Επιχειρήσεις

ETAΔ: Ζητεί σύμβουλο για να διευθετήσει τις διαφορές με τον όμιλο Μαντωνανάκη για το Grand Resort Lagonissi

  • Στεφανία Σούκη


Ο …λογαριασμός με βάση τις επιμέρους διαιτητικές αποφάσεις προσεγγίζει τα 600 εκατ. ευρώ πλέον των τόκων και των προσαυξήσεων

Τη συνδρομή συμβούλου ζητεί η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου, στο πλαίσιο της διεξαγωγής διερευνητικών επαφών, προκειμένου να διευθετήσει τις πολυετείς διαφορές με τον όμιλο Μαντωνανάκη για το Grand Resort Lagonissi.

Πρόκειται για την υπόθεση που πάει πίσω δύο και πλέον δεκαετίες (σ.σ. όταν το ξενοδοχειακό συγκρότημα του Λαγονησίου εκμισθώθηκε αρχικά στην ‘’Αττικός Ηλιος’’ πρίν από μία εικοσαετία, εν έτει 1999 και μέχρι σήμερα έχουν ασκηθεί ουκ ολίγες αγωγές αποζημίωσης από τον όμιλο ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου) κι έχει βρεθεί επιπλέον και στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών θεσμών, οι οποίοι, στις εκθέσεις τους, έχουν χαρακτηρίσει επανειλημμένα το θέμα των αποζημιώσεων του Δημοσίου προς τον όμιλο ως δημοσιονομικό κίνδυνο, δεδομένου ότι με βάση τις επιμέρους διαιτητικές αποφάσεις, ο …λογαριασμός για την ΕΤΑΔ προσεγγίζει τα 600 εκατ. ευρώ εκτός από τους τόκους και τις προσαυξήσεις.

Ακριβώς αυτές τις αποφάσεις θα κληθεί τώρα να εξετάσει ο οικονομικός- χρηματοοικονομικός σύμβουλος που αναζητεί η εταιρεία, στο πλαίσιο σχετικού ανοικτού διαγωνισμού, που πραγματοποιείται μέσα στο Φεβρουάριο, ύψους 220 χιλ. ευρώ πλέον ΦΠΑ. Σημειωτέον ότι η ΕΤΑΔ έχει ήδη ασκήσει ενώπιον του Εφετείου αγωγές ακύρωσης (σ.σ. η συζήτηση έχει οριστεί για μέσα στο 2021) ή αλλιώς αναγνώρισης της ανυπαρξίας των διαιτητικών αποφάσεων που εκδόθηκαν μέσα στο 2019 έως και το Φεβρουάριο του 2020 κι έχουν κάνει δεκτές κατά ένα μέρος τις αγωγές των εταιρειών του ομίλου Μαντωνανάκη. Ο τελευταίος έχει προσφύγει για αποζημιώσεις και διαφυγόντα κέρδη από τις επενδύσεις που ουδέποτε υλοποιήθηκαν, με υπαιτιότητα, όπως ισχυρίζεται, της ΕΤΑΔ, για απώλειες επιχορηγήσεων που θεωρεί ότι θα λάμβανε από το ελληνικό Δημόσιο εάν είχε υποβάλει τη σχετική αίτηση κ.τ.λ…

Τώρα, ο σύμβουλος θα επιφορτιστεί με το έργο καταρχάς της μελέτης των σχετικών αποφάσεων του Διαιτητικού Δικαστηρίου (ήτοι 20/2019, 24/2019, 28/2019, 29/2019, 01/2020, 02/2020, 03/2020 και 04/2020) καθώς και των σχετικών χρηματοοικονομικών υπολογισμών όσον αφορά τα ποσά που επιδικάστηκαν εναντίον της ΕΤΑΔ Α.Ε. και αντιστοιχούν σε εκατοντάδες εκατομμυρίων ευρώ πλέον των προσαυξήσεων και των τόκων. Ενδεικτικά, η Διαιτητική Απόφαση με τον μεγαλύτερο ‘’λογαριασμό’’, η υπ’ αριθ. 1/2020, υποχρεώνει την ΕΤΑΔ «να καταβάλλει στην ‘’Αττικός Ήλιος ΑΞΤΕΝΕ’’ το ποσό των 292,7 εκατ. ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρις εξοφλήσεως, καθώς και μέρος τη δικαστικής δαπάνης ύψους 1,4 εκατ. ευρώ και το ποσό των 69,3 χιλ ευρώ ως αμοιβή της επιδιαιτητή, των διαιτητών και της γραμματέως. Επιπλέον, καταδικάζει την ‘’Ανώνυμος Τουριστική Εταιρία Ήλιος ΑΕ’’ στην πληρωμή της δικαστικής δαπάνης της ΕΤΑΔ, που την ορίζει στο ποσό των 100 χιλ. ευρώ και την «Τουριστική Ξενοδοχειακή Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία» στην πληρωμή της δικαστικής δαπάνης της ΕΤΑΔ, που την ορίζει στο ποσό των 60 χιλ. ευρώ».

Στο αντικείμενο του έργου του συμβούλου, όπως περιγράφεται στο τεύχος του διαγωνισμού, είναι «ο εντοπισμός των σημείων εκείνων τα οποία παρουσιάζουν εγγενείς αδυναμίες (αριθμητικής φύσεως, είτε μεθοδολογικά κ.α.), εμφανίζονται αποσυνδεδεμένα από τη συνήθη πρακτική χρηματοοικονομικών / λογιστικών υπολογισμών, δεν υποστηρίζονται από επαρκή είτε από ιστορικά οικονομικά δεδομένα παρόμοιων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων κτλ., η σύνοψη των κυριότερων ευρημάτων και σημείων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κατά τις διερευνητικές επαφές της ομάδας της ΕΤΑΔ Α.Ε. με την πλευρά της μισθώτριας εταιρείας (σ.σ. Αττικός Ηλιος) προκειμένου στην εξεύρεση αμοιβαίως επωφελούς συμβιβαστικής λύσης.» Ποσά δεκάδων εκατομμυρίων 66,99 εκατ., 65 εκατ., 43,96 εκατ., 34,68 εκατ. κ.ο.κ. επιδικάζουν οι λοιπές διαιτητικές αποφάσεις.

Επίσης, ο σύμβουλος θα συμμετέχει σε συναντήσεις με τους νομικούς συμβούλους της ΕΤΑΔ Α.Ε. οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με το έργο της νομικής υποστήριξης των θέσεων της εταιρείας στο πλαίσιο της διαδικασίας εύρεσης εξωδικαστικής συμβιβαστικής λύσης, αλλά όπου απαιτηθεί και με τους νομικούς και χρηματοοικονομικούς συμβούλους της μισθώτριας. Στο αντικείμενο του έργου είναι και η παροχή υποστήριξης στην ομάδα της ΕΤΑΔ Α.Ε. ώστε να «προσδιοριστούν κατάλληλα τεκμηριωμένα επιχειρήματα αντίκρουσης των θέσεων της μισθώτριας εταιρείας μέσω παροχής στοιχείων και υπολογισμών που θα ανταποδεικνύουν τις θέσεις της μισθώτριας εταιρείας, προερχόμενα από την κοινή πείρα και την αγορά».

Επιπλέον είναι και ο υπολογισμός μισθωμάτων και άλλων αμοιβών που οφείλονται από τη μισθώτρια στην ΕΤΑΔ Α.Ε. όπως αυτές απορρέουν από τις συμβάσεις μίσθωσης της έκτασης στο Λαγονήσι, η ανάλυση της υφιστάμενης χρηματοοικονομικής κατάστασης και των χρηματικών διαθεσίμων της ΕΤΑΔ, των ιστορικών και μελλοντικών της ταμειακών ροών σύμφωνα με το ισχύον επιχειρηματικό πλάνο αυτής, η παροχή τεχνικής υποστήριξης στην οικονομική διεύθυνση της εταιρείας σχετικά με τον προσδιορισμό του μέγιστου αποδεκτού ποσού το οποίο μπορεί να πληρώσει ως αποζημίωση στη μισθώτρια εταιρεία χωρίς να διακινδυνεύεται η βιωσιμότητα και μακροπρόθεσμη προοπτική της ή ακόμη και η εκτέλεση του επιχειρηματικού της σχεδίου.

Ο σύμβουλος θα αναλάβει και την τεχνική υποστήριξη στη διοίκηση της ΕΤΑΔ σχετικά με τον προσδιορισμό του κατάλληλου πλάνου ρύθμισης της αποζημίωσης που ενδέχεται να συμφωνηθεί μεταξύ των μερών (το οποίο πάντως θα επιτρέπει την απρόσκοπτη εκτέλεση του επιχειρηματικού της πλάνου) καθώς και τη μελέτη του υφιστάμενου φορολογικού πλαισίου που διέπει την πληρωμή αποζημιώσεως ως αποτέλεσμα διαιτητικής διαδικασίας, εξωδικαστικής συμβιβαστικής λύσης κ.α. μαζί με τη σύνταξη αναλυτικού υπομνήματος σχετικά με την εκτιμώμενη φορολογική μεταχείριση της αποζημίωσης προς τη μισθώτρια εταιρεία από την πλευρά της ΕΤΑΔ Α.Ε. και της μισθώτριας εταιρείας.

Διαβάστε ακόμα:

Στο στόχαστρο της εφορίας όσοι νοικιάζουν χωρίς e-συμβόλαιο

Το… νέο κόμμα, το αποκαλυφθέν σαλέ στο Πήλιο και η ζόρικη αδελφή

GameStop: Το κίνημα των μικρομετόχων πνίγηκε στο αίμα, αλλά η επανάσταση της «μαρίδας» μόλις ξεκίνησε