Η Forthnet ανακοίνωσε ότι το το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε να προχωρήσει στην πρόωρη αποπληρωμή του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των ομολογιών του ΜΟΔ ορίζεται η 19η Απριλίου.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «FORTHNET Α.Ε.» (στο εξής «Εταιρεία» ή «Εκδότρια») ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της από 07.04.2021 απόφασης της Συνέλευσης Ομολογιούχων, όπως διαλαμβάνεται στην από 07.04.2021 ανακοίνωση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.) που δημοσίευσε αυθημερόν η Εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε την 08.04.2021 τις ακόλουθες αποφάσεις:

α) Ομόφωνα ενέκρινε την τροποποίηση του όρου 3.4 του Προγράμματος του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, περί του δικαιώματος πρόωρης αποπληρωμής της Εκδότριας, με την προσθήκη περίπτωσης β), ως εξής:

«3.4 Πρόωρη Αποπληρωμή α) Η Εκδότρια διατηρεί το δικαίωμα της πρόωρης, ολικής ή μερικής, αποπληρωμής σε κάθε ετήσια επέτειο της Ημερομηνίας Έκδοσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης ενημέρωσης των Ομολογιούχων, του Πληρεξουσίου Καταβολών, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και του Χ.Α. με δημοσίευση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την πρόωρη αποπληρωμή και γνωστοποίησης στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό Σ.Α.Τ.

Σε περίπτωση πρόωρης μερικής αποπληρωμής του ΜΟΔ, η πρόωρη αποπληρωμή θα αφορά ποσό που αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό Μετατρέψιμων Ομολογιών ο οποίος θα κατανέμεται μεταξύ των Ομολογιούχων κατά τον λόγο συμμετοχής της στο ΜΟΔ. Σε περίπτωση που ο αριθμός των Μετατρέψιμων Ομολογιών της ή περισσοτέρων Ομολογιούχων που πρόκειται να προπληρωθούν μερικώς είναι μη ακέραιος, η μερική πρόωρη αποπληρωμή θα πραγματοποιείται μετά από στρογγυλοποίηση των μεγαλυτέρων κλασματικών δικαιωμάτων στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό μέχρι συμπληρώσεως του συνολικού αριθμού των Μετατρέψιμων Ομολογιών που θα αποπληρωθούν κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στη σχετική απόφαση της Εκδότριας.

Στην περίπτωση της ως άνω πρόωρης αποπληρωμής, η Εκδότρια θα αποδίδει στους Ομολογιούχους, πέραν του κεφαλαίου και της Απόδοσης που αντιστοιχεί στις Μετατρέψιμες Ομολογίες που προπληρώνει, και τους αναλογούντες δεδουλευμένους τόκους επί αυτών από την τελευταία Ημερομηνία Εκτοκισμού μέχρι την ημερομηνία που πραγματοποιείται η πρόωρη αποπληρωμή.

Στην πρόωρη αποπληρωμή θα συμμετέχουν οι Ομολογιούχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο ομολογιών της ΕΛ.Κ.Α.Τ. την ημερομηνία της οικείας ετήσιας επετείου από την Ημερομηνία Έκδοσης υπό την προϋπόθεση μη άσκησης του Δικαιώματος Μετατροπής, ως ορίζεται κατωτέρω.

β) Ειδικά ορίζεται ότι, στην περίπτωση που είτε επίκειται η έναρξη διαδικασιών άσκησης δικαιώματος εξαγοράς των μετοχών της εταιρείας κατ’ άρθρο 27 του Ν.3461/2006 ή/και για τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Εκδότριας από το Χ.Α., είτε έχουν ξεκινήσει οποιεσδήποτε τέτοιες διαδικασίες, η Εκδότρια διατηρεί το δικαίωμα της πρόωρης ολικής αποπληρωμής οποτεδήποτε, ακόμη και πριν την εκάστοτε ετήσια επέτειο της Ημερομηνίας Έκδοσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης ενημέρωσης των Ομολογιούχων, του Πληρεξουσίου Καταβολών, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και του Χ.Α. με δημοσίευση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την πρόωρη αποπληρωμή και γνωστοποίησης στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό Σ.Α.Τ.

Στην περίπτωση αυτή, η Εκδότρια, θα αποδίδει στους Ομολογιούχους,  πέραν του κεφαλαίου και της Απόδοσης που αντιστοιχεί στις Μετατρέψιμες Ομολογίες που προπληρώνει, και τους αναλογούντες δεδουλευμένους τόκους επί αυτών από την τελευταία Ημερομηνία Εκτοκισμού μέχρι την αμέσως επόμενη ετήσια επέτειο της Ημερομηνίας Έκδοσης.

Στην κατά τα ανωτέρω πρόωρη αποπληρωμή θα συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι Ομολογιούχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο ομολογιών της ΕΛ.Κ.Α.Τ. την ημερομηνία άσκησης από την Εκδότρια του δικαιώματος πρόωρης αποπληρωμής, που θα προκύπτει από την οικεία ανακοίνωση αυτής στο Χ.Α. και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. Η άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος πρόωρης αποπληρωμής από την Εκδότρια επιφέρει αυτοδικαίως την κατάργηση του δικαιώματος μετατροπής του Μετατρέψιμων Ομολογιών.»

β) Προχώρησε στην κωδικοποίηση του Προγράμματος ΜΟΔ, ώστε να συμπεριλάβει την ανωτέρω τροποποίηση. Το κωδικοποιημένο κείμενο του Προγράμματος ΜΟΔ βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.nova.gr/el/company/enimerotika-deltia.

γ) Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο:

1. αποφάσισε, σύμφωνα με τον όρο 3.4 νέα περ. β) του Προγράμματος ΜΟΔ, ως τροποποιηθείς ισχύει, να ασκήσει το Δικαίωμα Πρόωρης Ολικής Αποπληρωμής του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου.

2. όρισε ως Τελευταία Ημέρα Διαπραγμάτευσης των Μετατρέψιμων Ομολογιών του ΜΟΔ τη 19η Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα.

3. όρισε ως Ημερομηνία Άσκησης του Δικαιώματος Πρόωρης Ολικής Αποπληρωμής την 21η Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη. Συνεπώς, σύμφωνα με τον όρο 3.4 του Προγράμματος ΜΟΔ, ως τροποποιηθείς ισχύει, στην κατά τα ανωτέρω πρόωρη αποπληρωμή θα συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι Ομολογιούχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο ομολογιών της ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατ’ αυτή την ημερομηνία (21.04.2021 – Ημερομηνία Καταγραφής).

4. όρισε ως Ημερομηνία Πρόωρης Ολικής Αποπληρωμής την 22η Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη.

δ) Σε συνέχεια της από 23.03.2021 απόφασής του, για την οποία η Εταιρεία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό με την από 24.03.2021 Ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σύμφωνα με τον όρο 4.3 του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, την παράταση αναστολής του Δικαιώματος Μετατροπής, έως την Ημερομηνία Άσκησης του Δικαιώματος Πρόωρης Ολικής Αποπληρωμής, ήτοι μέχρι την 21.04.2021, οπότε και το εν λόγω δικαίωμα καταργείται αυτοδικαίως σύμφωνα με τον όρο 3.4 νέα περ. β) του Προγράμματος ΜΟΔ, ως τροποποιηθείς ισχύει.

Διαβάστε ακόμη

Ψηφιοποίηση: Πώς προχωρούν οι διαγωνισμοί – Τι αλλάζει σε κτηματολόγιο, ένσημα, συντάξεις

Νέo χρέος προς την εφορία 1 δισ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα

Greenhill: «Η Reggeborgh δεν προτίθεται να αναλάβει κανέναν κίνδυνο»