Επιχειρήσεις

Πρόστιμα 118.000 ευρώ από την Επ. Κεφαλαιαγοράς σε έξι εταιρείες

  • newsroom


Συνολικά πρόστιμα 118.000 ευρώ αποφάσισε να επιβάλλει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της την Τετάρτη σε έξι εταιρείες. Ειδικότερα αποφάσισε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «Αναπτυξιακή Επενδυτική ΑΕΠΕΥ», πρώην «Global Trust ΑEΠΕΥ», κατόπιν και αιτήματος της ίδιας της εταιρείας και την επιβολή κυρώσεων συνολικού ύψους 40.000 ευρώ για παράβαση […]

Συνολικά πρόστιμα 118.000 ευρώ αποφάσισε να επιβάλλει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της την Τετάρτη σε έξι εταιρείες.

Ειδικότερα αποφάσισε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «Αναπτυξιακή Επενδυτική ΑΕΠΕΥ», πρώην «Global Trust ΑEΠΕΥ», κατόπιν και αιτήματος της ίδιας της εταιρείας και την επιβολή κυρώσεων συνολικού ύψους 40.000 ευρώ για παράβαση των διατάξεων σχετικά με θέματα ανεπαρκών διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών και μη αποτελεσματικών λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Επίσης την επιβολή προστίμου ύψους 30.000 ευρώ στην εταιρεία Παρνασσός για παράβαση:
των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του ν.3556/2007, λόγω μη ορθής σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012 και των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1.1-30.06.2011 και των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.3556/2007, λόγω παρακώλυσης της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Παράλληλα αποφάσισε την επιβολή προστίμου ύψους 10.000 ευρώ στην εταιρεία Συστήματα Μικροϋπολογισμών για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.3556/2007, λόγω μη ορθής σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015.

Επίσης και την επιβολή προστίμου ύψους 10.000 ευρώ στην εταιρεία «Παντελάκης ΑΧΕΠΕΥ» για παράβαση των διατάξεων της 1/506/8.4.2009 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, λόγω μη άσκησης επαρκούς εποπτείας ως προς τη διαπίστωση του πραγματικού ελέγχου νομικού προσώπου-πελάτη της.

Ακόμη αποφάσισε και την επιβολή προστίμου ύψους 5.000 ευρώ σε έκαστο εκ των κ.κ. Κυριακού Πέτρο, Κυριακού Στέλιο, Καβάζη Ανδρέα, Παναγιώτου Στέλιο και Τσαπακίδη Αλέξανδρο, ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Alapis πριν από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, για παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ν.3556/2007, λόγω παρακώλυσης της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Τέλος, η Ε.Κ. προχώρησε και στην επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6, παρ. 2(α), της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της υπ’ αριθ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσης επενδυτή για τα κόστη παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.