Επιχειρήσεις

Folli Follie: Συζητήθηκε το αίτημα για τον ειδικό εντολοδόχο (upd)

  • Νίκος Χρυσικόπουλος


Τον Ιούλιο αναμένεται η απόφαση – Και νέα προσπάθεια από τον Δ. Κουτσολιούτσο να αναβληθεί η συζήτηση στο δικαστήριο - Τι ανακοίνωσε η Folli Follie

Συζητήθηκε σήμερα στο αρμόδιο δικαστήριο το αίτημα που κατέθεσε η Folli Follie για τον ορισμό ειδικού εντολοδόχου, προκειμένου να ξεπεραστεί ο σκόπελος της καταψήφισης  του σχεδίου εξυγίανσης της εταιρείας από τους βασικούς μετόχους και κατηγορούμενους για σωρεία αδικημάτων που σχετίζονται με το σκάνδαλο, Δημήτρη και Τζώρτζη Κουτσολιούτσο,

Όπως είχε αναφέρει το newmoney, μετά την καταψήφιση της συμφωνίας εξυγίανσης από τους δύο μετόχους (οι οποίοι αθροιστικά κατέχουν ποσοστό 38,5% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας) στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση και μετά την παροχής γενικής εξουσιοδότησης προς το ΔΣ για την υπογραφή όλων των συμβάσεων και την διενέργεια όλων των πράξεων προκειμένου να εκτελεστεί η συμφωνίας εξυγίανσης, η Folli Follie προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για να κάνει χρήση της δυνατότητας, την οποία παρέχει ο Πτωχευτικός Κώδικας, για τον διορισμό ειδικού εντολοδόχου.

Το αίτημα συζητήθηκε σήμερα και σύμφωνα με πληροφορίες η απόφαση θα πρέπει να αναμένεται εντός του Ιουλίου. Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, οι νομικοί εκπρόσωποι του Δ. Κουτσολιούτσου υπέβαλλαν αίτημα για αναβολή, το οποίο δεν έγινε δεκτό. Όπως και στη ΓΣ, οι νομικοί αντιπρόσωποι των Δημήτρη και Τζώρτζη Κουτσολιούτσου υποστήριξαν, μεταξύ άλλων, πως το σχέδιο δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μετόχων, των εργαζομένων και του Δημοσίου και αμφισβήτησαν βασικές παραδοχές του και οικονομικά στοιχεία που σε αυτό περιλαμβάνονται.

Υπέρ του διορισμού ειδικού εντολοδόχου, σύμφωνα με κύκλους της εταιρείας, τάχθηκαν οι ομολογιούχοι της εταιρείας, οι εργαζόμενοι και επενδυτικά κεφάλαια.

Εφόσον το αίτημα γίνει δεκτό από το αρμόδιο δικαστήριο, ο ειδικός εντολοδόχος θα ασκήσει το δικαίωμα παράστασης και ψήφισης αντί των μετόχων, οι οποίοι δεν συμμετείχαν ή καταψήφισαν την συμφωνία εξυγίανσης στην επόμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Στη συνεχεία, θα υπερψηφίσει την έγκριση του σχετικού θέματος ώστε να ξεπεραστεί ένα ακόμη εμπόδιο στη διαδρομή για την επικύρωση της συμφωνίας.

Υπενθυμίζεται πως η διοίκηση της FF και οι νομικοί της εκπρόσωποι έχουν χαρακτηρίσει συμφέρουσα τη συμφωνία εξυγίανσης καθώς

Η Folli Follie απαλλάσσεται από την πλειονότητα των οφειλών της προς τρίτους, πλην των οφειλών προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, τις οποίες όμως αναλαμβάνει να αποπληρώσει πλήρως η OpsCo για λογαριασμό της FF
Θα διατηρήσει συμμετοχή 10% στην OpsCo, από την οποία η εταιρεία θα λαμβάνει ετήσια αμοιβή 150.000 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών για χρονικό διάστημα οκτώ ετών, μετά το οποίο προβλέπεται ότι η εταιρεία θα δύναται να εισπράττει μέρισμα ως μέτοχος της OpsCo.

Μέσω της εφαρμογής της συμφωνίας εξυγίανσης η FF καθίσταται φερέγγυα και βιώσιμη, ενώ σε περίπτωση πτώχευσης η εταιρική περιουσία δεν επαρκεί για την ικανοποίηση των πιστωτών.

Η ανακοίνωση της Folli Follie για την διαδικασία εξυγίανσης

Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο “FF GROUP” (η «Εταιρεία») παρέχει στο επενδυτικό κοινό την ακόλουθη ενημέρωση σε σχέση με την διαδικασία εξυγίανσής της.

1) Επί της αίτησης της Εταιρείας για την επικύρωση της από 31.12.2020 συμφωνίας εξυγίανσης μεταξύ της Εταιρείας και των ομολογιούχων πιστωτών της (η «Συμφωνία Εξυγίανσης») εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 186/2021 προδικαστική απόφαση (η «Προδικαστική Απόφαση») του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (το «Πτωχευτικό Δικαστήριο»), με την οποία κρίθηκε ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις επικύρωσης της Συμφωνίας Εξυγίανσης.

Συγκεκριμένα:

i) Κρίθηκε ότι (α) το επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας είναι ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο και ότι η εφαρμογή της Συμφωνίας Εξυγίανσης θα καταστήσει την επιχείρηση βιώσιμη, (β) έχει τηρηθεί η αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των πιστωτών της Εταιρείας, οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια θέση, ενώ οι όποιες αποκλίσεις κρίθηκε ότι δικαιολογούνται από σπουδαίο επιχειρηματικό ή κοινωνικό λόγο και (γ) οι πιστωτές της Εταιρείας δεν θα βρεθούν σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν που θα βρίσκονταν σε περίπτωση πτώχευσης της Εταιρείας.

ii) Απορρίφθηκαν οι κύριες παρεμβάσεις του Δημητρίου Κουτσολιούτσου και του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες είχαν κατατεθεί με αίτημα την απόρριψη της αίτησης της Εταιρείας για επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης.

iii) Κρίθηκε ως μη νόμιμη η αναβλητική αίρεση ισχύος της Συμφωνίας Εξυγίανσης, η οποία αναφέρεται στην άρση των διατάξεων και της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της 35ης Ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών περί δεσμεύσεως των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Η αντίρρηση του Πτωχευτικού Δικαστηρίου ερείδεται στο ότι η άρση των εν λόγω διατάξεων δεν επαφίεται αποκλειστικά και μόνο στη βούληση των συμβαλλομένων μερών της Συμφωνίας Εξυγίανσης, αλλά άπτεται της δικαιοδοτικής κρίσης αρμοδίων ποινικών αρχών και οργάνων. Για τον λόγο αυτό το Πτωχευτικό Δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να απαλειφθεί η σχετική αίρεση και, για την συνοχή της Συμφωνίας Εξυγίανσης, να τροποποιηθούν λεκτικά ορισμένοι συναφείς όροι.

iv) Το Πτωχευτικό Δικαστήριο ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης σχετικά με την επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης, τάσσοντας τετράμηνη προθεσμία στην Εταιρία και στους συμβαλλόμενους πιστωτές για να προσκομίσουν τροποποιημένη τη Συμφωνίας Εξυγίανσης (λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες αλλαγές).

Η Εταιρεία, με την συμφωνία των πιστωτών της (σύμφωνα με τις προσκλήσεις σε συναίνεση, οι οποίες αναφέρονται στις από 9.12.2020 ανακοινώσεις της Εταιρείας), θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την συμμόρφωσή της με την Προδικαστική Απόφαση και θα επανέλθει με περαιτέρω ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό.

2) Σε συνέχεια της από 23.4.2021 ανακοίνωσης της Εταιρείας, συζητήθηκε σήμερα ενώπιον του Πτωχευτικού Δικαστηρίου η αίτηση της Εταιρείας για τον διορισμό ειδικού εντολοδόχου, ο οποίος θα ασκήσει το δικαίωμα παράστασης και ψήφισης αντί των μετόχων, οι οποίοι δεν συμμετείχαν ή καταψήφισαν την Συμφωνία Εξυγίανσης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22ας Μαρτίου 2021, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 3 του Ν. 3588/2007, όπως αυτός ίσχυε κατά την κατάθεση της Συμφωνίας Εξυγίανσης. Η Εταιρεία θα επανέλθει με περαιτέρω ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό σχετικά με την έκδοση απόφασης.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κα. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.

Διαβάστε ακόμα:

Jefferies: Προτείνει αγορά σε μετοχές στην Ελλάδα – Ποιες μετοχές ξεχωρίζουν

Ο Γκάντι… Βακάκης και η «αντίσταση» στους εφοπλιστές

Airbnb: Η επίθεση σε τουρίστρια, τα $7 εκατ. και η μυστική ειδική μονάδα ασφαλείας