Σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29.06.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα (οδός Β. Γεωργίου Α’1), καλούνται οι μέτοχοι της Λάμψα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με θέμα μεταξύ άλλων τη διανομή κερδών για τη χρήση 2022.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Θέμα Πρώτο: Υποβολή και Έγκριση των Eτησίων Oικονομικών Kαταστάσεων της Εταιρείας και διανομή κερδών για τη χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα Δεύτερο: Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2022 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Θέμα Τρίτο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για την χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα Τέταρτο: Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Θέμα Πέμπτο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2022 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023.

Θέμα Έκτο: Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου επί των πεπραγμένων της για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ του Ν. 4449/2017.

Θέμα Έβδομο: Έγκριση αμοιβής μελών Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2022.

Θέμα Όγδοο: Έγκριση αμοιβής μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για το έτος 2022.

Θέμα Ένατο: Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Θέμα Δέκατο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και καθορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός και ιδιότητες των μελών της) καθώς και της θητείας της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(β) του Ν. 4449/2017.

Θέμα Ενδέκατο: Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα Δωδέκατο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 29.06.2023, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την 06.07.2023 και ώρα 14:00 μ.μ, στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα (οδός Β. Γεωργίου Α’1).

Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Διαβάστε ακόμη

Πώς τα εισιτήρια της Premier League έγιναν προϊόντα πολυτελείας – Αυτή είναι η ακριβότερη ομάδα

J.P. Morgan: Επενδυτική βαθμίδα μέχρι τέλος του έτους – Εγγύηση η ΝΔ για συνέχεια στις μεταρρυθμίσεις

ΕΕΤ: Στο 1,22% το επιτόκιο στις προθεσμιακές έως 1 έτος – Μειώνεται η διαφορά από την Ευρωζώνη

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ