Στα 45,28 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Δάιος Πλαστικά στο 9μηνο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ, σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 2707 / 09-11-22 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Εταιρίας για την περίοδο από 01/01/2022 έως 30/09/2022, καθώς και για τις σημαντικές εξελίξεις κατά το γ’ τρίμηνο, ιδίως σχετικές με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εν γένει.

Α. Όμιλος

Ο κύκλος εργασιών της περιόδου 01/01/2022 – 30/09/2022 ανήλθε σε 45.281.353,66 ευρώ εκ των οποίων 21.742.682,67 ευρώ αφορούν τη δραστηριότητα στο γ’ τρίμηνο, έναντι 33.302.062,29 ευρώ και 18.625.783,79 ευρώ αντίστοιχα για την προηγούμενη χρήση. Η αύξηση των εργασιών του Ομίλου οφείλεται και στους δύο κλάδους δραστηριοποίησης, αυτούς των πλαστικών και του τουρισμού.

Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο αυξήθηκαν κατά 45,5%, ωστόσο η αύξηση αυτή σε επίπεδο εννιαμήνου είναι μη συγκρίσιμη με την αντίστοιχη περσινή, καθώς αφενός μεν το ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης για το 2021 είχε αναστείλει τη λειτουργία του λόγω της πανδημίας COVID – 19 και επαναλειτούργησε την 30/06/2021, ενώ το 2022 λειτουργεί από την αρχή του χρόνου, αφετέρου δε το resort στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ξεκίνησε τη λειτουργία του για την περσινή σεζόν την 14/05/2021, ενώ φέτος την 08/04/2022.

Ωστόσο, μεγέθυνση των εργασιών του ξενοδοχειακού κλάδου επιτεύχθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, σε ποσοστό 17,91%ένταντι του, συγκρίσιμου πλέον, αντίστοιχου τριμήνου του 2021. Παράλληλα, η αύξηση κατά 13,07% του κύκλου εργασιών του κλάδου των πλαστικών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των τιμών των α’ υλών και στη μετακύληση μέρους αυτής στις τιμές πώλησης των προϊόντων της Εταιρίας και σε μικρότερο βαθμό στη μεγέθυνση του όγκου πωλήσεων.

Συνέπεια των ανωτέρω εξελίξεων, οι ενοποιημένες πωλήσεις κατά το τρίτο τρίμηνο παρουσιάζουν διψήφια άνοδο κατά 16,73%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 10.626.805,79 ευρώ και 8.946.257,47 ευρώ για το εννιάμηνο και το γ’ τρίμηνο του 2022 αντίστοιχα, έναντι 8.783.860,40 ευρώ και 8.975.483,05 ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 13.787.079,25 ευρώ την περίοδο 01/01-30/09/2022 και σε 10.135.499,32 ευρώ το γ’ τρίμηνο 2022 έναντι 11.911.199,49 ευρώ και 10.122.632,88 ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους του 2021.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 9.200.196,09 ευρώ για το εννιάμηνο και 8.437.371,89 ευρώ για το γ’ τρίμηνο 2022, έναντι 6.869.255,34 ευρώ και 8.290.937,84 ευρώ τις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης. Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου συρρικνώθηκε κατά περίπου 4,8 εκ. (ή σε ποσοστό 6 % περίπου) έναντι του τέλους 2021, ποσό που «χρηματοδότησε» το κερδοφόρο αποτέλεσμα του εννιαμήνου.

Σημαντική υπήρξε η βελτίωση των Ιδίων Κεφαλαίων, καθώς αυτά ενισχύθηκαν κατά 29,71% εντός του έτους, στα 37,9 εκ. ευρώ.

Β. Εταιρία

Σε επίπεδο Εταιρίας, η παραγωγική μονάδα στην υπό εξέταση περίοδο του εννιαμήνου, σημείωσε σημαντική αύξηση των πωλήσεων κατά 24,79% (19.118.395,78 ευρώ έναντι 15.320.966,64 ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο) και 13,07% κατά το γ’ τρίμηνο (5.096.942,86 ευρώ έναντι 4.507.935,68 ευρώ το γ’ τρίμηνο 2021). Σε επίπεδο ζήτησης και στην εν γένει δραστηριότητα του παραγωγικού τομέα δεν υφίστανται επιπτώσεις από την πανδημία και τις πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία.

Αντίθετα, η ενεργειακή κρίση προκαλεί προβλήματα στον κλάδο των πλαστικών, όπως συνεχείς ελλείψεις σε πρώτες ύλες (παγκόσμιο φαινόμενο) και, κατ’ επέκταση, αυξήσεις των τιμών τους με διόγκωση του μεταφορικού και ενεργειακού κόστους.

Όσον αφορά την ξενοδοχειακή μονάδα στη Θεσσαλονίκη, κατά το εννιάμηνο του 2022, η λειτουργία της δεν επηρεάστηκε από την πορεία της πανδημίας της COVID – 19 , σε αντίθεση με το πρώτο μισό του 2021. Κατά το γ’ τρίμηνο του 2022 (η μόνη συγκρίσιμη περίοδος) η ξενοδοχειακή μονάδα σημείωσε αύξηση εργασιών κατά 42,67% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 (836.240,88 ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2022 έναντι 586.143,70 ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2021).

Τα υγειονομικά μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID – 19 και την ασφάλεια των εργαζομένων και επισκεπτών, ιδίως στον ξενοδοχειακό κλάδο, αποδείχτηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικά, καθώς δεν έχουν δημιουργηθεί έως τώρα προβλήματα κατά τη λειτουργία των δύο ξενοδοχείων.

Οι βασικοί αποτελεσματικοί λογαριασμοί, καθώς και οι μεταβολές στη δανειακή θέση και την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και της Εταιρίας που έλαβαν χώρα έως την 30/09/2022, απεικονίζονται στους ακόλουθους πίνακες:

Κατά τη χρονική στιγμή δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, υπάρχουν βάσιμες ανησυχίες για τη γενικότερη πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, οι οποίες οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες όπως η συνεχιζόμενη πολεμική σύρραξη μεταξύ Ρωσίας – Ουκρανίας, η σημαντική αύξηση του ενεργειακού κόστους και οι αυξήσεις των επιτοκίων διεθνώς που ασκούν πιέσεις στο κόστος δανεισμού.

Ωστόσο, η ζήτηση για την παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών του Ομίλου διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι ενέργειες της Διοίκησης για μείωση του λειτουργικού κόστους ως ποσοστό επί των πωλήσεων.

Διαβάστε ακόμη

Νέο ράλι στο πετρέλαιο «βλέπει» η ΙΕΑ – Γιατί οι τιμές θα τραβήξουν την ανηφόρα

Το 51,4% των πλοίων που αγόρασαν οι Greeks είναι φορτηγά αξίας $2,7 δισ.

Σε «ρόλο τροχαίας» η εφορία για τα ανασφάλιστα Ι.Χ.