Η εταιρεία με την επωνυμία ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει ότι οι μέτοχοι της συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 11 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ευτυχίδου αρ. 45, σύμφωνα με την από 16.12.2020 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν δέκα έξι (16) μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι έξι (8.593.626,00) ψήφους, ήτοι ποσοστό 48,874%  του συνόλου των 17.579.754 μετοχών της εταιρείας.

Υφισταμένης της προβλεπόμενης, από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτίας, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με το 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων στη συνέλευση ψήφων, την εκλογή νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1.1. του Καταστατικού της εταιρείας θα διοικήσει την εταιρεία για εξαετή θητεία παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετική απόφασης.

Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κατωτέρω :

Κωνσταντινόπουλος Ιωάννης του Ιωάννη,
Μπέρσος Δημήτριος του Βασιλείου,
Κατσαρού Αντωνία του Αντωνίου,
Τσαγκαρογιάννης Αριστοτέλης του Κωνσταντίνου,
Δέδες Γρηγόριος του Γεωργίου

Στη συνέχεια της ανωτέρω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το οποίο εξελέγη από την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνήλθε σε συνεδρίαση στις 11/01/2021 και ώρα 13.00  στα γραφεία στην Αθήνα, Ευτυχίδου 45 στο 2ο όροφο και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.: Κωνσταντινόπουλος Ιωάννης του Ιωάννη,
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.: Μπέρσος Δημήτριος του Βασιλείου,
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.: Κατσαρού Αντωνία του Αντωνίου,
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Τσαγκαρογιάννης Αριστοτέλης του Κωνσταντίνου,
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: Δέδες Γρηγόριος του Γεωργίου.

Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος προέβη σε ενημέρωση των παριστάμενων μετόχων σχετικά με την εκδοθείσα απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που επικυρώνει τη Συμφωνία Εξυγίανσης της εταιρείας, τονίζοντας στους μετόχους ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησής της σύμφωνα με τους όρους και τις προβλέψεις της και σε συνεργασία με τις συμβαλλόμενες στη Συμφωνία Εξυγίανσης τράπεζες. Παράλληλα, σημείωσε ότι θα εκπονηθεί σχέδιο ανάπτυξης της εταιρείας με σκοπό τη βιωσιμότητά της και την παροχή ουσιαστικής δυνατότητας επαναδραστηριοποίησής της (fresh start). Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ευχαρίστησε τους μετόχους για τη μεγάλη συμμετοχή τους στην Ε.Γ.Σ., επακόλουθο της επιθυμίας τους να επιστρέψει σύντομα η εταιρεία στη θέση που της άνηκε την προηγούμενη πεντηκονταετία και να απαλλαγεί από την εσωστρέφεια της τελευταίας δεκαετίας βασιζόμενη στην εμπειρία της, στη διαχείριση έργων και του real estate.

Όλες οι αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν ομόφωνα με πλειοψηφία 48, 874% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Διαβάστε ακόμη:

Jumbo: Ρίχνει την τιμή στόχο στα 16,10 ευρώ η Eurobank – Τι αναμένει για το 2021

Πώς ο Αγγελικούσης ενισχύει την ελληνική σημαία – Οι νέες αγορές του tycoon της ναυτιλίας

MLS: Δεν θα πληρώσουμε το κουπόνι για το ομόλογο των 4 εκατ. ευρώ