Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνεχίζει να θεωρεί ότι δεν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στον κλάδο των κατασκευών και ως εκ τούτου προτείνει μία σειρά από μέτρα – δικλείδες ασφαλείας που θα περιληφθούν στον νέο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του κλάδου, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε αναφορικά με την εξέλιξη της αυτεπάγγελτης κανονιστικής παρέμβασης της. Η δημόσια διαβούλευση θα κρατήσει για 30 μέρες.

«Παρά την σημαντική από-μείωση της κοινής οριζόντιας συμμετοχής στις δύο μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες, οι δομικές συνθήκες της εν λόγω αγοράς κατασκευής μεγάλων δημοσίων έργων ως ολιγοπωλίου με υψηλά εμπόδια εισόδου παραμένουν πρόσφορες και σύμφωνες με την θεωρία οριζόντιας κοινής ιδιοκτησίας προς στρέβλωση του ανταγωνισμού», αποφαίνεται η Επιτροπή. Προσθέτει δε πως «επίσης φαίνεται να υφίσταται σχετική συμμετρία μεριδίων στην αγορά κατασκευής μεγάλων δημοσίων έργων καθώς και συμμετρία δομής κόστους και παραγωγικής ικανότητας μεταξύ των ανταγωνιζόμενων εταιρειών σε αυτό τον υπο-κλάδο. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν παράγοντες που συμβάλλουν σε πιθανά παράλληλα κοινά συμφέροντα λόγω κοινών οριζοντίων συμμετοχών και σε πιθανή ισχύ αγοράς των συνδεδεμένων εταιρειών προς στρέβλωση του ανταγωνισμού στην σχετική ολιγοπωλιακή αγορά».

Τα προτεινόμενα μέτρα

Στο πλαίσιο των μέτρων που προτείνει για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στο χώρο των κατασκευών η Επιτροπή εστιάζει σε τρεις πυλώνες:

1.Ανεξάρτητη Διοίκηση – Σινικά Τείχη – κώδικας συμπεριφοράς
Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού μία παρέμβαση, η οποία θα μπορούσε να συμβάλλει στην ανταγωνιστική ουδετερότητα είναι η διασφάλιση ότι οι υπό κρίση εταιρείες στις οποίες υπάρχει κοινή συμμετοχή τρίτης εταιρείας διαθέτουν ανεξάρτητη διοίκηση (από τους κοινούς μετόχους). «Συγκεκριμένα, μπορεί να εξεταστεί η δυνατότητα να τεθούν συγκεκριμένοι περιορισμοί αναφορικά με τη δράση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, και των λοιπών ανώτατων διευθυντικών στελεχών». Μάλιστα υπενθυμίζει πως αντίστοιχα μέτρα έχουν υιοθετηθεί σε υποθέσεις συγκεντρώσεων με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την υπόθεση των ΜΕΒΓΑΛ – ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα. Ως εκ τούτου και για τις κατασκευαστικές, στις περιπτώσεις που χρειαστεί, μπορεί να προβλεφθεί η εφαρμογή των λεγόμενων «Σινικών Τείχων» αλλά και της εκπόνησης Κώδικα Συμπεριφοράς γι αυτό.

*Στην περίπτωση των «Σινικών Τείχων» αυτά μπορούν να προσδιοριστούν ως εξής:
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τα λοιπά ανώτατα διευθυντικά στελέχη, δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και μέλη οργάνου διοίκησης ή εποπτείας των Μετόχων (ή/και θυγατρικών αυτών), ούτε και να συνδέονται με σχέση εργασίας ή άλλως με αυτές. Περαιτέρω, δεν μπορεί να εκλεγεί ως μέλος διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας πρόσωπο που:

-Διατελεί ή έχει διατελέσει υπάλληλος, ανώτατο στέλεχος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου των Μετόχων (ή/και θυγατρικών αυτών) εντός των προηγούμενων τριών ετών.
-Έχει συγγένεια μέχρι και δεύτερου βαθμού ή συζυγική σχέση με μέλος διοικητικού συμβουλίου, ανώτατο στέλεχος ή σημαντικό μέτοχο των Μετόχων (ή/και θυγατρικών αυτών).
-Ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα μέσω συνδεδεμένων μερών, πάνω από 10% των δικαιωμάτων ψήφου, του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων τίτλων των Μετόχων (ή/και θυγατρικών αυτών).
-Έχει ή είχε εντός του προηγούμενου έτους ουσιώδη επιχειρηματική σχέση με τους Μετόχους (ή/και θυγατρικές αυτών), ιδιαίτερα δε ως σημαντικός πελάτης, προμηθευτής ή σύμβουλος αυτών, ή ως εταίρος, μέτοχος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ή ως ανώτατο στέλεχος νομικού προσώπου, το οποίο έχει τέτοιου είδους σχέση με τους Μετόχους (ή/και θυγατρικές αυτών).

*Σε ο,τι αφορά τον Κώδικα Συμπεριφοράς η Επιτροπή σημειώνει πως η εκπόνηση του μπορεί να ανατεθεί σε εξωτερικό νομικό ή /και οικονομικό σύμβουλο με ειδίκευση στα θέματα του δικαίου του ανταγωνισμού. Στον Κώδικα Συμπεριφοράς θα περιγράφονται, κατ’ ελάχιστον:
-Ο τρόπος και το είδος των πληροφοριών (εμπορικά ευαίσθητων και μη) που θα διαβιβάζονται από τους Μετόχους προς την Εταιρεία και αντιστρόφως.
-Τα πρόσωπα, όπως αυτά δύνανται να επικαιροποιούνται από καιρού εις καιρόν, που θα έχουν αποκλειστική πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες.
-Λοιπές ασφαλιστικές δικλείδες προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες του ενός Μετόχου δεν θα διαχέονται προς τον άλλο Μέτοχο μέσω της Εταιρείας.

2.Επιβολή γνωστοποίησης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, προς διενέργεια σχετικής οικονομικής ανάλυσης ανταγωνιστικών επιπτώσεων, σε περιπτώσεις αύξησης ποσοστού κοινής συμμετοχής όταν οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο αποκτά ποσοστό άνω του 5% στο μετοχικό κεφάλαιο περισσοτέρων της μίας ανταγωνιστικών επιχειρήσεων στον εξεταζόμενο κλάδο.

Σύμφωνα με την Επιτροπή είναι ιδιαίτερης σημασίας «η περιοδική αξιολόγηση του φαινομένου της κοινής ιδιοκτησίας σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις στον ελεγχόμενο κλάδο και σε περίπτωση που η κοινή ιδιοκτησία αφορά ποσοστό κάτω του 5%, εφόσον ο/οι κοινός/οι μέτοχοι φαίνεται να ασκούν σημαντική επιρροή στη στρατηγική και εμπορική πολιτική των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, όπως αυτό αποδεικνύεται από τη συμμετοχή τους και ψήφο τους στις ΓΣ των επιχειρήσεων υπό κοινή ιδιοκτησία (ή στο ΔΣ των επιχειρήσεων αυτών) και δεν υπάρχει άλλο ισχυρό μπλοκ μετόχων χωρίς κοινή ιδιοκτησία στις συγκεκριμένες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, οι οποίοι δύνανται συνεπώς να αντιδράσουν σε οποιαδήποτε πολιτική οδηγήσει σε περιορισμό της αξίας της επιχείρησης προς όφελος της αξίας του χαρτοφυλακίου των κοινών μετόχων»

Σύμφωνα με την Επιτροπή «το όριο κατοχής 5% για την υποχρέωση γνωστοποίησης/ανακοίνωσης στην Ε.Α. κρίνεται πρόσφορο διότι σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018 για τις ΑΕ, που αντικατέστησε τον Ν.2190/1920, προβλέπονται σημαντικά συλλογικά και ατομικά δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας. Συγκεκριμένα, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το ΔΣ υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη ΓΣ των μετόχων. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ειδικότερα, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) ήτοι το 5% του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Αυτό σημαίνει ότι οι μειοψηφικοί μέτοχοι με κατοχή 5% του μετοχικού κεφαλαίου πλέον έχουν ουσιώδη δυνατότητα άσκησης επιρροής στην εταιρική διακυβέρνηση μιας εταιρείας και μέσω της επίσημης οδού ήτοι της σύγκλησης τακτικών η εκτάκτων γενικών συνελεύσεων και ψηφοφορίας».

3.Επιπλέον υποχρεώσεις του επενδυτικού κεφαλαίου ως «ενεργού μετόχου». Συγκεκριμένα η Επιτροπή προτείνει την «επιβολή υποχρεώσεων σε ενεργούς μετόχους που κατέχουν συμμετοχές σε ανταγωνίστριες μεταξύ τους επιχειρήσεις εντός του κλάδου των κατασκευών, και ειδικότερα της αγοράς μεγάλων δημοσίων έργων, σε περίπτωση, και για το χρονικό διάστημα που, ελέγχουν de jure ή de facto τη μία ή περισσότερες εξ αυτών των επιχειρήσεων και συγχρόνως κατέχουν άνω του 1% της αξίας των μετοχών ανταγωνίστριάς/ιών της/τους επιχειρήσης/-εων.

Στις ως άνω περιπτώσεις, οι μέτοχοι αυτοί δεν θα συμμετέχουν, αμέσως ή εμμέσως, δια εκπροσώπων τους, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανταγωνίστριας/-ιών επιχείρησης/-εων ή άλλων οργάνων που είναι αρμόδια για την καθορισμό της εμπορικής πολιτικής της/των τελευταίας/-ων (εξαιρουμένων των οργάνων διοίκησης ή άλλων οργάνων των επιχειρήσεων του κλάδου, τις οποίες ελέγχουν), ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, σε οποιαδήποτε συνεδρίαση, συζήτηση ή διαδικασία των οργάνων αυτών. στις οποίες θα επικοινωνούνται, άμεσα ή έμμεσα (λχ με τη μορφή εκθέσεων, εταιρικών παρουσιάσεων, εισηγήσεων, κ.λπ.), εμπιστευτικές, ήτοι μη δημόσιες, πληροφορίες / στοιχεία σχετικά με την εμπορική πολιτική της/των εν λόγω ανταγωνίστριας/-ιών επιχείρησης/-εων, και δεν θα λαμβάνουν γνώση, με οποιονδήποτε τρόπο, των σχετικών πληροφοριών».

Διαβάστε ακόμη:

ΗΠΑ: Επιβράδυνση για τον πληθωρισμό – Στο 8,5% τον Ιούλιο

Αυτές είναι οι αντικειμενικές αξίες στο project του Ελληνικού

Η Μόσχα ετοιμάζεται να ξαναρχίσει τις εξαγωγές πετρελαίου στην κεντρική Ευρώπη