Υπομονή… και πάλι θα πρέπει να κάνουν οι περίπου 17.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες που «κόπηκαν» από τα δάνεια της επιστρεπτέας προκαταβολής και έχουν κάνει ένσταση για να επανεξεταστεί η περίπτωσή τους. Μετά από δύο χρόνια αναμονής τα αρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης με κοινή υπουργική απόφαση έδωσαν νέα παράταση, έως τις 31 Οκτωβρίου 2023 στην αρμόδια επιτροπή για να εξετάσει τους φακέλους εντάσεων και να εγκρίνει σε, όσους δικαιούνται, τα κρατικά δάνεια της επιστρεπτέας.

Το… καλό είναι ότι τα υπουργεία παρέχουν και οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει η επιτροπή με όσους κόπηκαν από το 1o γύρο αξιολόγησης, με επιχειρήσεις που άλλαξαν μορφή ή έκλεισαν, κ.λπ.

Όσοι τελικά λάβουν το κρατικό δάνειο θα έχουν περίοδο χάριτος 2 μήνες προτού γυρίσουν οτι επιστρέφεται. Ως περίοδος χάριτος θα θεωρείται «το χρονικό διάστημα από την καταβολή της ενίσχυσης και έως την τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την καταβολή της ενίσχυσης». Για όσους έκαναν ένσταση και κατάφεραν να πάρουν τα χρήματα πριν την 1 Μαρτίου του 2023, η περίοδος χάριτος λήγει, στις 31 Μαΐου του 2023.

Με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που θα δικαιωθούν θα κληθούν να εξοφλήσουν την οφειλή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε 96 άτοκες δόσεις με τα ποσά να είναι «κουρεμένα» έως 75%.

Η κοινή υπουργική απόφαση ΓΔΟΥ 44/2023 (θα ακολουθήσουν και άλλες αποφάσεις για συγκεκριμένες περιπτώσεις) παρέχει και αναλυτικές οδηγίες στην αρμόδια επιτροπή της Γενικής Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του υπουργείου Οικονομικών για να λύσει τα προβλήματα σε επιμέρους περιπτώσεις ενστάσεων. Επειδή οι επιχειρηματίες υπέβαλαν υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των στοιχείων που καταχώρισαν έπρεπε να γίνουν κάποιες νομικές διευκρινίσεις προκειμένου να μπορέσει να «ξεμπλοκαριστεί» η αρμόδια επιτροπή. Οι οδηγίες αυτές παρέχονται στην κοινή υπουργική απόφαση και προβλέπουν τα εξής:

• Μετασχηματισμοί Επιχειρήσεων: Αφορά περιπτώσεις αιτήσεων από επιχειρήσεις που άλλαξαν μορφή μέσα στην περίοδο που έκαναν ένταση και, προφανώς, εξετάζεται ο αριθμός των εργαζόμενων. Στην έννοια του μετασχηματισμού του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνεται και η περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης ή ατομικών επιχειρήσεων σε οποιαδήποτε μορφής εταιρεία. Όπως αναφέρεται στην απόφαση «ο έλεγχος των προϋποθέσεων γίνεται σωρευτικά για όλες τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται. Ειδικά όσον αφορά την προϋπόθεση διατήρησης του επιπέδου απασχόλησης και στην περίπτωση που ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων πραγματοποιείται εντός του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μεταξύ της αρχικής και τελικής ημερομηνίας που λαμβάνεται υπόψη για την διατήρηση αυτού, συγκρίνεται ο αριθμός των εργαζομένων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων κατά την αρχική ημερομηνία με τον αριθμό των εργαζομένων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων κατά την τελική ημερομηνία, σε απόλυτη τιμή».

• Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων: Εάν η συγχώνευση έχει συντελεστεί σε επόμενο έτος από εκείνα στα οποία πραγματοποιείται η σύγκριση για τον έλεγχο της μείωσης των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, η σύγκριση, για όλα τα κριτήρια που θέτουν οι ΚΥΑ, γίνεται χωριστά σε κάθε επιχείρηση. Εάν η συγχώνευση έχει συντελεστεί σε έτος που συμμετέχει στη σύγκριση για τον έλεγχο της μείωσης των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, το κριτήριο της έναρξης εργασιών ορίζεται από την απορροφώσα, η σύγκριση γίνεται στα αθροιστικά ποσά, η ύπαρξη ζημίας υπολογίζεται σε επίπεδο ενιαίας «οντότητας» και η διατήρηση του αριθμού του προσωπικού που αφορά στις επιχειρήσεις που έλαβαν επιστρεπτέα προκαταβολή γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την αρχική και τελική ημερομηνία διατήρησης του προσωπικού, σε απόλυτο μέγεθος ατόμων.

• Διάσπαση επιχειρήσεων: Σε περίπτωση διάσπασης που συντελέστηκε σε έτος που συμμετέχει στη σύγκριση της μείωσης των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, η βεβαίωση συντελείται στη λήπτρια/στις λήπτριες επιχειρήσεις,ή και στην εισφέρουσα εάν συνεχίζει να υφίσταται, ανάλογα με τη συμμετοχή του κύκλου εργασιών της καθεμίας στο συνολικό κύκλο εργασιών της δραστηριότητας, βάσει ΚΑΔ, για την οποία ενισχύθηκε η εισφέρουσα ή, εάν ο εν λόγω υπολογισμός δεν είναι δυνατός, σύμφωνα με τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των ως άνω επιχειρήσεων κατά την ημερομηνία της διάσπασης. Ο έλεγχος του κριτηρίου: i) της έναρξης εργασιών υπολογίζεται στη λήπτρια, ii) της μείωσης των εσόδων από πωλήσεις ή παροχή υπηρεσιών και της ύπαρξης ζημίας γίνεται βάσει των στοιχείων της λήπτριας εταιρείας ή/και της εισφέρουσας, iii) της διατήρησης του προσωπικού γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την αρχική και τελική ημερομηνία διατήρησης του προσωπικού, σε απόλυτο μέγεθος.

• Έναρξη – Παύση εργασιών: Αιτήματα επανεξέτασης που αφορούν επιχειρήσεις για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί παύση εργασιών, ανεξαρτήτως αιτίας, κατά το χρόνο καταβολής της ενίσχυσης, δεν δύναται να ικανοποιηθούν. Τα αιτήματα επανεξέτασης που αφορούν αιτούσες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιήσει, σε προηγούμενο χρόνο από την υποβολή της αίτησης χορήγησης, δήλωση έναρξης για άσκηση δραστηριότητας επιχειρηματικού περιεχομένου και διακοπής εργασιών στο φορολογικό μητρώο, εξετάζονται λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τα οικονομικά δεδομένα της επιχειρηματικής δραστηριότητας που προκύπτουν από την τελευταία δήλωση έναρξης.

• Αλλαγές στο μητρώο: Μεταβολές στο φορολογικό μητρώο που επηρεάζουν τον υπολογισμό του ύψους ενίσχυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 1, λαμβάνονται υπόψη εάν έχουν δηλωθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης των υπό στοιχεία Α1076/2020, ΓΔΟΥ 131/2020, ΓΔΟΥ 207/2020, ΓΔΟΥ 281/2020, ΓΔΟΥ 1/2021, ΓΔΟΥ 154/2021, ΓΔΟΥ 366/2021 αποφάσεων, αντιστοίχως.

Ποιες αιτήσεις θα θεωρούνται εμπρόθεσμες

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για όσους δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την αίτηση στο αρχικό στάδιο (επειδή δεν πληρούσαν το σύνολο των κριτηρίων) και υπέβαλαν αίτημα επανεξέτασης. Υπό προϋποθέσεις οι αιτήσεις αυτές θα θεωρούνται εμπρόθεσμες.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση «αιτήσεις για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής, για τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport», αποκλειστικά λόγω του ότι δεν υπήρξε σχετική δυνατότητα σύμφωνα με την υλοποίηση της παρ. 1 του άρθρου 6 των αποφάσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 από την ΑΑΔΕ εξαιτίας του ότι οι αιτούσες επιχειρήσεις δεν πληρούσαν το σύνολο των κριτηρίων που ορίζονται στις αποφάσεις αυτές, θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Τα ανωτέρω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι οι αιτούσες επιχειρήσεις έχουν προσπελάσει την ως άνω ηλεκτρονική εφαρμογή για υποβολή αίτησης χορήγησης εμπρόθεσμα και έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτημα επανεξέτασης, ανεξαρτήτως του εάν έχουν καταχωρηθεί στον κατάλογο των επιχειρήσεων που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση χορήγησης, από την ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση που δεν έχουν καταχωρηθεί στον ανωτέρω κατάλογο, δεν απαιτείται η εκ των υστέρων καταχώρισή τους προκειμένου η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών να απαντήσει στο σχετικό αίτημα επανεξέτασης».

Διαβάστε ακόμη 

Ο CEO της Standard Chartered προειδοποιεί: Έρχονται νέοι κίνδυνοι για το τραπεζικό σύστημα

G7: Πού… σκοντάφτει το σχέδιο για την σχεδόν καθολική απαγόρευση των εξαγωγών προς τη Ρωσία

Metaxa Hospitality: Πώς προχωρά η στρατηγική επένδυση 5* των 126 εκατ. ευρώ στο Λασίθι (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ