Καλοκαιρινή απόβαση ελεγκτών ετοιμάζει η ΑΑΔΕ σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Με απόφαση Πιτσιλή ορίζεται ότι όλα τα επιφορτισμένα στελέχη και υπάλληλοι «τελούν σε διαρκή ετοιμότητα όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας και μεριμνούν κάθε φορά που καθίσταται αναγκαία η παρέμβασή τους» για την εφαρμογή των νέων διατάξεων.

Σύμφωνα με αυτές, το νέο ποινολόγιο της εφορίας προβλέπει βαριά πρόστιμα και κλείσιμο της επιχείρησης για μέρες ή και για χρόνια:

· αν δεν κόβει αποδείξεις

· αν κόβει «μισές» αποδείξεις

· αν έχει «πειραγμένη» ταμειακή και εκδίδει αποδείξεις «μαϊμού»

· αν παρεμποδίσει τον έλεγχο της ΑΑΔΕ

Συγκεκριμένα οι έλεγχοι και οι ποινές της εφορίας αυτό το καλοκαίρι θα είναι οι εξής:

1. «Λουκέτα» για μη έκδοση αποδείξεων:

Η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης επιβάλλεται εφόσον διαπιστώνεται μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση παραστατικών πώλησης.

Πριν την αποχώρηση των ελεγκτών από την επαγγελματική εγκατάσταση πρέπει να κοινοποιείται σχετικό σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου.

Η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης αναστέλλεται:

α. Άμεσα για 48 ώρες (2 ημέρες) εφόσον διαπιστώνεται:

– μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα (10) αποδείξεων

– μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση αποδείξεων, αξίας άνω των 500 ευρώ, ανεξαρτήτως του πλήθους τους (ακόμα και 1 δηλαδή).

β. αμελλητί για 96 ώρες (4 ημέρες), εφόσον η επιχείρηση πιάνεται να είναι υπότροπος (έστω και σε άλλη εγκατάσταση που τυχόν έχει) για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας αυτών,

γ. αμελλητί για 10 ημέρες, εφόσον πιάνεται υπότροπος εντός 2 φορολογικών ετών από τις διαπιστώσεις της για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης, σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, ανεξαρτήτως της αξίας τους.

2. Αναστολή λειτουργίας σε περίπτωση παρεμπόδισης

Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια κάθε είδους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου, με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των ελεγκτικών οργάνων της Α.Α.Δ.Ε., αναστέλλεται μέχρι έναν (1) μήνα η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης, πλην μόνο αν πρόκειται για επιχείρηση που γλιτώνει το «λουκέτο» πληρώνοντας ένα βαρύ πρόστιμο (πχ φαρμακεία, νοσοκομεία, ιατρεία κλπ).

Η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης στον υπόχρεο και στην οικεία Αστυνομική αρχή από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Με την ως άνω απόφαση επιδίδεται στον υπόχρεο και έγγραφη ειδοποίηση του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ. για τον ακριβή χρόνο εκτέλεσης της απόφασης. H αναστολή λειτουργίας δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την πάροδο τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης και της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για το χρόνο εκτέλεσης αυτής.

3. Πρόστιμα και «λουκέτα» σε περίπτωση απειλής

Στις περιπτώσεις απειλής χρήσης βίας με όπλα ή άλλα αντικείμενα που δύνανται να προκαλέσουν σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε. ή χρησιμοποίησης βίας που είχε ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη ή τον κίνδυνο ζωής ή που θα μπορούσε να προκαλέσει σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε., κατά τη διάρκεια και εξαιτίας εκτέλεσης της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της, με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. επιβάλλονται σωρευτικά:

i) ειδικό πρόστιμο από 10.000 έως 50.000 ευρώ στον υπαίτιο και

ii) αναστολή λειτουργίας από 2 έως 6 μήνες ή από 6 μήνες έως και 3 χρόνια σε περίπτωση υποτροπής.

4. «Λουκέτα» για «πειραγμένες» ταμειακές

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, πέραν από τα προβλεπόμενα πρόστιμα, επιβάλλεται αναστολή λειτουργίας:

α) από 2 έως 12 μήνες, όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος και χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού

β) από 3 έως 24 μήνες, όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών

Οι έγγραφες απόψεις του υπαίτιου υποβάλλονται στον Προϊστάμενο της υπηρεσίας οι υπάλληλοι της οποίας διενεργούν τον έλεγχο εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών από την επίδοση του σημειώματος διαπιστώσεων.

Η τυχόν αλλαγή στη νομική μορφή ή στο πρόσωπο του φορέα της επιχείρησης ή η διακοπή της επιχείρησης, από το χρόνο διαπίστωσης μέχρι το χρόνο της εκτέλεσης της απόφασης ή της πράξης αναστολής λειτουργίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν κωλύει την επιβολή και την εκτέλεσή τους, εφόσον στον ίδιο χώρο δραστηριοποιείται επιχείρηση με ίδιο ή παραπλήσιο αντικείμενο εργασιών ή σε αυτήν συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, στον έλεγχο ή στο κεφάλαιο ένα ή περισσότερα από τα αρχικά μέλη του φορέα ή συνδεόμενα με αυτούς πρόσωπα.

Ως συνδεόμενα πρόσωπα θεωρούνται οι σύζυγοι, οι γονείς, τα παιδιά και οι συνδεόμενοι υπάλληλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον φορέα της επιχείρησης, για την οποία συντρέχουν λόγοι εφαρμογής των οριζομένων στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997.

5. Πρόστιμο αντί «λουκέτου»

Αντί της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, δύναται να επιβάλλεται σε ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων, ειδική χρηματική κύρωση 1.000-5.000 ευρώ υπό όρους.

Διαβάστε ακόμα:

Ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή μερισμάτων από τις τράπεζες

Η ώρα της Wind, τα τιμάρια της NOTOS και ο «Επενδυτής – Επενδυτικός» στα σούπερ μάρκετ 

Philip Morris International: Υποστηρίζει την απαγόρευση των τσιγάρων ως το 2030 στη Μεγάλη Βρετανία