Την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 3.000.000 ευρώ, με διάρκεια 5 έτη, και μέγιστο επιτόκιο euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 2,40% αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Paperpack.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που συνήλθε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020, αποφάσισε ομόφωνα την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 3.000.000 ευρώ, με διάρκεια πέντε έτη, και μέγιστο επιτόκιο euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 2,40%, σύμφωνα με τον ν. 3156/2003 και ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου και του Προγράμματος (Όροι) και των Παραρτημάτων αυτής κατ’ ελάχιστον ως εξής:

α) Το είδος του Δανείου θα είναι Κοινό Ομολογιακό Δάνειο.

β) Το ποσό του Δανείου θα είναι 3.000.000 ευρώ.

γ) Η διάρκεια του δανείου θα είναι για πέντε (5) έτη από την έκδοσή του.

β) Το μέγιστο επιτόκιο του δανείου θα ορισθεί σε Euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου έως 2,40% Ετησίως.

δ) Η αποπληρωμή θα γίνει σε 20 τριμηνιαίες δόσεις, τα ποσά των οποίων, καθώς και το ποσό που θα καταβληθεί με την τελευταία δόση στην λήξη του δανείου, θα καθοριστούν από το Δ.Σ. της εταιρείας.

ε) Θα παρασχεθούν εξασφαλίσεις υπέρ του Εκπροσώπου για λογαριασμό των Ομολογιούχων Δανειστών, συνιστάμενες σε:

(i) σύσταση ενεχύρου επί μηχανημάτων, συνολικής αξίας Ευρώ 927.000,00 καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου,

(ii) σύσταση κυμαινόμενης ασφάλειας επί αποθεμάτων της εταιρείας συνολικής αξίας ίσης με Ευρώ 1.000.000,00 καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου καθώς και σε (iii) εκχώρηση λόγω ενεχύρου των απαιτήσεων της εταιρείας από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των ανωτέρω μηχανημάτων μέχρι την αξία του Ενεχύρου Ευρώ 927.000,00 και αποθεμάτων μέχρι συνολικής αξίας του ενεχύρου Ευρώ 1.000.000,00. Το προϊόν του Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών σκοπών.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να παρασχεθούν και δια της απόφασής του παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή της Σύμβασης Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου και του Προγράμματος (Όροι) και των Παραρτημάτων αυτής, καθώς και των εξασφαλιστικών Συμβάσεων αυτής.