Επιχειρήσεις

Siemens Hellas: Οι ισχυρές επιδόσεις, ο πυλώνας της ενέργειας και η επόμενη ημέρα

  • Σταύρος Γριμάνης


Επιδόσεις με «ανοσία» κατά της πανδημίας εμφάνισε η ελληνική θυγατρική του βιομηχανικού κολοσσού - Πού ποντάρει για τη συνέχεια – Οι διαφορές με την Εφορία

Ισχυρά «αντισώματα» κατά των συνεπειών της πανδημίας αναδεικνύουν οι οικονομικές επιδόσεις της Siemens Hellas κατά την τελευταία χρήση που αφορά την περίοδο 1η Οκτωβρίου 2019-30 Σεπτεμβρίου 2020.

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει σήμερα το newmoney, ο ελληνικός βραχίονας του γερμανικού κολοσσού κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους 53,4 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 25,3% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (42,7 εκατ. ευρώ), μια διαφορά που, κατά την εκτίμηση της διοίκησης της εταιρείας, οφείλεται κατά κύριο λόγο στον τομέα της ενέργειας. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώνονται σε κέρδη 1,99 εκατ. ευρώ (έναντι 1,44 εκατ.), ενώ στα μετά φόρων καταγράφονται καθαρά κέρδη ύψους 2,52 εκατ. ευρώ, έναντι 201.765 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή υπερδεκαπλάσια.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα (41,99 εκατ. ευρώ, έναντι 40,65 εκατ. ευρώ), το σύνολο του ενεργητικού εμφανίζεται αυξημένο (στα 108 εκατ., έναντι 103,8 εκατ.), το σύνολο των υποχρεώσεων φτάνει τα 62,72 εκατ. (έναντι 60,8 εκατ.), ενώ οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες έχουν περάσει σε θετικό έδαφος με 1,53 εκατ. ευρώ, έναντι -1,83 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

Η Siemens Hellas, όπως φαίνεται, μετά την πλήρη επιστροφή της στα δημόσια έργα, εγκαταλείπει την περιπετειώδη και ζημιογόνα περίοδο του παρελθόντος, εγκαινιάζοντας έναν νέο «κύκλο». Εξ ου και προβλέπεται για την τρέχουσα χρήση (2020/21) περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 3%, στα 54,9 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω εκτέλεσης συμβάσεων του τμήματος Digital Industries (DI).

Ο «πυλώνας» των ενεργειακών έργων

Ο τζίρος της εταιρείας, όπως προαναφέρθηκε, έφτασε στα 53,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 49,94 εκατ. αφορούν πωλήσεις εσωτερικού και τα 3,48 εκατ. πωλήσεις εξωτερικού.

Οι πωλήσεις αγαθών αντιπροσωπεύουν τα 27,59 εκατ. ευρώ (έναντι 26,88 εκατ. της προηγούμενης χρήσης) και οι πωλήσεις τεχνικών έργων τα 23 εκατ. ευρώ (έναντι 11,85 εκατ.).

Έτσι, η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο στον τομέα ενέργειας και στην έναρξη εκτέλεσης σχετικών συμβάσεων, με σημαντικότερες τις εξής:

1. Crete-Peloponnese Interconnection_GiS αξίας 6.015.025ευρώ

2. Crete-Peloponnese Interconnection_LPT αξίας 4.177.150ευρώ

3. PARADISI-EVIA 6 S/S GIS extention 3 Bays αξίας 997.000ευρώ

4. TAP PROJECT – LOT 1 GREECE αξίας 1.484.495,88ευρώ

5. TAP PROJECT – LOT 2 ALBANIA αξίας 1.771.657,22ευρώ

6. TERNA SA DCS FOR PTOLEMAIS V αξίας 1.461.901,24ευρώ

7. Hellenic Navy CONTRACT 30/19 αξίας 999.089,22 ευρώ

Στον κύκλο εργασιών περιλαμβάνονται και πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη ύψους 1,24 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,1 εκατ. ευρώ αφορούν την εταιρεία SiemensMobility ΑΕ κυρίως στο πλαίσιο υπεργολαβικού συμφωνητικού του έργου ERGOSETRAFOS.

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, τα νέα μεγάλα συμβόλαια της Siemens Hellas αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τη «μικρή» ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου και το έργο του αγωγού ΤΑΡ. Συνολικά, οι νέες συμβάσεις για τεχνικά έργα που ήταν υπό εκτέλεση στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 ανέρχονταν (κόστος) σε 23 εκατ. ευρώ, έναντι 11,8 εκατ. ευρώ.

Οι (μη) επιπτώσεις του Covid-19 και πού ποντάρει

Ενδεικτικές είναι και οι εκτιμήσεις της διοίκησης της SiemensHellas, που τα τελευταία χρόνια πορεύεται με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Johann Goettler, για τις συνέπειες της πανδημίας. Όπως αναφέρεται στην έκθεση (με υπογραφή στις 29 Απριλίου 2021), «από τον Μάρτιο του 2020, η πανδημία COVID-19 και τα μέτρα που επιβλήθηκαν για τον περιορισμό αυτής δεν είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην δραστηριότητα της εταιρείας».


Johann Goettler

Επισημαίνεται ότι «η εταιρεία έχει διαμορφώσει πλάνο για την απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων της σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι σε ετοιμότητα για την εφαρμογή σχεδίου συνέχισης των εργασιών της, καθώς παρακολουθεί και συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις, όπως επιβάλλονται από τις επίσημες οδηγίες των αρμόδιων αρχών σε εθνικό επίπεδο».

Ξεκαθαρίζεται, ωστόσο, ότι «μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι δραστηριότητες της εταιρείας δεν έχουν επηρεαστεί αρνητικά» και ακόμη ότι «λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης (η πανδημία) δεν αναμένεται να επηρεάσει στο εγγύς μέλλον τις δραστηριότητές της».

Κάτι λογικό, όχι μόνο γιατί, έστω και σταδιακά, η οικονομική ζωή επανέρχεται σε ρυθμούς κανονικότητας, αλλά κυρίως γιατί η Siemens Hellas, όπως και όλοι σχεδόν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, ποντάρει στα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, κορυφαία θέση μεταξύ των οποίων καταλαμβάνουν τα project «πράσινης» ενέργειας (ΑΠΕ, εκσυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου, ηλεκτρικές διασυνδέσεις, αποθήκευση ενέργειας κ.ά.), που ανήκουν στην core δραστηριότητα του ομίλου. Παράλληλα, «τροχοδρομούν» τα «επόμενης γενιάς» μεγάλα έργα (Μετρό, σιδηροδρομικά, ψηφιακός εκσυγχρονισμός κ.ά.), στα οποία και θα αξιώσει μερίδιο της «πίτας».

Οι διαφορές με την εφορία

Ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζουν και οι διαφορές της Siemens Hellas με την εφορία, που έχουν φτάσει στα δικαστήρια.

Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο του 2014 διενεργήθηκε στην εταιρεία φορολογικός έλεγχος από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων για τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010. Η Siemens προέβη στην άσκηση προσφυγών, οι οποίες εκδικάστηκαν στις 2 Δεκεμβρίου 2019. Πέρυσι εκδόθηκαν πέντε αποφάσεις του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, οι οποίες έκαναν αποδεκτές τις προσφυγές της εταιρείας, ενώ διέταξαν την έντοκη επιστροφή των όποιων καταβληθέντων ποσών.

Υπάρχει, όμως, και μια προσφυγή που έγινε εν μέρει αποδεκτή, με το Δημόσιο να διατηρεί το δικαίωμα άσκησης αναίρεσης, που μέχρι τώρα τελούσε σε αναστολή λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας. Ωστόσο, η εταιρεία θεωρεί ότι έχει ισχυρές πιθανότητες δικαίωσης, για αυτό και έλυσε τις σχετικές προβλέψεις.

Τον Ιούλιο του 2020 διενεργήθηκε από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων φορολογικός έλεγχος και για την χρήση 2014. Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, «στις 31.12.2020 η φορολογική αρχή προέβη στην κοινοποίηση (μεταξύ άλλων) στην Εταιρεία της από 30.12.2020 Εκθέσεως Τακτικού Ελέγχου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας φορολογικής περιόδου 01.10.2013-30.09.2014, και της υπ’ αριθ. 590 30/12/2020 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας χρήσης 2013/2014, με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος της Εταιρείας φόρος προστιθέμενης αξίας μετά προσαυξήσεων συνολικού ύψους 993.806,39 ευρώ, εκ των οποίων η Εταιρεία αμφισβητεί συνολικό ποσό φόρου προστιθέμενης αξίας μετά προσαυξήσεων συνολικού ύψους 993.806,39 ευρώ».

Έτσι, στις 29 Μαρτίου 2021 η Siemens Hellas κατέθεσε ενδικοφανή προσφυγή, με την οποία ζητά την ακύρωση ή τροποποίηση της εν λόγω πράξης. Για το παραδεκτό της προσφυγής έχει προκαταβάλει (δια συμψηφισμού) το 100% των αμφισβητούμενων ποσών συνολικού ύψους 993.806,39 ευρώ. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι έχει καταχωρήσει επαρκείς προβλέψεις για την κάλυψη τυχόν κινδύνων που θα προκύψουν από την εκδίκαση αυτών των υποθέσεων.