Συνολικά κεφάλαια ύψους 98,6 εκατ. θα ενισχύσουν την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και θα απορροφήσουν το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 120,5 εκατ. ευρώ της Ελλάκτωρ.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό που αναρτήθηκε την Τετάρτη το βράδυ στο χρηματιστήριο, τα κεφάλαια αυτά αφορούν την αύξηση που θα καλύψει κατά 100% η μητρική εταιρεία ενώ έσοδα €20,3 εκατ. θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εντός των επομένων 12-18 μηνών.

Υπολογίζεται ότι μετά την αύξηση κεφαλαίου και με βάση τις έγγραφες δηλώσεις των μετόχων, το ποσοστό των Ολλανδών στην εταιρεία θα ανέλθει σε 42,30% από 27,34% σήμερα.

Αντίστοιχα, η συμμετοχή της Greenhill, η οποία ελέγχεται από τους εφοπλιστές Μπάκο –Καϋμενάκη και δεν έχει υποβάλλει κάποια σχετική δέσμευση συμμετοχής σε σχέση με την αύξηση εκτιμάται με βάση το σενάριο που περιλαμβάνεται στο ενημερωτικό σε 20,32% από 25,58% σήμερα.

Η Atlas, η οποία συντάσσεται με τα συμφέροντα της Ολλανδικής πλευράς και σήμερα κατέχει το 9,80% των μετοχών της εταιρείας, αν δεν εξασκήσει τα δικαιώματά της, θα δει να υποχωρεί το ποσοστό της στο 7,78%.

Στο ενημερωτικό καταγράφονται και όλα τα ανοικτά δικαστικά μέτωπα μεταξύ των μετόχων αλλά και μελών της διοίκησης. Για παράδειγμα αναφορά υπάρχει στα πεπραγμένα της διοίκησης Α. Καλλιτσάντση και συγκεκριμένα σε τέσσερις υποθέσεις παροχής σημαντικών χρηματικών ποσών έως 510.000 ευρώ προς συνεργάτες της διοίκησης.

Επίσης σε αντίστοιχες τέσσερις υποθέσεις που αφορούν το πρόσωπο του κ. Ε. Μπουλούτα, διευθύνοντος συμβούλου της Ελλάκτωρ και σχετίζονται με υποθέσεις στην Κύπρο κατά την προηγούμενη θητεία του στο όμιλο MARFIN.

Όπως αναφέρεται, οι ζημιές που προκλήθηκαν στην εταιρεία από τις επίδικες διαφορές με την πρώην διοίκηση Ελλάκτωρ έχουν ήδη επιβαρύνει τα αποτελέσματα της προηγούμενης οικονομικής  χρήσης.

Επισημαίνεται ότι υπό το φως των εκκρεμοδικιών αυτών, υπαγορεύθηκε η μη έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της προηγούμενης περιόδου, τόσο από το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο όσο και από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Σημειώνεται επίσης ότι από τον Φεβρουάριο 2021 βρίσκεται σε εξέλιξη διαχειριστικός έλεγχος που αφορά τις χρήσεις από 2018 έως 2020. Και όπως αναφέρεται, στην παρούσα φάση δε μπορεί να προσδιοριστεί ο ακριβής χρόνος ολοκλήρωσης του ελέγχου.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου 54.815.876 μετοχών, τα οποία ανήκουν στην εταιρεία Aeolus Investors και έγιναν αντικείμενο σφοδρής διαμάχης και κατά την τελευταία γενική συνέλευση, το ενημερωτικό αναφέρει ότι δεν έχουν νομικό έρεισμα και ότι δεν θα επηρεάσουν το σχέδιο της αύξησης κεφαλαίου.

Τα στοιχεία της αύξησης

Η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων με αναλογία 1,25 νέες μετοχές για κάθε δύο παλαιές και με τιμή διάθεσης τα 0,90 ευρώ.

Στο ενημερωτικό αναφέρεται ότι στις 21 Ιουλίου θα ξεκινήσει η περίοδος άσκησης και διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης και άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής και θα λήξει στις 6 Αυγούστου. Στόχος είναι να διαπραγματεύονται οι νέες μετοχές στο Χ.Α. από τις 11 Αυγούστου.

Στις 31 Μαρτίου 2021 το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της Ελλάκτωρ ήταν 1,524 δισ. Έκτοτε υπογράφηκαν επιπλέον συμβάσεις ύψους 77 εκατ. ευρώ και έχουν εξασφαλισθεί νέα έργα 87 εκατ., οι συμβάσεις των οποίων αναμένεται να ενισχύσουν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του κλάδου σε 1,688 δισ.

Πού διατέθηκαν τα 50 εκατ. του Bridge Financing

Το  σύνολο των κεφαλαίων που θα αντλήσει η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, θα διατεθεί κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής:

Ποσό €50 εκατ. για την αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου ύψους €50 εκατ. (Bridge Financing), το οποίο αντλήθηκε στις 17 Μαίου του 2021 για την κάλυψη βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων και εξόδων δραστηριοτήτων του εξωτερικού.

Μέχρι σήμερα από το ποσό των €50 εκατ. έχουν χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία €31,8 εκατ. Μέρος των κεφαλαίων και συγκεκριμένα €10,4 εκατ. προς διεθνή έργα φωτοβολταϊκών πάρκων (€5,1 εκατ. Αυστραλία, €2,4 εκατ. Αγγλία και €2,4 εκατ. Βραζιλία) και €21,4 εκατ. προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε  προμηθευτές και υπεργολάβους στην ελληνική αγορά.

Από τα υπόλοιπα αδιάθετα κεφάλαια ύψους €48,6 εκατ. και αντίστοιχα  €18,2 εκατ. από το ομολογιακό δάνειο προβλέπεται ότι το ποσό €34 εκατ. θα διατεθεί για την κάλυψη υποχρεώσεων από την έξοδο της ΑΚΤΩΡ και των άλλων θυγατρικών της (BIOSAR AUSTRALIA PTY LTD, BIOSAR ENERGY (UK) LTD και BIOSAR BRAZIL –ENERGIA RENOVAVEL LTDA) από δραστηριότητες φωτοβολταϊκών στο εξωτερικό. Ειδικότερα, 21 εκατ. σε Αυστραλία, €5 εκατ. σε Αγγλία και € 8 εκατ. σε Βραζιλία. Για κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της ΑΚΤΩΡ σε προμηθευτές και υπεργολάβους στην ελληνική αγορά θα διατεθεί το ποσό των 32,8 εκατ.

Οι Ολλανδοί δεσμεύονται να καλύψουν τα αδιάθετα

Στο ενημερωτικό αναφέρεται ότι το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντλήσει η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ επαρκούν για την χρηματοδότηση όλων των αναγκών της εταιρείας.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μερικής κάλυψης θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας των χρήσεων. Αν όμως τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια που προορίζονται για την κεφαλαιακή ενίσχυση τω κατασκευών δεν επαρκούν, υπάρχει η δέσμευση της Reggeborgh Invest B.V να συμμετάσχει με εξάσκηση ιδίων δικαιωμάτων και τυχών αδιάθετων δικαιωμάτων μέχρι του συνολικού ποσού των €50 εκατ.

Οι υπόλοιπες επενδύσεις θα χρηματοδοτηθούν μέσω ενδοομιλικής στήριξης, από τους όρους του Ευρωπαϊκού High Yield Ομολόγου.

Όσον αφορά τις επενδύσεις στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, επισημαίνεται ότι τα έσοδα της αύξησης θα επενδυθούν στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανάλογα με τις επενδυτικές ευκαιρίες ως εξής. Πρώτον με εξαγορά, απόκτηση ή συμπλήρωση συμμετοχής σε εταιρείες ειδικού σκοπού που κατέχουν ώριμες άδειες έργων ΑΠΕ. Δεύτερον με χρηματοδότηση αναπτυξιακών δαπανών όπως για παράδειγμα μελέτες, άδειες και engineering, στο πλαίσιο των εταιρειών ειδικού σκοπού Enercoplan & Sofrano, οι οποίες έχουν άδειες για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων ισχύος έως 496 MW στην κεντρική και νότια Εύβοια, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Τρίτον με συμπλήρωση ιδίας συμμετοχής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στις εταιρείες ειδικού σκοπού «Ανεμοδομική ΑΕΕ» και «Πουνέντης ΑΕΕ» που αναπτύσσουν αιολικά πάρκα ισχύος 46,2 MW και 42 ΜW αντιστοίχως, στα Άγραφα.

H Εταιρεία σκοπεύει, στην περίπτωση μερικής κάλυψης της παρούσας έκδοσης, να χρησιμοποιήσει, ανάλογα με τις συνθήκες και πέραν των ποσών που θα αντληθούν από την παρούσα έκδοση, τόσο τραπεζικό δανεισμό όσο και ίδια κεφάλαια για την χρηματοδότηση των ανωτέρω επενδύσεων.

Σε περίπτωση που τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια προοριζόμενα για τις επενδύσεις στις ΑΠΕ δεν επαρκούν, τα χρονοδιαγράμματα των σχετικών επενδύσεων μπορούν να επιμηκυνθούν και να χρηματοδοτηθούν από λειτουργικές ροές του κλάδου δραστηριότητας.

Διαβάστε ακόμη:

Ρύθμιση «λάστιχο» για όλα τα χρέη της πανδημίας σε 36+36 μήνες εξόφλησης

Επέκταση 100 εκατ. στο τουριστικό project του B. Mπορίσοφ στην Κρήτη – Εντός Ιουλίου ο φάκελος στο Enterprise Greece

Ο Δουζόγλου γίνεται (επιτέλους) ξενοδόχος, η επίθεση στο υπουργείο, η… πανηγυρική συνεδρίαση της Εθνικής, ο Τσέχος (από τα παλιά) που θέλει τη μαρίνα και ο πλειστηριασμός… της ημέρας