνου σε αξία. Αύξηση κατά 110 μονάδες βάσης στα έτοιμα προς κατανάλωση μη αλκοολούχα αναψυκτικά και 60 μονάδες βάσης στα ανθρακούχα αναψυκτικά.

Βασικά στοιχεία ανά αγορά: Ευρείας βάσης αύξηση των καθαρών εσόδων σε οργανική βάση, με ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις στις αναδυόμενες αγορές.

 

Αναπτυγμένες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,7% σε οργανική βάση, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων ανά κιβώτιο, με μεικτές επιδόσεις σε επίπεδο όγκου πωλήσεων λόγω της υψηλής συγκριτικής βάσης και των ποικίλων καιρικών συνθηκών.
Αναπτυσσόμενες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 15,9% σε οργανική βάση, με ισχυρές επίδόσεις του όγκου πωλήσεων στα ποτά ενέργειας και τον καφέ, που αντιστάθμισαν εν μέρει τους χαμηλότερους όγκους πωλήσεων σε ανθρακούχα αναψυκτικά, νερό και χυμούς.
Αναδυόμενες αγορές: Τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 21,8% σε οργανική βάση, με ισχυρή βελτίωση του όγκου πωλήσεων, ιδίως στην Αίγυπτο.

Ο κ. Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε:

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που είχαμε καλές επιδόσεις για ακόμα μία φορά, και που σημειώσαμε αύξηση του όγκου πωλήσεων σε οργανική βάση για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Αυτό οφείλεται στην αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής μας στην αγορά, η οποία υποστηρίζεται από τη διαρκή εστίαση στις κατηγορίες στρατηγικής προτεραιότητας, δηλαδή στις κατηγορίες των ανθρακούχων αναψυκτικών, των ποτών ενέργειας και του καφέ, καθώς και από την εστίαση μας στην ανάπτυξη δυνατοτήτων προσαρμοσμένων στην εξατομικευμένη υλοποίηση σε κάθε σημείο πώλησης. Η εξελιγμένη διαχείριση της αύξησης των καθαρών εσόδων, μέσω της αξιοποίησης δεδομένων, πληροφοριών και αναλύσεων, μας βοηθούν να προσαρμόζουμε τις πρωτοβουλίες μας και την εκτέλεση της στρατηγικής μας στα διαφορετικά καταναλωτικά περιβάλλοντα και να ισορροπούμε επιτυχώς ανάμεσα στη διατήρηση προσιτών τιμών και στην παροχή προϊόντων υψηλής αξίας. Ως αποτέλεσμα, πετύχαμε τόσο αυξημένα έσοδα ανά κιβώτιο όσο και υψηλότερα μερίδια αγοράς.

Επιπλέον, συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον μας, με σαφή εστίαση στην επίτευξη των στόχων μας σε σχέση με τη βιωσιμότητα. Στην Αυστρία, εισαγάγαμε μια πρωτοπόρα για τη βιομηχανία εναλλακτική στην πλαστική μεμβράνη συσκευασίας για τις πολυσυσκευασίες φιαλών μελλοντικής κατανάλωσης, ενώ στη Ρουμανία επενδύσαμε σε δυνατότητες ανακυκλωμένου PET ώστε να ενισχύσουμε την περιβαλλοντική κυκλικότητα των συσκευασιών.

Επιβεβαιώνουμε τις κατευθυντήριες γραμμές μας για ισχυρή ανάπτυξη το 2023 και, παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σε επίπεδο μακροοικονομικού περιβάλλοντος, παραμένουμε σε πολύ καλή θέση ως προς την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων μας.»

1Για λεπτομέρειες επί των Εναλλακτικών δεικτών μέτρησης απόδοσης («ΕΔΜΑ»), ανατρέξτε στις ενότητες «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης» και «Ορισμοί και συμφωνίες Εναλλακτικών δεικτών μέτρησης απόδοσης («ΕΔΜΑ»)».

Επιχειρηματικές προοπτικές

Οι επιδόσεις μας κατά το τρίτο τρίμηνο ήταν αντίστοιχες των προσδοκιών μας, υποστηριζόμενες από το δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο αύξησης του όγκου πωλήσεων σε οργανική βάση, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικράτησαν σε ορισμένες αγορές. Λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους μακροοικονομικούς και γεωπολιτικούς κινδύνους, έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στο ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας 24/7 κατανάλωσης, καθώς και στις ευκαιρίες ανάπτυξης στις διαφορετικών χαρακτηριστικών αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε, που ενισχύονται από την εστίασή μας στην υλοποίηση της στρατηγικής μας στην αγορά και στις ικανότητες τις οποίες έχουμε θέσει ως προτεραιότητα, αλλά κυρίως στους ταλαντούχους ανθρώπους μας. Οι προσδοκίες μας για το 2023 παραμένουν αμετάβλητες:

Εξακολουθούμε να αναμένουμε αύξηση των καθαρών εσόδων στο άνω άκρο του μεσαίου επιπέδου του εύρους 10-20% σε οργανική βάση για το σύνολο του έτους.

Συνεχίζουμε να αναμένουμε αύξηση του κόστους πωληθέντων ανά κιβώτιο κατά υψηλό μονοψήφιο ποσοστό για το 2023, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις αρχίζουν να μετριάζονται.

Αναμένουμε αύξηση των λειτουργικών κερδών στο εύρος 9% με 12% σε οργανική βάση για το 2023 συνολικά.

Τεχνική ανάλυση

Στο πλαίσιο της τεχνικής μας ανάλυσης, αναμένουμε πλέον χαμηλότερο επίπεδο χρηματοοικονομικών εξόδων για το 2023. Οι λοιπές προσδοκίες μας παραμένουν αμετάβλητες.

Συναλλαγματικές ισοτιμίες: Συνεχίζουμε να αναμένουμε ότι η αρνητική επίδραση στα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής των αποτελεσμάτων στο νόμισμα αναφοράς του Ομίλου θα παραμείνει στα επίπεδα των €50-60 εκατ.

Έξοδα αναδιάρθρωσης: Δεν αναμένουμε σημαντικά έξοδα αναδιάρθρωσης το 2023.

Φόροι: Συνεχίζουμε να αναμένουμε ότι ο συγκρίσιμος φορολογικός συντελεστής θα διαμορφωθεί στο άνω άκρο του εύρους 25% – 27%.

Χρηματοοικονομικά έξοδα: Αναμένουμε πλέον ότι τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα για το 2023 θα κυμανθούν μεταξύ €50-60 εκατ. (προηγούμενη εκτίμηση €65-75 εκατ.).

Περίμετρος ενοποίησης: Το 2023 αναμένουμε όφελος περίπου €45 εκατ. στα λειτουργικά κέρδη από τη διεύρυνση της περιμέτρου ενοποίησης, η οποία αντικατοπτρίζει την ενοποίηση της Multon (από 11 Αυγούστου 2022) και την εξαγορά της Three Cents (από 21 Οκτωβρίου 2022).

Μεσοπρόθεσμοι χρηματοοικονομικοί στόχοι

Ως μέρος της εξέλιξης της στρατηγικής μας ως προς την ανάπτυξη, τον Μάιο του 2023, επικαιροποιήσαμε τους χρηματοοικονομικούς μας στόχους ώστε να καλύπτουν την μεσοπρόθεσμη περίοδο μετά το 2023. Παράλληλα με τη συνεχιζόμενη ισχυρή υλοποίηση της στρατηγικής μας, οι στόχοι αυτοί αντικατοπτρίζουν μια θετική προοπτική για τις κατηγορίες αγορών μας και την προσδοκία μας να κερδίσουμε περαιτέρω μερίδιο αγοράς.

Μέση ετήσια αύξηση των καθαρών εσόδων κατά 6-7% σε οργανική βάση (προηγούμενη εκτίμηση: 5-6% ετησίως),
Μέση ετήσια διεύρυνση του περιθωρίου λειτουργικών κερδών κατά 20-40 μονάδες βάσης σε οργανική βάση,
Κεφαλαιουχικές δαπάνες ως ποσοστό των καθαρών εσόδων στο εύρος 6.5-7.5% ετησίως
Συνεχιζόμενη εστίαση στην αύξηση της απόδοσης επενδυμένων κεφαλαίων (ROIC) (2022: 14.1%)
Επίσης, επιβεβαιώσαμε την δέσμευση μας σε μία προοδευτική μερισματική πολιτική που αντιπροσωπεύει ποσοστό καταβολής μερίσματος μεταξύ 40-50% των συγκρίσιμων Κερδών ανά Μετοχή ετησίως, η οποία και υποστηρίζεται από την επίτευξη της αύξησης των καθαρών ταμειακών ροών μεσοπρόθεσμα. Επιβεβαιώσαμε, επίσης, τον στόχο μας να διατηρήσουμε μια αναλογία καθαρού δανεισμού ως προς το EBITDA στο εύρος 1,5 με 2 φορές.

Αναπτυγμένες αγορές

Στην Ελλάδα, οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, χάρη στην προσεκτικά σχεδιασμένη υλοποίηση της στρατηγικής μας κατά τη διάρκεια μιας ισχυρής τουριστικής περιόδου. Στα ανθρακούχα αναψυκτικά σημειώθηκε χαμηλή μονοψήφια αύξηση, που οφείλεται κυρίως στις επιδόσεις της Coke Zero και των ανθρακούχων αναψυκτικών για ενήλικες, τα οποία επωφελήθηκαν από την ισχυρή εποχική δραστηριοποίηση στην αγορά και τις καλές επιδόσεις στο κανάλι κατανάλωσης εκτός σπιτιού. Τα ποτά ενέργειας διατήρησαν την ισχυρή δυναμική τους και κατέγραψαν ισχυρή διψήφια αύξηση.

Πρόσκληση δικτυακής τηλεδιάσκεψης

Η Coca-Cola HBC πρόκειται να διοργανώσει τηλεδιάσκεψη για αναλυτές και επενδυτές του χρηματοοικονομικού τομέα, στην οποία θα συζητηθούν τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου του 2023, την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023 και ώρα Λονδίνου 9:30 π.μ. Για να συμμετάσχετε στην τηλεδιάσκεψη ως ακροατές, συνδεθείτε μέσω της διαδικτυακής μετάδοσης. Αν αναμένετε να κάνετε κάποια ερώτηση, κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε και να βρείτε τα στοιχεία τηλεφωνικής κλήσης.

 

Όμιλος Coca-Cola HBC

Η Coca-Cola HBC είναι Όμιλος παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων και στρατηγικός εταίρος εμφιάλωσης της The Coca-Cola Company. Προσφέρουμε την ευκαιρία για στιγμές που μας αναζωογονούν όλους, δημιουργώντας παράλληλα αξία για τους κοινωνικούς εταίρους μας και στηρίζοντας ενεργά την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Με όραμα να γίνουμε ο κορυφαίος συνεργάτης στα ποτά 24/7 κατανάλωσης, προσφέρουμε ποτά για κάθε περίσταση και κάθε στιγμή της ημέρας και από κοινού, οι πελάτες μας και εμείς εξυπηρετούμε 740 εκατομμύρια καταναλωτές σε μια εκτεταμένη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει 29 χώρες σε τρεις ηπείρους. Το χαρτοφυλάκιό μας είναι ένα από τα πιο ισχυρά, τα πιο πλούσια και τα πιο ευέλικτα στη βιομηχανία ποτών και αναψυκτικών, καθώς προσφέρει κορυφαία σήματα στις κατηγορίες των ανθρακούχων αναψυκτικών, των ανθρακούχων αναψυκτικών για ενήλικες, των χυμών, του εμφιαλωμένου νερού, των ποτών για αθλούμενους, των ποτών ενέργειας, του έτοιμου προς κατανάλωση τσαγιού, του καφέ και των premium σημάτων οινοπνευματωδών ποτών. Τα αναψυκτικά αυτά περιλαμβάνουν τα εξής σήματα: Coca-Cola, Coca-Cola Zero Sugar, Fanta, Sprite, Schweppes, Kinley, Costa Coffee, Caffè Vergnano, Valser, FuzeTea, Powerade, Cappy, Monster Energy, The Macallan, Jack Daniel’s και Grey Goose. Προάγουμε ένα ανοικτό περιβάλλον εργασίας χωρίς αποκλεισμούς για τους 32.000 εργαζομένους μας και πιστεύουμε ότι η μελλοντική ανάπτυξή μας συνδέεται στενά με τη δέσμευσή μας για έναν θετικότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Ο οργανισμός μας κατατάσσεται μεταξύ των εταιρειών με τις καλύτερες επιδόσεις βιωσιμότητας στους δείκτες αναφοράς ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση), όπως τους δείκτες Βιωσιμότητας Dow Jones και τους δείκτες CDP, MSCI ESG, FTSE4Good και ISS ESG.