Επιχειρήσεις

Inform Λύκος: Ολοκληρώθηκε η διάσπαση της εταιρίας

  • newsroom


Αποσχίσθηκε ο κλάδος παραγωγής, επεξεργασίας, ανάπτυξης και εμπορίας συστημάτων έντυπης πληροφορικής και εισφέρεται σε νέα κατά 100% θυγατρική

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «IΝFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» («Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η διάσπαση της Εταιρείας με την απόσχιση του κλάδου παραγωγής, επεξεργασίας, ανάπτυξης και εμπορίας συστημάτων έντυπης πληροφορικής και την εισφορά του στη νέα κατά 100% θυγατρική αυτής, συνιστώμενη γι’ αυτό το σκοπό ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «INFORM ΛΥΚΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «INFORM ΛΥΚΟΣ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 153317601000, βάσει των διατάξεων του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διάσπασης και την συνεπακόλουθη τροποποίηση της επωνυμίας και του σκοπού της, η επωνυμία της Εταιρείας είναι εφεξής «IΝFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».