Στο 99,93% θα ανέρχεται το ποσοστό της Cryred στη Νίκας μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

8 Απριλίου 2022

1. Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3461/2006 (στο εξής ο «Νόμος»), η ιδιωτική μετοχική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, με την επωνυμία «CRYRED INVESTMENTS LIMITED» (στο εξής ο «Προτείνων»), ανακοινώνει τα αποτελέσματα της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση»), την οποία υπέβαλε ο Προτείνων στις 21 Ιανουαρίου 2022 (στο εξής η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία»), ονομαστικής αξίας 0,12 Ευρώ η κάθε μία (στο εξής οι «Μετοχές»), τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την 03.01.2022, δηλαδή κατά την ημερομηνία που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση (στο εξής οι «Ημερομηνία Ενεργοποίησης Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης») σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1 του Νόμου, ήτοι 2.632.919 Μετοχών, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 4,95% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με αντάλλαγμα 1,24 Ευρώ ανά Μετοχή (στο εξής το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»).

Οι λέξεις και φράσεις καθώς και ο συνδυασμός λέξεων και φράσεων με αρχικά κεφαλαία γράμματα, των οποίων ο ορισμός δίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο που συνέταξε ο Προτείνων, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η «Ε.Κ.») στις 4 Μαρτίου 2022 και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το Νόμο θα έχουν την ίδια έννοια όταν χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση, εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα ή άλλως προκύπτει από τα συμφραζόμενα.

2. Η Περίοδος Αποδοχής ξεκίνησε στις 10 Μαρτίου 2022 και έληξε στις 7 Απριλίου 2022. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, 39 Μέτοχοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (στο εξής οι «Αποδεχθέντες Μέτοχοι»), προσφέροντας συνολικά 548.619 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 1,03% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (στο εξής οι «Προσφερθείσες Μετοχές»).

3. Από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, (στο εξής το «Χ.Α.») ή/και εξωχρηματιστηριακά συνολικά 2.048.835 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 3,85% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα.

4. Επομένως, κατά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερθεισών Μετοχών, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα κατέχουν συνολικά 53.118.675 Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 99,93% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Πρόσθετες Μετοχές που τυχόν αποκτήσει ο Προτείνων μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ως άνω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης δεν περιλαμβάνονται στο ανωτέρω ποσοστό.

5. Η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχθέντες Μετόχους θα ξεκινήσει την 13η Απριλίου 2022. Ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στον λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο TARGET 2, καθώς και όλες τις σχετικές χρεώσεις/δικαιώματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τους αναλογούντες φόρους, κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 18/22.02.2021 Απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Μετά την καταβολή όλων των αναφερόμενων ποσών, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα καταβάλει τα ποσά που αναλογούν εκ του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος σε έκαστο Συμμετέχοντα προς όφελος των Αποδεχόμενων Μετόχων με πίστωση των ποσών αυτών στους λογαριασμούς των αντίστοιχων Συμμετεχόντων / Διαμεσολαβητών στο TARGET 2 και θα προβεί στη μεταβίβαση των Μετοχών από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Αποδεχόμενων Μετόχων στον Λογαριασμό Αξιογράφων του Προτείνοντος.

6. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχθέντες Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθεί το ποσό που αναλογεί στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998 φόρο, σήμερα ανερχόμενο σε 0,20% επί της αξίας συναλλαγής.

7. Επιπρόσθετα, ο Προτείνων:

(α) θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και θα εξαγοράσει, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644/2013 του Δ.Σ. της Ε.Κ., σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (δηλ. 1,24 Ευρώ ανά Μετοχή), τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση ή δεν την αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως, το συντομότερο δυνατόν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Δημόσιας Πρότασης και σε κάθε περίπτωση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, (στο εξής το «Δικαίωμα Εξαγοράς») και

(β) υποχρεούται να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από Μετόχους κατ’ ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (δηλ. 1,24 Ευρώ ανά Μετοχή), σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/2007 του Δ.Σ. της Ε.Κ., (στο εξής το «Δικαίωμα Εξόδου»).

8. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς ή και του Δικαιώματος Εξόδου, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα θα συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή της από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του νόμου 3371/2005 και θα ψηφίσουν υπέρ της διαγραφής. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η τελευταία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής της από το Χ.Α.

Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η Τράπεζα Eurobank Α.Ε. ενήργησε ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση και η δικηγορική εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία ως νομικός σύμβουλος του Προτείνοντος στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

Διαβάστε ακόμη

Νέο ρεκόρ πληθωρισμού 8,9% τον Μάρτιο – Αύξηση σχεδόν 80% στο ρεύμα

Αθανάσιος Βαμβακίδης (BofA Merrill Lynch) στο newmoney: Γιατί ο υψηλός πληθωρισμός θα μείνει για χρόνια

Ιούνιο οι αποφάσεις για έξοδο από την αυστηρή εποπτεία και δημοσιονομική χαλάρωση