Η Paperpack ΑΒΕΕ ανακοίνωσε ότι συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της, σύμφωνα με τη δημοσιευμένη ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση από 1/1/2020 έως 31/12/2020.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναφέρει:

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας παρουσίασε μείωση κατά 5,52% και ανήλθε σε 17.428 χιλ.€ έναντι 18.447 χιλ.€ την προηγούμενη χρήση.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 3.869 χιλ.€ έναντι 4.309 χιλ.€  την προηγούμενη χρήση.

Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 2.325 χιλ.€ έναντι 2.598 χιλ.€ την προηγούμενη χρήση.

Τα κέρδη μετά από φόρους  διαμορφώθηκαν σε 1.732 χιλ.€ έναντι 1.929 χιλ.€ την προηγούμενη χρήση.

Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές λειτουργικές ταμιακές ροές 2.963 χιλ. € έναντι 3.817 χιλ.€ και  τα ταμιακά διαθέσιμα της ανέρχονται σε 1.906 χιλ.€.

Οι επενδύσεις σε πάγια ανήλθαν σε 1.818 χιλ.€ έναντι 501 χιλ.€ την προηγούμενη χρήση.

Τέλος,  το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην ετήσια έκθεσή του προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, την καταβολή μερίσματος ποσού 0,1600 ευρώ ανά μετοχή.

Διαβάστε ακόμη

Προϋπολογισμός ΕΕ: Χρηματοδότηση 1,8 δισ. ευρώ για δικαιώματα και αξίες

Σκέρτσος στο BBC: Η εμπειρία και τα εμβόλια «ανοίγουν την πόρτα» στον τουρισμό

ΑΔΜΗΕ: Υπεγράφη η νέα τριετής συλλογική σύμβαση εργασίας