Χαιρετίζουμε τη δημοσίευση του πρώτου Απολογισμού Βιωσιμότητας των ΕΛΤΑ, ο οποίος αποτυπώνει την ουσιαστική πρόοδο της εταιρείας στα θέματα αειφορίας, αλλά και τις δεσμεύσεις της για ένα βιώσιμο μέλλον.

Με την ολοκληρωμένη υποστήριξη της Choose Strategic Communications Partner, τα ΕΛΤΑ προχώρησαν στην έκδοση του Απολογισμού Βιωσιμότητας 2021 ακολουθώντας τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα GRI, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, καθώς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών δεδομένων.

Συγκεκριμένα, η Choose υποστήριξε τα ΕΛΤΑ σε όλη τη διαδρομή αναφορικά με τα θέματα βιωσιμότητας, όπως αποτυπώνονται στο τρίπτυχο ESG (Environmental, Social, Governance): από τη συλλογή και  την επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων, μέχρι την ορθή αποτύπωση και δημοσιοποίησή τους, σύμφωνα με τα εν λόγω πρότυπα και τους κανόνες της ΕΕ.

Επιπλέον, συνέβαλε στην καταγραφή και την ιεράρχηση των ουσιαστικών θεμάτων για την εταιρεία από τη σκοπιά της βιώσιμης ανάπτυξης, οργανώνοντας και υλοποιώντας τη Μελέτη Ουσιαστικότητας (Materiality Assessment) σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Παράλληλα, υποστηρίζει τα ΕΛΤΑ στη δημιουργία των κατάλληλων δομών και διαδικασιών για την συστηματική παρακολούθηση, αλλά και τη διαρκή βελτίωση των επιδόσεων τους στα θέματα βιωσιμότητας.

H προσαρμογή στις επιταγές της αειφορίας και η δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων με βάση τα πρότυπα ESG είναι μονόδρομος για τις εταιρείες προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικά κεφάλαια, να οικοδομήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, να ευθυγραμμιστούν με τις νέες εθνικές και ευρωπαϊκές κανονιστικές απαιτήσεις που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τον Κλιματικό Νόμο και το EU Taxonomy και φυσικά να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα ρίσκα και τους κινδύνους από την κλιματική κρίση, εξασφαλίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Διαβάστε ακόμη

Σωσίβιο 50 δισ. ελβετικών φράγκων ρίχνουν στην Credit Suisse oι ρυθμιστικοί φορείς της Ελβετίας

Χρήστος Καλογεράκης: Οι νέες επενδύσεις και τα εργαλεία της Shopflix για να διεκδικήσει την πρωτιά

Prodea Investments ΑΕΕΑΠ: Θέλει να αυξήσει άμεσα τη διασπορά στο 15%, ευρύτερος στόχος το 25%