Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport» που αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων ταξί για την κάλυψη του αυξημένου κόστους καυσίμων κίνησης των οχημάτων που χρησιμοποιούν, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Συνεπώς, σήμερα Παρασκευή 15 Απριλίου 2022, λήγει η προθεσμία υποβολής  της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport» για τη χορήγηση των 200 ευρώ ανά δικαιούχο.

Οι διακαιούχοι των 200 ευρώ

Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι οι επιχειρήσεις με κύριους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 49.32 «Εκμετάλλευση ταξί» και 52.21.29.01 «Υπηρεσίες οδηγού ταξί (μη εκμεταλλευτή)», όπως αυτοί ισχύουν κατά τη 17η Μαρτίου 2022, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

α) έχουν υποβάλει μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022, εφόσον υποχρεούνται,) έχουν υποβάλει, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός.

β) Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών στο διάστημα από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 δεν απαιτείται τα ακαθάριστα έσοδά τους να είναι μεγαλύτερα του μηδενός.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 1η Ιανουαρίου 2021 και έπειτα δεν ελέγχεται η προϋπόθεση της παρούσας περίπτωσης για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικoύ έτους 2020.

γ) δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 και μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ’ όλη την περίοδο αυτή,

δ) δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής ισχύος της παρούσας, η χρήση του ΑΦΜ τους για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1200/2015 (Β΄ 2001) απόφαση (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.

Πώς να κάνετε αίτηση

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Προκειμένου οι δικαιούχοι να εισέλθουν στην εφαρμογή ακολουθούν την εξής διαδρομή μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ:

·        ΜyAADE /Εφαρμογές/Επιχειρήσεις/myBusinessSupport
·        myBusinessSupport | ΑΑΔΕ

Για την υποβολή της αίτησης για την ενίσχυση, θα πρέπει εισέλθετε στην πλατφόρμα myBusinessSupport και επιλέγετε «αποζημίωση ειδικού σκοπού για τη στήριξη εκμεταλλευτών και οδηγών ταξί».

Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της αίτησης, πιστοποιείτε την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινείτε στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προς τον σκοπό προσδιορισμού του τελικού ύψους ενίσχυσης.

Σημειώνεται ότι το ποσό των 200 ευρώ είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Υποχρεώσεις δικαιούχων – κυρώσεις

1) Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη  πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως.

2) Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας  ή υπέρβαση των ορίων σώρευσης της παρ. 1 του άρθρου 4, ζητείται η άμεση  επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την  ημερομηνία καταβολής της, με βάση το επιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με  την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και  προεξόφλησης (2008/C14/06). Σε περίπτωση μη επιστροφής τα ποσά  βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) ν.δ. 356/1974 (Α ́ 90).

Διαβάστε ακόμα:

Εurobank: «Βλέπει» έσοδα από τον τουρισμό άνω των 15 δισ. ευρώ το 2022 (πίνακας + γράφημα)

Τι ισχύει φέτος με το τέλος επιτηδεύματος

Πόσος μισθός πάει στα καύσιμα: Αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα