Αίτημα διαγραφής των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών υπέβαλε, όπως είχε προαναγγείλει, η ForthnetΗ εταιρεία υπέβαλε σήμερα, 18 Μαΐου 2021, προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα διαγραφής από το Χρηματιστήριο, σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Aκολουθεί η αναοίνωση του Χρηματιστηρίου:

Α) Ανακοίνωση Αποφάσεων της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Ανακοινώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «FORTHNET Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ότι πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021, στις εγκαταστάσεις των γραφείων της Εταιρείας, στην Παλλήνη Αττικής (προέκταση οδού Μάνης, Κάντζα), και ώρα 11:00, Αυτόκλητη Καθολική
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής Μετόχου της, κατά την οποία συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκε νομίμως εκπροσωπούμενη, καθ’ όλη τη διάρκειά της, η μοναδική Μέτοχος της Εταιρείας, ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία «NewCo United Group Hellas S.à r.l.», η οποία εκπροσωπεί το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αντιστοιχεί σε 343.582.558
μετοχές επί του συνόλου των 343.582.558 μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Ως εκ τούτου, η Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε καθολική απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα:

i. Επί του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (Έγκριση διαγραφής του συνόλου των άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 του ν. 3371/2005, όπως ισχύει, υποβολής εκ μέρους της Εταιρείας αιτήσεως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών αυτής και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.), η Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

(α) ενέκρινε τη διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 του ν. 3371/2005, όπως ισχύει σήμερα, του συνόλου (100%) των μετοχών της Εταιρείας και ειδικότερα τριακοσίων σαράντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα οκτώ (343.582.558) άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 €) εκάστης,

(β) ενέκρινε την υποβολή εκ μέρους της Εταιρείας αιτήσεως προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τη διαγραφή του συνόλου των άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών αυτής από το Χρηματιστήριο Αθηνών και (γ) παρέσχε προς τον κ. Παναγιώτη Γεωργιόπουλο του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, τη ρητή και ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα καθώς και το δικαίωμα
όπως, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, προβεί σε οιαδήποτε ενέργεια και πράξη, αναγκαία και ενδεδειγμένη για τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 343.582.558, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Υπέρ: 343.582.558, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

ii. Επί του 2 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (Ανακοίνωση εκλογής κ. Πέτρου Κατσούλα ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου – Επικύρωση της ιδιότητας του κ. Πέτρου Κατσούλα ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου):

(α) ανακοινώθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, με την υπ’ αριθ. 551/12.02.2021 απόφασή του, αφού διαπίστωσε ότι πληρούνται όλες οι
προϋποθέσεις του νόμου, ομόφωνα αποφάσισε και εξέλε ξε τον κ. Πέτρο Κατσούλα του Σπυρίδωνος ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους, κ.
Dirk Gerkens, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε ήτοι μέχρι την 11.12.2025, και

(β) η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε και επικύρωσε την ιδιότητα του κ. Πέτρου Κατσούλα ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 343.582.558, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Υπέρ: 343.582.558, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου
Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Ως εκ της ανωτέρω απόφασης, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας παραμένει ως είχε αποφασιστεί με την υπ’ αριθ. 552/16.02.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και απαρτίζεται από τα ακόλουθα πρόσωπα, τα οποία διατηρούν τις ιδιότητές τους ως εξής:

1. Vladislav Ratajac (Βλάντισλαβ Ρατάτζατς) του Miloje (Μιλόγιε) και της Snezana
(Σνεζάνα), Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,

2. Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη και της Μαρίας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Δ.Σ.,

3. Πέτρος Κατσούλας του Σπυρίδωνος και της Θεοπούλας, Ανεξάρτητο μη
εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

iii. Επί του 3 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (Διάφορες ανακοινώσεις), ανακοινώθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ότι, δυνάμει της υπ’ αριθ. 557/01.04.2021 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού διαπίστωσε ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του νόμου, αποφάσισε ομόφωνα και εξέλεξε ως εκτελεστικό μέλος τον κ. Παναγιώτη Γεωργιόπουλο, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους, κ. Δημήτρη Τζελέπη.

Β) Ανακοίνωση υποβολής αιτήματος διαγραφής από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της απόφασης της από 14 Μαΐου 2021 Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης επί του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης, υπέβαλε σήμερα 18 Μαΐου 2021, προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το με αριθ. πρωτοκόλλου 5017/18.05.2021 αίτημα διαγραφής από το Χρηματιστήριο Αθηνών του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της, ήτοι 343.582.558 μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 € εκάστης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005.