Η INTRALOT A.E. ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου για την περίοδο με λήξη την 30η Σεπτεμβρίου 2023, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Κατά το εννεάμηνο του 2023, τα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €280,0 εκατ. (-7,2% σε ετήσια βάση).

Κατά την ίδια περίοδο, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €101,0 εκατ. (+14,7% σε ετήσια βάση), ενώ το περιθώριο EBITDA ανήλθε στο 36,1% από 29,2% το εννεάμηνο του 2022. Σε τριμηνιαία βάση, το Γ’ τρίμηνο του 2023 συγκριτικά με το Γ’ τρίμηνο του 2022, τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 15,9%.

Κατά τους Δώδεκα Τελευταίους Μήνες (LTM), τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €135,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 10,5% σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2022.

Τα κέρδη EBT ανήλθαν σε €32,1 εκατ. κατά το εννεάμηνο του 2023, έναντι €19,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) διαμορφώθηκε στα €9,0 εκατ. κέρδη, σε σύγκριση με ζημίες €0,5 εκατ. την προηγούμενη χρονιά.

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το εννεάμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν στα €97,6 εκατ. (ετήσια αύξηση 44,1%).

Οι Επενδύσεις του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2023 ανήλθαν στα €22,2 εκατ.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του εννεαμήνου του 2023 ανήλθαν στα €122,0 εκατ.

Ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €458,2 εκατ. στο τέλος του εννεαμήνου του 2023, μειωμένος κατά €32,3 εκατ. και €51,5 εκατ. σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2022 και το εννεάμηνο του 2022 αντίστοιχα.

O δείκτης Καθαρής Μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 3,4x στο τέλος του εννεαμήνου του 2023 έναντι 4,0x το 2022 και 4,4x κατά την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Σε pro-forma βάση μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €135,0 εκατ., το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου ανέρχονται στα €49,0 εκατ. και ο δείκτης Καθαρής Μόχλευσης στο 2,4x.

Ο Συνολικός δανεισμός μετά την αποπληρωμή των €126,0 εκατ. ανέρχεται στα €454,2 εκατ.

Στις 30 Οκτωβρίου 2023, η INTRALOT ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού €135.000.000,18 και την έκδοση 232.758.621 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης.

Στις 31 Οκτωβρίου 2023, η INTRALOT ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας με την ΟΠΑΠ Α.Ε. από 01.08.2025 έως 31.07.2026. Η INTRALOT και ο ΟΠΑΠ επιπρόσθετα συμφώνησαν να παραχωρηθεί στην ΟΠΑΠ. η δυνατότητα επέκτασης της συνεργασίας υπό τους ίδιους όρους για ένα (1) συν ένα (1) επιπλέον έτος, έως τις 31.07.2027 και 31.07.2028 αντίστοιχα.

Στις 8 Νοεμβρίου 2023, οι Νέες Μετοχές που αντλήθηκαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου εισήχθησαν και άρχισαν να διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χ.Α., ενώ την ίδια ημέρα οι μετοχές της εταιρείας μεταφέρθηκαν προς διαπραγμάτευση από την κατηγορία επιτήρησης στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.

Στις 15 Νοεμβρίου 2023, η INTRALOT ανακοίνωσε ότι η κατά 100% θυγατρική της INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG SA ολοκλήρωσε την πρόωρη μερική αποπληρωμή κατά κεφάλαιο συνολικού ποσού €126.000.000, πλέον τόκων, των υφιστάμενων ομολογιών 5,250% λήξεως Σεπτεμβρίου 2024, με προηγούμενο ανεξόφλητο υπόλοιπο €355.568.000.

Σωκράτης Κόκκαλης: Νέα δυναμική

«Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2023 καταδεικνύουν τη νέα δυναμική της INTRALOT που είχε ως αποτέλεσμα την επιστροφή σε Καθαρά κέρδη, τη σημαντική αύξηση του EBITDA και τη δημιουργία ταμειακών ροών, εκπληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους στόχους που έχουμε θέσει», επισημαίνει ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

«Πρόσφατα ολοκληρώσαμε μια σημαντική Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω δικαιωμάτων προτίμησης ύψους €135 εκατ. η οποία προσέλκυσε ευρεία υποστήριξη, γεγονός που αποδεικνύει ότι η INTRALOT αποτελεί μια πολύ ελκυστική επενδυτική επιλογή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους επενδυτές που συμμετείχαν και εμπιστεύτηκαν το όραμα και την ικανότητά μας να επιτύχουμε ακόμη ισχυρότερα αποτελέσματα στο μέλλον.»

Διαβάστε ακόμη

Ο Μητσοτάκης «ειρηνοποιός», εδώ… Παππάς (πού είναι ο Νίκος;) τα «ραντεβού» του Στάινμετζ στην Αθήνα, το επόμενο κύμα πωλήσεων τραπεζών και τα ζόρια της Speedex

Στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτικών Αρχών οι προσφορές της Black Friday

Κατοικία: Πόσο τελικά συμφέρει η ενοικίασή της – Ποιες πόλεις στην Ελλάδα έχουν καλύτερες αποδόσεις

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ