Ο αρχικός και… αισιόδοξος προγραμματισμός για την εξαγορά των καταπατημένων εκτάσεων του δημοσίου «πάει περίπατο»! Ο νόμος 5024/2023 έχει ψηφιστεί από τον περασμένο Φεβρουάριο και η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ήταν προγραμματισμένη να ανοίξει τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Οι καθυστερήσεις, όμως, από διάφορους φορείς που εμπλέκονται στην διαδικασίας μεταθέτουν για τον Μάρτιο του 2024 την έκδοση των προβλεπόμενων εφαρμοστικών αποφάσεων και την έναρξη της πλατφόρμας που θα δέχεται τις αιτήσεις. Όπως εξηγούν αρμόδια στελέχη το στήσιμο της πλατφόρμας δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς για κάθε δημόσιο ακίνητο για το οποίο κατατίθεται αίτηση για την εξαγορά του θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας ψηφιακός φάκελος.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως καταβάλλονται προσπάθειες για ολοκληρωθούν οι εργασίες μέσα στο 1ο δίμηνο του 2024. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ), 100.000 ακίνητα δυνητικά μπορούν να αποδοθούν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που για δεκαετίες ολόκληρες βρίσκονταν σε καθεστώς ομηρίας, με τις περιουσίες τους να είναι υπό αμφισβήτηση.

Όταν… με το καλό ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση προκειμένου να αποκτήσουν νόμιμους τίτλους.

Ειδικότερα, η εξαγορά κατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου θα μπορεί να γίνει:

 • Με κατοχή από ιδιώτη τουλάχιστον 30 χρόνια, αν υπάρχουν τίτλοι αγοράς ή ιδιοκτησίας και κτίσματα προ του 1992.
 • Με κατοχή επί τουλάχιστον 40 χρόνια, εφόσον υπάρχει κτίσμα (που αποτελεί και μοναδική κατοικία ή εμπορική εκμετάλλευση -π.χ., βιοτεχνία- του ιδιώτη) πριν από το 1982.

Ως τίμημα εξαγοράς ορίζεται αρχικά η αντικειμενική αξία του ακινήτου μετά των κτισμάτων αυτού. Εξοφλείται είτε εφάπαξ με έκπτωση 10% είτε τμηματικά σε έως 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό τα 100 ευρώ μηνιαίως. Αν όμως έχει ο ιδιώτης εγγραφεί ήδη ως ιδιοκτήτης στο Κτηματολόγιο, παίρνει αμέσως έκπτωση 50%.

Επιπλέον εκπτώσεις επί του τιμήματος εξαγοράς προβλέπονται επίσης:

 •  Κατοχή με ή χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας: μείωση λόγω παλαιότητας, κατά 1% ή 2%, για κάθε έτος κατοχής μετά το όριο των 30 ή 40 ετών (αναλόγως αν υπάρχουν ή όχι τίτλοι ιδιοκτησίας) και με ανώτατο όριο 50%.
 • Αν ο αιτών είναι άτομο με αναπηρία 80% και άνω ή αν είναι πρόσωπο που φιλοξενεί περισσότερο από ένα 1 έτος ή επιβαρύνεται φορολογικά από πρόσωπα με την ανωτέρω ιδιότητα, με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 60.000 ευρώ: μείωση τιμήματος κατά 30%.
 •  Για αναπηρία 67%-79% προβλέπεται έκπτωση 20%. Ίδια έκπτωση έχει και κάθε πρόσωπο που φιλοξενεί περισσότερο από 1 έτος ή επιβαρύνεται φορολογικά από πρόσωπα με την ανωτέρω ιδιότητα, με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 18.000 ευρώ ή ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 24.000 ευρώ.
 • Παλιννοστών ομογενής, ο οποίος έχει εγγραφεί στα μητρώα ή τα δημοτολόγια δήμου ή είναι μόνιμος κάτοικος παραμεθόριων περιοχών: μείωση 20%.
 •  Πολύτεκνοι: μείωση 20%, εφόσον έχουν ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή ετήσιο οικογενειακό 80.000 ευρώ.
 •  Τρίτεκνοι: μείωση 15% εάν το ετήσιο ατομικό εισόδημα δεν ξεπερνά τα 25.000 ευρώ ή τα 40.000ευρώ το ετήσιο οικογενειακό.
 •  Μονογονεϊκές οικογένειες: μείωση 15%.
 • Μακροχρόνια άνεργοι: μείωση 15%.
 • Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ): μείωση 20%.
 • Εάν εντός του ακινήτου υφίσταται κτίσμα που αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία του αιτούντος: έκπτωση 20%.

Οι ιδιώτες θα μπορούν να λάβουν μέχρι ένα άρτιο οικόπεδο (για εντός σχεδίου) ή 10 στρέμματα γης (για εκτός σχεδίου). Προβλέπονται και περιπτώσεις όπου οι ιδιώτες θα μπορούν να λάβουν και ακόμα μεγαλύτερες εκτάσεις (π.χ., 20 στρέμματα ή τυχόν μικρό υπόλοιπο που απομένει ανεκμετάλλευτο).

Θα μπορούν να εξαγοράσουν όμως και ακίνητα που περιλαμβάνουν (όχι παραπάνω όμως από το 20% της συνολικής επιφάνειας) εκτάσεις χαρακτηρισμένες ως δασικές ή Νatura, υπογράφοντας ταυτόχρονα και ρήτρα προστασίας τους. Αν επιχειρήσουν να χτίσουν ή να παρέμβουν στις ευαίσθητες αυτές εκτάσεις, τότε η εξαγορά ακυρώνεται και αποβάλλονται από το ακίνητο.

Η υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις για την εξαγορά των ακινήτων και των συνοδευτικών δικαιολογητικών θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον προσεχή Μάρτιο, σε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα – στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα «Αιτήσεων Εξαγοράς Δημοσίων Ακινήτων» – που θα διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης . Η είσοδος του αιτούντος στην πλατφόρμα αυτή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών του taxisnet.

Με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης εξαγοράς θα πρέπει να καταβάλλεται παράβολο 300 ευρώ, μέσω του συστήματος e-paravolo. Το παράβολο θα συμψηφίζεται με το τίμημα εξαγοράς, κατά την διαδικασία εξόφλησής του.

Εφόσον η επιτροπή εισηγηθεί να γίνει αποδεκτή η αίτηση εξαγοράς, εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του ΥΠΕΘΟ πιστοποιητικό αποδοχής. Στη συνέχεια πρέπει να ολοκληρωθεί η εξόφληση του τιμήματος για να εκδοθεί η τελική απόφαση εξαγοράς.

Η εξόφληση του τιμήματος μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ με πρόσθετη έκπτωση 10% είτε τμηματικά σε 60 μηνιαίες δόσεις, κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 100 ευρώ.

Σε περίπτωση τμηματικής εξόφλησης του τιμήματος εξαγοράς, η απόφαση εξαγοράς εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του ΥΠΕΘΟ εφόσον εξοφληθεί ολοσχερώς το τίμημα εξαγοράς σε δόσεις. Ο αιτών, εντός ενός μηνός από την εξόφληση της τελευταίας δόσης, πρέπει να υποβάλει τα σχετικά αποδεικτικά εξόφλησης στην οικεία κτηματική υπηρεσία.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης εξόφλησης του τιμήματος εξαγοράς είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά, έως το ποσό που αντιστοιχεί σε 3 δόσεις, δεν εκδίδεται η απόφαση εξαγοράς και η υπόθεση τίθεται στο αρχείο. Καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται, εφόσον δεν υπερβαίνουν το 40% του τιμήματος εξαγοράς, μη βεβαιούμενης σε βάρος του αιτούντος αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης για το δημόσιο ακίνητο, για το χρονικό διάστημα, που αντιστοιχεί στο μη επιστρεφόμενο ποσό. Για τις υπόλοιπες βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες δόσεις εκδίδεται Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) από την οικεία κτηματική υπηρεσία.

Διαβάστε ακόμη

Το deal που «γέννησε» τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη στις κατεψυγμένες ζύμες (pics)

Marathon Venture Capital: To deal της χρονιάς για την Augmenta και χρηματοδοτήσεις $142 εκατ. (pics)

Ο νόμος για τα αυθαίρετα και τις κατεδαφίσεις(!), η τυχερή χρονιά του Κασσελάκη (ίσως όμως στην Κίνα), τα ασημικά και οι Τσέχοι 

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ