Εκδόθηκε το πρωί η δικαστική απόφαση με την οποία η AXON Holdings η βασική εταιρεία του Θωμά Λιακουνάκου, τίθεται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης.

Η απόφαση εκδόθηκε μετά από προσφυγή της Τράπεζας Πειραιώς.

Σύμφωνα με το αίτημα που είχε καταθέσει η τράπεζα, η Αxοn Holdings πληροί -και- τα δύο βασικά κριτήρια που θέτει ο νόμος, για να υπαχθεί μια εταιρεία σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης:

Πρώτον, εμφάνισε αρνητικά ίδια κεφάλαια επί δύο συνεχόμενες χρήσεις (22,5 εκατ. ευρώ το 2014 και 31,2 εκατ. ευρώ το 2015) και ως εκ τούτου συντρέχει λόγος λύσης της, με βάση το άρθρο 48 του νόμου 2190/1920.

Δεύτερον, βρίσκεται σε γενική και μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Δηλαδή, σε παύση πληρωμών.

Το επόμενο βήμα θα είναι η σύγκληση γενικής συνέλευσης, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις.

Όπως προβλέπει η διαδικασία, ο διαχειριστής θα πρέπει να διενεργήσει άμεσα απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και εν συνεχεία, να προβεί στη ρευστοποίησή τους.

Το ενδιαφέρον της αγοράς επικεντρώνεται στο 47,62% που κατέχει η Axon στη Euromedica καθώς η εκποίησή του θα οδηγήσει σε αλλαγή ελέγχου του ομίλου παροχής υπηρεσιών υγείας.

Σημειώνεται ότι οι συνολικές οφειλές της Αxοn Holdings υπερβαίνουν τα 68 εκατ. ευρώ και τυχόν μερικές μικρές πληρωμές προς πιστωτές ή εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών δεν ανατρέπουν, σύμφωνα με την αίτηση, την κατάσταση παύσης πληρωμών.