Δείτε όλα τα σημαντικά φορολογικά γεγονότα του Δεκεμβρίου.

• Αναστολή για τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης ακινήτων

Στο άρθρο 41 του Ν. 4172/2013 προβλέπεται η επιβολή φόρου εισοδήματος στην υπεραξία μεταβίβασης με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας. Με το άρθρο 72 παρ. 33 του ως πάνω Νόμου προβλέπονταν η αναστολή της ισχύος του ανωτέρω άρθρου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022. Με την διάταξη του άρθρου 14 του Νόμου 5000/2022, το οποίο περιλαμβάνει πέραν των άλλων και Επείγουσες φορολογικές ρυθμίσεις, παρατάθηκε εκ νέου κατά δύο επιπλέον έτη (ήτοι έως 31.12.2024), η αναστολή ισχύος του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ, ν. 4172/2013, Α’ 167), με το οποίο επιβάλλεται φόρος στο εισόδημα από υπεραξία για μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας.

• Παράταση για τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου 5000/2022, παρατείνονται έως τις 30.6.2023 οι μειωμένοι και υπερμειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ σε ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων οι υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων και των αποσκευών τους, οι υπηρεσίες εστίασης, τα μη αλκοολούχα ποτά, οι υπηρεσίες γυμναστηρίων και σχολών χορού, το τουριστικό πακέτο, τα εισιτήρια θεάτρου, αγαθά που χρησιμοποιούνται στην αιμοκάθαρση και στους απινιδωτές κ.ά. Επιπλέον, προβλέπεται ότι από την 1.1.2023 έως και τις 30.6.2023 τα εισιτήρια κινηματογράφων υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6%.

• Παράταση δυνατότητας υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής του Φ.Π.Α. στα ακίνητα.

Με το άρθρο 9 του Ν. 5000/2022, παρατάθηκε μέχρι το τέλος του 2024, η δυνατότητα υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής του Φ.Π.Α. στα ακίνητα. Συνεπώς, η παράδοση των ιδιοκτησιών δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. έως 31.12.2024. Ειδικότερα, όπως προβλέπει το ανωτέρω άρθρο με αίτηση του υποκειμένου στον φόρο, κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση, αναστέλλεται, υποχρεωτικά μέχρι τις 31.12.2024, η εφαρμογή του Φ.Π.Α. στα ακίνητα των παραγράφων 1 και 2α του άρθρου 6 του Ν. 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.) και επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων. Η αναστολή αφορά το σύνολο των αδιάθετων παραπάνω ακινήτων του υποκειμένου. Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι αναστολές που χορηγήθηκαν σε εφαρμογή της παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. με ισχύ έως τις 31.12.2022, παρατείνονται έως τις 31.12.2024.

• Επέκταση στη μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων

Με την διάταξη του άρθρου 39Β του Ν. 4172/2013, με ισχύ έως τις 31.12.2022, ορίστηκε ότι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται και σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων (4) ετών, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ. Με την διάταξη του άρθρου 13 του Ν. 5000/2022, επεκτάθηκε κατά δύο επιπλέον έτη, ήτοι εώς 31.12.2024, η παροχή της ως άνω έκπτωσης φόρου. Απαραίτητη, ωστόσο, προϋπόθεση για τη μείωση του φόρου, αποτελεί η απόδειξή τους μέσω νομίμων παραστατικών και η εξόφλησή τους, με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

• Σχετικά με την ψηφιακή υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής

Με την υπ’ αριθμ. 1165/2022 απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δόθηκαν οδηγίες σχετικά με την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022), αποκλειστικά ψηφιακά μέσω διαδικτύου από τον δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. Ειδικότερα, με την ανωτέρω απόφαση διευκρινίστηκαν τα εξής: 1. Από 29/11/2022 οι ενδικοφανείς προσφυγές και τα αιτήματα αναστολής που αφορούν σε πράξεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από: α) τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.), β) το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), γ) το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και δ) τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) Α’ και Α1’ Τάξης, δύνανται να υποβάλλονται είτε ψηφιακά μέσω διαδικτύου από τον δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr), με τη χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης του TAXISnet, είτε χειρόγραφα στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη. 2. Από 15/12/2022 οι ενδικοφανείς προσφυγές και τα αιτήματα αναστολής που αφορούν σε πράξεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από τις Δ.Ο.Υ. Α-Β’ και Β’ Τάξης δύνανται να υποβάλλονται είτε ψηφιακά μέσω διαδικτύου από τον δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. είτε χειρόγραφα στην αρμόδια φορολογική αρχή. 3. Από 1/2/2023 και εφεξής οι ενδικοφανείς προσφυγές και τα αιτήματα αναστολής που αφορούν σε πράξεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από τις υπηρεσίες που αναφέρονται ανωτέρω, υποβάλλονται πλέον αποκλειστικά ψηφιακά μέσω διαδικτύου από τον δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., με τη χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης του TAXISnet. Η ως άνω αποκλειστική, ψηφιακή υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής και του αιτήματος αναστολής, δεν ισχύει για τους φορολογούμενους κατοίκους εξωτερικού, στους οποίους παρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα χειρόγραφης υποβολής στην αρμόδια φορολογική αρχή.

• Ολομέλεια ΣτΕ για την φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών ανωνύμων εταιρειών κατ’ άρθρο 72 παρ. 12 ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.).

Με τις υπ’ αριθμ. 2562-2563/2022 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι η φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών ανωνύμων εταιρειών κατ’ άρθρο 72 παρ. 12 ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) συνιστά αναδρομική επιβολή φόρου που αντίκειται στο άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος. Ειδικότερα, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεματικών των νομικών προσώπων του άρθρου 45 του εν λόγω Κώδικα, που σχηματίστηκαν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τα οποία προέρχονται από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν, λόγω απαλλαγής αυτών, βάσει του προγενέστερου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994), συνιστά περιορισμό υφιστάμενης φορολογικής απαλλαγής που νοείται ως επιβολή φόρου. Περαιτέρω, κρίθηκε ότι αν και οι φορολογικοί συντελεστές που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο είναι μειωμένοι (15 % και 19%), εν τούτοις η επιβολή τους συνιστά αναδρομική επαχθή μεταβολή του φορολογικού καθεστώτος των επιχειρήσεων στις οποίες αναφέρεται, καθώς επιβάλλεται φόρος εισοδήματος για ύλη, η οποία κατά τον σχηματισμό της και μέχρι τη δημοσίευση του ως άνω ν. 4172/2013 ήταν αφορολόγητη, και η υπαγωγή της σε φόρο εξαρτιόνταν από γεγονότα μελλοντικά και σχετιζόμενα με τη βούληση των νομικών προσώπων, (διανομή ή κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών ή διάλυση της επιχείρησης). Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι οι διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, καθ’ ο μέρος η θεσπιζόμενη με αυτές φορολογική υποχρέωση εκτείνεται πέραν του προηγουμένου της επιβολής έτους, καταλαμβάνοντας αποθεματικά που είχαν σχηματισθεί πριν από την 1η.1.2012, αντίκεινται προς τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 78 του Συντάγματος και κατά συνέπεια είναι μη εφαρμοστέες.

Διαβάστε ακόμη

Η τάση: Γλυκά που μοιάζουν με κοσμήματα και μικρά έργα τέχνης

Ελλείψεις τροφίμων: Παγκόσμιος εφιάλτης στον δρόμο με τα… ράφια (pics)

Attica Bank: «Μαύρος καπνός» στο σχέδιο για τα «κόκκινα» δάνεια – Ακίνητα και POS στη «μάχη» ενίσχυσης κεφαλαίων