Σε απάντηση επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (με αριθμό πρωτοκόλλου 2707/09.11.2022), η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη, σε ενοποιημένη βάση, για το τρίμηνο και το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Κυριότερα στοιχεία του τρίτου τριμήνου 2022

▪ Αύξηση των πωλήσεων κατά 39% σε σχέση με πέρυσι, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ζήτησης στον κλάδου Υαλουργίας και των αυξημένων παραγγελιών για ψυγεία σε Ασία, Αφρική και Δυτική Ευρώπη

▪ Οι πωλήσεις του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης επηρεάστηκαν από τη σημαντική μείωση των παραγγελιών στη Ρωσία και στην Ουκρανία

▪ Η αύξηση του κόστους πρώτων υλών και μεταφορικών και οι περιορισμοί στην παραγωγή στη Ρουμανία και στη Ρωσία επηρέασαν το Προσαρμοσμένο EBITDA

▪ Η ανακατασκευή του εργοστασίου της Ρουμανίας προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το πρώτο τρίμηνο του 2023

Οικονομική Επισκόπηση Αποτελεσμάτων Ομίλου

Οι πωλήσεις στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης αυξήθηκαν κατά 24,3% το τρίτο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της αύξησης των τιμών κατά τη διάρκεια του έτους και της ζήτησης στην Ασία, στην Αφρική και στη Δυτική Ευρώπη. Αυτή η απόδοση επιτεύχθηκε παρά τη σημαντική μείωση των παραγγελιών στη Ρωσία και στην Ουκρανία λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης. Η δυναμική ανάπτυξη των πωλήσεων στον κλάδο Υαλουργίας παρέμεινε ισχυρή, ως αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης γυάλινων φιαλών και πλαστικών κιβωτίων και των αναπροσαρμογών των τιμών. Συνολικά, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 38,5% και ανήλθαν σε €127 εκατ.

Τα Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Adj. EBITDA) μειώθηκαν κατά 45% σε €6,9 εκατ. Το περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA μειώθηκε κατά 8,2 μονάδες βάσης, σε 5,4%, ως αποτέλεσμα του αυξημένου κόστος πρώτων υλών, του ιδιαίτερα υψηλού κόστος μεταφορικών λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν στην εφοδιαστική αλυσίδα, της μείωσης της παραγωγικότητας στα εργοστάσια της Ρουμανίας και της Ρωσίας, καθώς και του λιγότερου ευνοϊκού μείγματος ενέργειας στη Νιγηρία. Οι παραπάνω παράγοντες αντιστάθμισαν τα οφέλη της αύξησης του όγκου πωλήσεων, των αναπροσαρμογών των τιμών και των χαμηλότερων εκπτώσεων. Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) μειώθηκαν κατά 72,5%, ανερχόμενα σε €2,2 εκατ., λόγω της μείωσης του Προσαρμοσμένου EBITDA.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός ανήλθε σε €294,2 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, έναντι €256,8 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Τα ταμειακά μας διαθέσιμα ανέρχονταν σε €62,9 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, έναντι €79,2 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Τα ταμειακά μας διαθέσιμα ανέρχονταν σε €54,7 εκατ στις 31 Οκτωβρίου 2022, εκ των οποίων €42,4 εκατ. στη Νιγηρία και €1,3 εκατ. στη Ρωσία. Η θυγατρική μας εταιρεία στη Ρωσία είχε συνολικό δανεισμό €30,6 εκατ. που είναι κυρίως κατ’ απαίτηση.

Τον Δεκέμβριο του 2022, ο Όμιλος εξασφάλισε ενδιάμεση χρηματοδότηση ύψους €35 εκατ. (με δυνατότητα επέκτασης κατά €20 εκατ.) και ορισμένες εταιρείες του Ομίλου σύνηψαν μια δεσμευτική συμφωνία με τους βασικούς τους πιστωτές που προβλέπει μια συναλλαγή ανακεφαλαιοποίησης. Έχουμε αντλήσει €23,2 εκατ. (μετά από την έκπτωση αρχικής έκδοσης) της ενδιάμεσης χρηματοδότησης, με το υπόλοιπο ποσό σε ειδικό λογαριασμό (escrow account) να υπόκειται στην επίτευξη ορισμένων προϋποθέσεων. Η ενδιάμεση χρηματοδότηση βοηθάει τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες του Ομίλου για ρευστότητα και διασφαλίζει ότι ο Όμιλος διαθέτει επαρκή χρηματοδότηση για να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του.

Οι πωλήσεις στην Ανατολική Ευρώπη μειώθηκαν κατά 13,8% σε σχέση με πέρυσι, λόγω της σημαντικής μείωσης των παραγγελιών στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Οι πωλήσεις στη Ρωσία και στην Ουκρανία μειώθηκαν από κοινού κατά 34% σε σχέση με πέρυσι (σε €8,4 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2022), ενώ εξαιρουμένων αυτών των δύο χωρών, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4%. Για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, οι αγορές της Ρωσίας και της Ουκρανίας αντιπροσώπευαν το 8,6% και το 0,7% των πωλήσεων του Ομίλου, αντίστοιχα.

Οι πωλήσεις στη Δυτική Ευρώπη ανέκαμψαν, λόγω της αυξημένης κατανάλωσης αναψυκτικών και ποτών στα κανάλια της άμεσης κατανάλωσης που σχετίζονται με προωθητικές ενέργειες βασικών πελατών μας για την καλοκαιρινή περίοδο και τα υψηλότερα επίπεδα τουρισμού. Η δυναμική ανάπτυξη συνεχίστηκε στην Αφρική, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 55,2% σε σχέση με πέρυσι μετά από αυξημένες παραγγελίες στη Νότια Αφρική και τη Νιγηρία. Οι πωλήσεις στην Ασία αυξήθηκαν κατά 97,6% σε σχέση με πέρυσι, λόγω της ισχυρής ζήτησης στην Ινδία και της αύξησης του μεριδίου αγοράς στην κεντρική Ασία.

Τα Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (Adj. EBITDA) ήταν αρνητικά στα €3,0 εκατ., λόγω του αυξημένου κόστους πρώτων υλών και του υψηλότερου κόστους μεταφοράς κυρίως από μεταφορές τελικών προϊόντων από τη Ρωσία. Η χαμηλότερη παραγωγικότητα σε Ρουμανία και σε Ρωσία μετά από διακοπές στην παραγωγή και η μικρότερη απορρόφηση κόστους στη Ρουμανία μετά τη λειτουργία της προσωρινής γραμμής συναρμολόγησης επίσης επηρέασαν το Προσαρμοσμένο EBITDA.

Πέτυχαμε εξαιρετική επίδοση το τρίτο τρίμηνο μετά την ισχυρή ζήτηση γυάλινων φιαλών και τις αυξημένες παραγγελίες για πλαστικά κιβώτια, καθώς και των πρωτοβουλιών αύξησης των τιμών σε όλες τις δραστηριότητές μας. Οι πωλήσεις ενισχύθηκαν επίσης από την ανατίμηση του Νάιρα. Σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 53,3% σε σχέση με πέρυσι.

Το Προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 23,6% σε σχέση με πέρυσι σε €9,9 εκατ. Το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους μειώθηκε κατά 7,7 μονάδες βάσης, σε 20,5%, επηρεασμένο από το αυξημένο κόστος παραγωγής και το λιγότερο ευνοϊκό μείγμα ενέργειας εν μέσω διακοπών στη ροή φυσικού αερίου σε ένα από τα εργοστάσιά μας, υπεραντισταθμίζοντας τα οφέλη από την αύξηση των τιμών και των όγκων παραγωγής και της αύξησης των τιμών.

Επιχειρηματική προοπτική

Μετά τις νέες οικονομικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Οκτώβριο του 2022, η θυγατρική μας στη Ρωσία δεν θα μπορεί να εξάγει ψυγεία στην Ευρωπαϊκή αγορά από τον Ιανουάριο του 2023. Μέσω ενός αποτελεσματικού σχεδιασμού παραγωγής το τέταρτο τρίμηνο του 2022, καθώς και με την προγραμματισμένη επανέναρξη της παραγωγής του εργοστασίου μας στη Ρουμανία τον Μάρτιο του 2023, στοχεύουμε να αντισταθμίσουμε μερικώς τις επιπτώσεις στα αποτελέσματά μας το 2023.

Αναμένουμε επίσης ότι οι περιορισμοί στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος θα συνεχιστούν και θα επηρεάσουν το τέταρτο τρίμηνο του 2022 και το 2023. Σε αυτό το περιβάλλον, έχουμε αναπροσαρμόσει τις τιμές και συνεχίζουμε τις πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους για να αντισταθμίσουμε μερικώς τις επιπτώσεις στην κερδοφορία.

Διαβάστε ακόμη

Φόρος και ΦΠΑ σε συναλλαγές με κρυπτονομίσματα

Σε πλήρη λειτουργία το Retail Park του Ομίλου Fourlis (pics)

Τα λόμπι έδωσαν (;) την Εύα, η ΔΕΗ παίρνει την Enel Ρουμανίας, ο Κούτρας τον (παλαιό) Άκτωρα και οι Πεταλιοί (επεισόδιο 897)