Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της Intrakat το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με πρόεδρο τη Νίκη Τζαβέλλα και πενταετή θητεία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει η εταιρεία:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ” (δ.τ. ΙΝΤRAKAT), με Αρ.ΓΕΜΗ 000408501000, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 15η Ιουνίου 2022 και ώρα 10 π.μ., στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Κτίριο Β7, Αμφιθέατρο, 2ος όροφος), συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, εξ αναβολής από την 29η Ιουνίου 2022, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί του 9ου και 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου δεκατέσσερις (14) μέτοχοι εκπροσωπούντες 32.244.052 συνολικά μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 42,98% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και κατά συνέπεια υπήρξε η απαιτούμενη εκ του νόμου και του καταστατικού απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σημειώνεται ότι τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις 30.000 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία, αναστέλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4548/2018 και δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.

Στην εξ αναβολής συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως :

Επί του ένατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του».

 • Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
 • Επιτευχθείσα Απαρτία: 42,98% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή νέου 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία, ήτοι από την 15.7.2022 έως και την 14.7.2027, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

Ειδικότερα, τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι κ.κ.

1. Τζαβέλα Φερονίκη (Νίκη)

2. Εξάρχου Αλέξανδρος

3. Παμπούκης Χάρης

4. Γιόκαρη Αντιγόνη

5. Χατζηπαναγιώτης Κωνσταντίνος

6. Βουγιούκας Νικόλαος

7. Τσοτσορός Ευστάθιος

8. Αντιβαλίδης Παναγιώτης

9. Σχίζας Αθανάσιος

Οι κ.κ. Νικόλαος Βουγιούκας, Ευστάθιος Τσοτσορός, Παναγιώτης Αντιβαλίδης και Αθανάσιος Σχίζας ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας καθώς διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, τις γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έτσι επιτυγχάνεται πολυμορφία.

Επίσης:

α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύματα ή ασυμβίβαστα, σύμφωνα με τις όποιες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ εκδόσεως του ΕΣΕΔ τον Ιούνιο 2021) του Κανονισμού Λειτουργίας και της Πολιτικής Ακαταλληλότητας της Εταιρείας και των σχετικών αποφάσεων, εγκυκλίων και κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς,

β) δεν συντρέχει στο πρόσωπο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο το άρθρο 3 παρ. 4 του N.4706/2020 και

γ) η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του N. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:

(α) πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1και 2 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.

(β) για την περίπτωση που η Γενική Συνέλευση ορίσει ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο από τα τέσσερα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. έχουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, σχετιζόμενη με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και διαθέτουν την απαιτούμενη στοιχειώδη αντίληψη επί της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύει η Εταιρεία, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Τα βιογραφικά σημειώματα των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 32.244.052
 • Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
 • Έγκυρα: 32.244.052
 • Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
 • Υπέρ: 32.244.052 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%).

Επί του δέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: «Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει».

 • Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
 • Επιτευχθείσα Απαρτία: 42,98% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε το είδος, τη θητεία, τον αριθμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και την ιδιότητα αυτών. Συγκεκριμένα, αποφάσισε ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.1(α)(αα) του αρ. 44 του Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) θα είναι ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι θα είναι πενταετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την εξαετία.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Δ.Σ. σε επόμενη συνεδρίασή του, δεδομένου ότι η εν λόγω Επιτροπή αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1(γ) του άρθρου. 44 του ν. 4449/2017. Τέλος, σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής, το οποίο είναι και ανεξάρτητο από την Εταιρεία, θα διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1(ζ) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 32.244.052
 • Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
 • Έγκυρα: 32.244.052
 • Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
 • Υπέρ: 32.244.052 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%).

Διαβάστε ακόμη

Η ακρίβεια «τρώει» τις χρυσές λίρες – Πόσα τεμάχια… σκότωσαν οι Έλληνες μέσα σε 6 μήνες (πίνακας)

Τεντ Σαράντος: Ο μάνατζερ με τις ελληνικές ρίζες που θέλει να αλλάξει το Netflix

MyAuto: Ψηφιακή μεταβίβαση οχημάτων με ένα κλικ – Αναλυτικά η νέα διαδικασία