Ελλάκτωρ

Το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατείχε η εταιρεία,ανέρχονταν σε ποσοστό 2,13% του μετοχικού της κεφαλαίου, ενώ η συνολική συνολική αξία της πώλησης ανέρχεται στα 9.140.068,00 €