Πληθώρα διατάξεων που αφορούν τους αγρότες, περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε την Τρίτη στη Βουλή. Μεταξύ άλλων:

  • για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, καθορίζεται μηδενικός συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης ανά χιλιόλιτρο, για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Προβλέπεται ότι θα εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για καθορισμό όλων των σχετικών διαδικασιών και ορίζεται η αναδρομική ισχύς διατάξεων από 1.1.2022.

  • μειώνεται ο συντελεστής Φ.Π.Α. σε 6% (αντί του 13% που ισχύει) στα γεωργικά λιπάσματα.
  • γίνεται ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας για τον τρόπο φορολόγησης των διήμερων παραγωγών τσίπουρου και τσικουδιάς. Πλέον, για πέντε (5) εκατόλιτρα καθαρής (άνυδρης) αλκοόλης (με 95% δηλαδή περιεκτικότητα σε αλκοόλη), κατ’ έτος και των οποίων η παραγωγή δεν δύναται να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ημέρες, κατ΄ ανώτατο ετήσιο όριο, εφαρμόζεται μειωμένος έως και ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) αιθυλικής αλκοόλης έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή αιθυλικής αλκοόλης. Έτσι, πάντως, αυξάνεται ο φόρος που επιβάλλεται σε σχέση με τον ισχύοντα τώρα.

Τροποποιείται έτσι η φορολογική βάση επιβολής του Ε.Φ.Κ., καθώς ο φόρος επιβάλλεται πλέον, όπως σε όλα τα αλκοολούχα ποτά πλην του κρασιού και της μπύρας, ανά λίτρο άνυδρο, και όχι ανά κιλό, προβλέποντας για το λόγο αυτό ελαφρώς υψηλότερο συντελεστή Ε.Φ.Κ. σε σχέση με τον ισχύοντα.

Μεταξύ άλλων, επίσης, στο άρθρο 27 προβλέπεται σε σχέση με τον Ειδικό Φόρος Κατανάλωσης στο προϊόν απόσταξης των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών ότι:

1. Στο προϊόν απόσταξης που παράγεται από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς (παραδοσιακό απόσταγμα διημέρων) από πρώτες ύλες παραγωγής των ιδίων το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατόλιτρα καθαρής (άνυδρης) αλκοόλης κατ’ έτος και των οποίων η παραγωγή δεν δύναται να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ημέρες, κατ΄ ανώτατο ετήσιο όριο, εφαρμόζεται μειωμένος έως και ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) αιθυλικής αλκοόλης έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή αιθυλικής αλκοόλης.

2. Ο μειωμένος αυτός συντελεστής καθορίζεται σε τριακόσια εβδομήντα (370) ευρώ ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης και εφαρμόζεται εφάπαξ και κατ’ αποκοπή.

3. Το προϊόν απόσταξης των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών δεν επιβαρύνεται με το δικαίωμα υπέρ του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης – Αλκοολούχων Ποτών.

4. Η βεβαίωση και είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που αναλογεί στο προϊόν απόσταξης των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών πραγματοποιείται κατά την έκδοση της άδειας απόσταξης. Κατ’ εξαίρεση, κατά τη βεβαίωση και είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης δεν γεννάται υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α. Με τη διάθεση του προϊόντος απόσταξης στην κατανάλωση, αποδίδεται, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄ 248), ο αναλογών ΦΠΑ.

5. Η διάθεση στην κατανάλωση του προϊόντος απόσταξης των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών πραγματοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (παρ. Ε του άρθρου 7 του ν. 2969/2001.)

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθορίζονται η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.»

Πιστοποίηση μικρών παραγωγών

Να σημειωθεί ότι για τους παραγωγούς το «μικρό αποστακτήριο», ήτοι μια επιχείρηση απόσταξης που λειτουργεί ως νομικώς και οικονομικώς ανεξάρτητη από κάθε άλλη επιχείρηση απόσταξης, δεν λειτουργεί με άδεια εκμετάλλευσης και η ετήσια παραγωγή της δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) εκατόλιτρα άνυδρης αλκοόλης.

Απαλλαγή από ΕΦΚ

Επιπλέον το άρθρο 28 προβλέπει απαλλαγές από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης για προϊόντα όταν:

α) διανέμονται με τη μορφή αιθυλικής αλκοόλης, η οποία έχει υποστεί πλήρη μετουσίωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μετουσίωσης,

β) έχουν υποστεί μετουσίωση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ελληνικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. και χρησιμοποιούνται, ως μέρος της διαδικασίας παρασκευής οποιουδήποτε προϊόντος που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, υπό την προϋπόθεση ότι:

βα) έχουν ενσωματωθεί στο προϊόν αυτό ή

ββ) χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση και τον καθαρισμό του εξοπλισμού παρασκευής που χρησιμοποιείται για τη συγκεκριμένη διαδικασία παρασκευής.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις ισχύουσες ενωσιακές διατάξεις, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται το είδος και το ποσοστό των χρησιμοποιούμενων μετουσιωτικών της αιθυλικής αλκοόλης,

γ) χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ξυδιού σύμφωνα με τον ορισμό του κωδικού Σ.Ο. 22.09,

δ) χρησιμοποιούνται αυτούσια για την παραγωγή φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση, όπως η παραγωγή και η κυκλοφορία αυτών ορίζονται από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, καθώς και όταν χρησιμοποιούνται στην παρασκευή πρώτης ύλης των φαρμάκων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας παραγωγής τους,

ε) χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αρωματικών ουσιών που προορίζονται για την παραγωγή ειδών διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών, με ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο μέχρι και 1,2% νοl.,

στ) χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη ή ως συστατικά ημιτελών προϊόντων για την παραγωγή ειδών διατροφής, γεμιστών ή όχι, εφόσον σε κάθε περίπτωση η περιεχόμενη αιθυλική αλκοόλη δεν υπερβαίνει τα 8,5 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραμμα προϊόντος για τις σοκολάτες και τα 5 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραμμα προϊόντος για άλλα προϊόντα,

ζ) χρησιμοποιούνται ως δείγματα για αναλύσεις για τη διεξαγωγή των αναγκαίων δοκιμών παραγωγής ή για επιστημονικούς σκοπούς,

η) χρησιμοποιούνται για σκοπούς επιστημονικής έρευνας,

θ) χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία, θεραπευτήρια, κλινικές, νοσηλευτικά ιδρύματα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, για ιατρικούς σκοπούς,

ι) χρησιμοποιούνται για τον ψεκασμό αρτοσκευασμάτων και παραλαμβάνονται από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες που διαθέτουν αυτόματα μηχανήματα ψεκασμού των αρτοσκευασμάτων αυτών,

ια) χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των συμπληρωμάτων διατροφής που ορίζονται από την Οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 2002 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής (L 183) και τα οποία περιέχουν αιθυλική αλκοόλη. Η απαλλαγή της παρούσας περίπτωσης χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι η μονάδα συσκευασίας του συμπληρώματος διατροφής που διατίθεται στην κατανάλωση δεν υπερβαίνει το 0,15 του λίτρου και τα συμπληρώματα διατροφής διατίθενται στην αγορά δυνάμει του άρθρου 10 της ίδιας Οδηγίας.»

Διακίνηση

Σε περίπτωση διακίνησης του προϊόντος απόσταξης αυτό συνοδεύεται από αντίγραφο της αδείας απόσταξης, καθώς και του αποδεικτικού είσπραξης των φορολογικών επιβαρύνσεων. Σε περίπτωση πώλησης του προϊόντος απόσταξης το προϊόν συνοδεύεται, πλέον των ως άνω δικαιολογητικών, και από δήλωση διακίνησης.

γ) Το προϊόν απόσταξης των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών διατίθεται χύμα, χωρίς οποιασδήποτε μορφής τυποποίηση, σε δοχεία από γυαλί ή και άλλο κατάλληλο υλικό σύμφωνα με τους σχετικούς όρους χρήσης που προβλέπονται στην ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία όσον αφορά τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Η κατά τα ανωτέρω διάθεση του προϊόντος απόσταξης των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών διενεργείται από τα δικαιούχα της παραγωγής του πρόσωπα είτε απευθείας στους τελικούς καταναλωτές με λιανική πώληση είτε με πώληση στις επιχειρήσεις ομαδικής εστίασης, καθώς και σε επιχειρήσεις διάθεσης ποτών με αλκοόλη προς χονδρική και λιανική πώληση.

Tα στοιχεία του παραγωγού αναγράφονται υποχρεωτικά σε κάθε διακίνηση στο εσωτερικό της Χώρας μέχρι το τελικό σημείο λιανικής πώλησης στα φορολογικά στοιχεία ή τα παραστατικά στοιχεία διακίνησης των άρθρων 5 και 9 του ν. 4308/2014 .

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν προς λιανική πώληση για κατανάλωση προϊόν απόσταξης διήμερων μικρών αποσταγματοποιών οφείλουν να έχουν σε εμφανές σημείο στο κατάστημά τους αναρτημένη πινακίδα, στην οποία αναγράφονται, με ευκρινείς χαρακτήρες, το ονοματεπώνυμο του παραγωγού ή των παραγωγών των οποίων το προϊόν διαθέτουν, καθώς και το σχετικό λογιστικό στοιχείο.

Το όνομα

Μια ρύθμιση που έχει συναντήσει την αντίδραση των «διήμερων» έχει να κάνει με την ονοματοδοσία του προϊόντος καθώς εκτιμούν ότι χάνουν το παραδοσιακό όνομα τσίπουρο και τσικουδιά.

Όπως αναφέρεται, για λόγους καλύτερης κατανόησης από τους καταναλωτές, το προϊόν μπορεί να διατίθεται στα σημεία πώλησης στον τελικό καταναλωτή με την κοινή ονομασία, κατά την έννοια του Kανονισμού (ΕΕ) 1169/2011, «παραδοσιακό απόσταγμα διημέρων», ακολουθούμενη πάντοτε και από τη νόμιμη ονομασία. Ο όρος «απόσταγμα» που περιλαμβάνεται στην κοινή ονομασία δεν χρησιμοποιείται κατά την έννοια του παρόντος νόμου και του Kανονισμού (ΕΕ) 2019/787.».

Διαβάστε ακόμα:

Διάγγελμα Μητσοτάκη: Μέτρα €1,1 δισ. για 3,2 εκατ. ευάλωτους πολίτες με εισόδημα 30.000 ευρώ

Λίγο πριν τη χρεοκοπία; Τα τέσσερα σενάρια για τη Ρωσία

Τέλος εποχής για το «Καμπ Νου» – Πώς θα ονομάζεται το γήπεδο της Μπαρτσελόνα