Οικονομία

Andersen: Το φορολογικό νομοσχέδιο με απλά λόγια

  • newsroom


H εταρεία συμβούλων παρουσιάζει συνοπτικά τις διατάξεις του φορολογικού νομισχεδίου που συζητείται στη Βουλή

Μια επισκόπηση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου “Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475 και άλλες διατάξεις” παρουσιάζει η συμβουλευτική εταρεία Andersen, εστιάζοντας στα σημαντικά του σημεία και διατάξεις.

1. Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία πρόσωπα μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα
Παρέχονται κίνητρα σε αλλοδαπούς συνταξιούχους να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα με υπαγωγή σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης κατά το πρότυπο του Νon-Dom.

O συντελεστής φορολόγησης προβλέπεται σε 7% αυτοτελώς κάθε χρόνο και για 10 χρόνια για το εισόδημα που αποκτούν στο εξωτερικό οι αλλοδαποί συνταξιούχοι οι οποίοι θα επιλέξουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου για το εισόδημά του.

Προϋπόθεση για την υπαγωγή είναι ο συνταξιούχος:

α) να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε από τα έξι έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, και
β) να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα.
Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης του συνολικού εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο συνταξιούχο μέχρι τις 31 Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους. Εντός εξήντα ημερών από την υποβολή της αίτησης, η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, με την οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει.

Η εφαρμογή του μέτρου αρχίζει από το επόμενο φορολογικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση του φυσικού προσώπου για την υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος και λήγει μετά το πέρας δέκα φορολογικών ετών. Η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των 10 ετών.

2. Απαλλαγή της δωρεάν διάθεσης μετοχών
Παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να παρέχουν δωρεάν μετοχές στους εργαζόμενους με την προϋπόθεση της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων ή της επέλευσης.
Το εισόδημα που προκύπτει από τη διάθεση αυτών των μετοχών αποτελεί εισόδημα από υπεραξία και φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 15%.

3. Απαλλαγή των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού υπό όρους από τη φορολογία εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις
Προβλέπεται  η απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των διατακτικών που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι για εσωτερικό τουρισμό εντός του έτους 2020 συνολικής αξίας 300 Ευρώ.

4. Φόρος Δωρεών
Επεκτείνεται και στη φορολογία δωρεών η ρύθμιση που αφορά στην απαλλαγή από τον φόρο κληρονομίας της κινητής περιουσίας Έλληνα υπηκόου που κατοικούσε στο εξωτερικό για δέκα (10) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις.

Θα πρέπει να αποδεικνύεται η μόνιμη εγκατάσταση του δωρητή στην αλλοδαπή για το διάστημα των δέκα (10) ετών τουλάχιστον πριν από τη σύσταση της δωρεάς, ότι η δωρούμενη κινητή περιουσία έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό (και όχι απλώς να βρίσκεται κατατεθειμένη σε πιστωτικά ιδρύματα κ.λπ. του εξωτερικού) και, σε περίπτωση μετεγκατάστασης του δωρητή στην Ελλάδα, ότι δεν έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την παραμονή του στο εξωτερικό. Εύλογο θεωρείται εν προκειμένω το διάστημα των πέντε (5) ετών.

5. Χρηματικές δωρεές/ γονικές παροχές
Με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργείται η αυτοτελής φορολόγηση των χρηματικών δωρεών και γονικών παροχών που συνιστώνται από τους γονείς προς τα τέκνα τους για την αγορά πρώτης κατοικίας, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο των δωρεοδόχων τέκνων οι προϋποθέσεις και τυγχάνουν της απαλλαγής πρώτης κατοικίας.

Προβλέπεται ότι για τον υπολογισμό του φόρου χρηματικών δωρεών και γονικών παροχών, που συνιστώνται από τους γονείς προς τα τέκνα τους για την αγορά πρώτης κατοικίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του Κώδικα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. Προαπαιτούμενο για την ευνοϊκή μεταχείριση των εν λόγω δωρεών και γονικών παροχών είναι να προκύπτει ότι η δωρεά ή γονική παροχή γίνεται για την απόκτηση του συγκεκριμένου ακινήτου για το οποίο έτυχαν της απαλλαγής πρώτης κατοικίας.

6. Εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών και ρυθμίσεις Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Με το νομοσχέδιο συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Έργο της Επιτροπής είναι η εξώδικη επίλυση των εκκρεμών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων φορολογικών διαφορών.
Στην Επιτροπή έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν φορολογούμενοι οι υποθέσεις των οποίων δεν έχουν συζητηθεί έως τις 30 Οκτωβρίου 2020.  Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Με την επίλυση της διαφοράς με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού και προκειμένου να έχει ισχύ θα πρέπει να καταβληθεί το 30%του κύριου φόρου που οφείλεται με δυνατότητα εξόφλησης του υπολοίπου σε έως και 24 δόσεις και μείωση των αναλογούντων πρόσθετων φόρων, τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων ως εξής:

75% εάν καταβληθεί σε 1 δόση
65% για 2-4 δόσεις
55% για 5 -8 δόσεις
50% για 9-12 δόσεις
45% για 13-16 δόσεις
40% για 17 – 20 δόσεις
35% για 21 -24 δόσεις.
Η καταβολή των ανωτέρω δόσεων δεν επιβαρύνεται με τόκο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο ποσό.

7. Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος
Με τις προτεινόμενες διατάξεις και προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι δύσκολες συνθήκες που προκλήθηκαν από την κρίση του κορονοϊού μειώνεται η προκαταβολή φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των νομικών προσώπων και οντοτήτων και των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ανάλογα με το εύρος της ποσοστιαίας μείωσης του κύκλου εργασιών Φ.Π.Α. του πρώτου εξαμήνου του 2020 έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2019.

Για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ ή μετατάσσεται από απαλλασσόμενο ΦΠΑ καθεστώς σε μη απαλλασσόμενο ή αντιστρόφως στα συγκρινόμενα εξάμηνα των ετών 2019 και 2020, το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

Ειδικά, το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος μηδενίζεται για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο:

α) είναι υποκείμενο σε ΦΠΑ τ σε επιχείρηση εμπορίου, διοίκησης ή υπηρεσιών (τριτογενής τομέας) και κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019 πραγματοποίησε άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ του ίδιου έτους ή
β) εντάσσεται στους κλάδους των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών.

8. Ενσωμάτωση τον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1910 του Συμβουλίου για τα Quick Fixes
Με το εν λόγω άρθρο τροποποιείται το άρθρο 15 του Κώδικα Φ.Π.Α. αναφορικά με τη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στο διασυνοριακό εμπόριο.
Τα μέτρα αφορούν στις μετακινήσεις αγαθών σε φορολογική αποθήκη, απλοποίηση των κανόνων αναφορικά με τις αλυσιδωτές συναλλαγές, την αναγνώριση του ΑΦΜ ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών καθώς και για τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την απόδειξη της μεταφοράς στα πλαίσια του ενδοκοινοτικού εμπορίου.

9. Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2018/822 του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2018 και 2020/876 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2020 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσο αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με τις δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις και την παράταση ορισμένων προθεσμιών υποβολής ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας λόγω της πανδημίας Covid 19
Με το νομοσχέδιο ενσωματώνεται η εν λόγω Οδηγία που προβλέπει την υποχρέωση των εμπλεκόμενων συμβούλων σε κάποια διασυνοριακή συναλλαγή/ρύθμιση να δηλώνουν στις φορολογικές αρχές τα «σχήματα» επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού που χρησιμοποιούνται με σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή.

10. Άλλες ρυθμίσεις
Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για:

τα νέα τέλη (μειωμένα) ταξινόμησης που έχει ως σκοπό την προώθηση μη ρυπογόνων οχημάτων νέας τεχνολογίας,
την αναστολή υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ,
την ενσωμάτωση και άλλων οδηγιών αναφορικά με τη θέσπιση κανόνων φορολόγησης κατά την έξοδο και κανόνων υβριδικών ασυμφωνιών.

Απόρρητο Απόρρητο