Σε δημοσιοποίηση της Κατάστασης Επενδύσεων με ημερομηνία 31.12.2021 προχώρησε Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. («Εταιρεία») σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 8/259/19-12-2002 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση, η εταιρεία, μέσα στο 2021, υλοποίησε 3 νέες επενδύσεις σε ακίνητα (γραφειακοί χώροι, logistics και οικόπεδο), ενώ προχώρησε στην πώληση 10 ακινήτων (7 πρατηρίων υγρών καυσίμων και 3 καταστημάτων και γραφειακών χώρων). Έτσι, την 31.12.2021, το χαρτοφυλάκιο των επενδυτικών ακινήτων της Εταιρείας περιλάμβανε 56 ακίνητα με αξία αποτίμησης 304,5 εκατ. ευρώ.

Επίσης, εντός του 2021, η Εταιρεία επένδυσε ποσό ύψους 2,8 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 100% των μετοχών ανώνυμης εταιρείας, η οποία έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητο (logistics), με αξία αποτίμησης 3 εκ. ευρώ κατά την 31.12.2021 και μία εκ των θυγατρικών της επένδυσε σε οικόπεδο με αξία αποτίμησης 1 εκ. ευρώ κατά την 31.12.2021, για την ανέγερση επαγγελματικών αποθηκών, σύγχρονων προδιαγραφών.

Ως εκ τούτου, την 31.12.2021, η συνολική αξία αποτίμησης των 59 επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου (Εταιρείας και θυγατρικών της) ανερχόταν στα 324,9 εκ. ευρώ, έναντι 301,6 εκ. ευρώ των 65 ακινήτων, κατά την 31.12.2020.

Από την αναπροσαρμογή των ανωτέρω επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου σε εύλογες αξίες, την 31.12.2021, προέκυψαν κέρδη ύψους 16,9 εκατ. ευρώ.