Γραφειοκρατία, χαρτούρα και στήσιμο στις ουρές της εφορίας τέλος! Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναβάθμισε το Taxisnet σε ένα σύγχρονο και εύχρηστο εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες να κάνουν την οποία αλλαγή επιθυμούν διεκπεραιώνοντας όλη τη γραφειοκρατία ηλεκτρονικά.

Η νέα ψηφιακή πύλη myAADE τέθηκε σε λειτουργία στη διεύθυνση gov.gr και μέσω αυτής οι φορολογούμενοι μπορούν να προχωρήσουν σε έναρξη, μεταβολή ή διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μπορούν δε, να μεταβάλουν στοιχεία της επιχείρησης, να δουν τις οφειλές και τις επιστροφές φόρων και να πληρώσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης δήλωσης μεταβολής στοιχείων επιχείρησης και διακοπής εργασιών με τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών περιγράφεται στη νέα απόφαση Α.1213/2021 της ΑΑΔΕ. Ειδικότερα:

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι νομικές οντότητες, που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών TAXISnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δύνανται μέσω ψηφιακής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ να προβούν:

α) στη μεταβολή των στοιχείων της επιχείρησης που αφορούν:

 • στην ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας της άσκησης της δραστηριότητας της επιχείρησης
 • στις δραστηριότητες
 • στο καθεστώς ΦΠΑ, στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης
 • στην κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων σύμφωνα με τα ΕΛΠ
 • στην εγγραφή στο Επιμελητήριο
 • στις εγκαταστάσεις εσωτερικού και εξωτερικού
 • στην επιλογή φορολόγησης των ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη, στο κράτος μέλος προορισμού.

Β) στη διακοπή των εργασιών της επιχείρησης

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

«Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) / Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης / Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», αποστέλλονται με την υποβολή της αίτησης δήλωσης, μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων, «Τα Αιτήματά μου», στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας της επιχείρησης.

Η μη αποστολή του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

Η διαδικασία αφορά σε υποβολή εμπροθέσμων αιτήσεων δηλώσεων μεταβολών ή διακοπής εργασιών, ήτοι εντός της προθεσμίας των τριάντα ημερών από τη μεταβολή ή τη διακοπή των εργασιών, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Η προβλεπόμενη στην παρούσα απόφαση διαδικασία, παρέχεται εναλλακτικά της συναλλαγής με φυσική παρουσία στη ΔΟΥ. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος επιλέξει τη διαδικασία της παρούσας απόφασης (χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και όχι τη συναλλαγή με φυσική παρουσία στη ΔΟΥ), τότε αποστέλλει και τα δικαιολογητικά μόνο μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων, «Τα Αιτήματά μου», και δεν απαιτείται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας η φυσική του παρουσία στη ΔΟΥ, με εξαίρεση την παρ. 4.4 του άρθρου 4.

Μεταβολές στοιχείων επιχείρησης

Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα με την ίδια αίτηση δήλωση να μεταβάλλουν ένα ή περισσότερα στοιχεία της επιχείρησης, εφόσον οι μεταβολές συντρέχουν την ίδια ημερομηνία. Αν η ημερομηνία μεταβολής για κάθε στοιχείο διαφέρει, υποβάλλεται χωριστή δήλωση για κάθε μία μεταβολή.

Μεταβολή στα στοιχεία επιχείρησης συνιστά:

α) Η αλλαγή της έδρας της άσκησης της δραστηριότητας, για την οποία συμπληρώνονται τα στοιχεία της μίσθωσης ή της δωρεάν παραχώρησης ή τα στοιχεία του ακινήτου από το Ε9. Τα στοιχεία του μισθωτηρίου και του Ε9 ελέγχονται από τη ΔΟΥ και δεν υποβάλλονται ως δικαιολογητικά, ενώ στην περίπτωση υπεύθυνης δήλωσης λόγω δωρεάν παραχώρησης, αυτή αποστέλλεται μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων, «Τα Αιτήματά μου», στην αρμόδια ΔΟΥ.

β) Η αλλαγή κατηγορίας βιβλίων σύμφωνα με τα ΕΛΠ.

γ) Η υπαγωγή στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ή η μετάταξη σε καθεστώς ΦΠΑ (ενδεικτικά καθεστώς απαλλασσομένων μικρών επιχειρήσεων κ.λπ.), η άσκηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών και η ένταξη στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.

δ) Η δήλωση ή η μεταβολή εμπορικού τίτλου της επιχείρησης και των στοιχείων του επιμελητηρίου.

ε) Η έναρξη ή η μεταβολή ή η διακοπή δραστηριότητας. Στην περίπτωση προσθήκης νέας δραστηριότητας υποβάλλεται, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις, βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από τον ΕΦΚΑ καθώς και προέγκριση ίδρυσης ή αντίγραφο βεβαίωσης κατάθεσης υποβολής αιτήματος και υπεύθυνη δήλωση για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στους ΚΑΔ που αναφέρονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1104/2017 και της υπό στοιχεία Ε.2133/2019.

στ) Η έναρξη ή η μεταβολή ή η διακοπή εγκατάστασης εξωτερικού.

ζ) Η έναρξη ή η διακοπή επιλογής φορολόγησης των ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη, στο κράτος μέλος προορισμού.

η) Η έναρξη ή η μεταβολή ή η διακοπή εγκατάστασης εσωτερικού.

Διακοπή εργασιών επιχείρησης

Τα φυσικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, εφόσον δεν έχουν στην κατοχή τους πάγια περιουσιακά στοιχεία ή εμπορεύσιμα, δύναται να υποβάλλουν αίτηση δήλωσης διακοπής εργασιών. Ευθύς αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης, αποστέλλουν συνημμένα, μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων, «Τα Αιτήματά μου», τα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/2013. Σε περίπτωση κατοχής επαγγελματικού αυτοκινήτου από φορολογούμενους φυσικά πρόσωπα συνυποβάλλεται και δήλωση ακινησίας και στοιχείο αυτοπαράδοσης.

Αποδοχή ή απόρριψη αίτησης δήλωσης και ολοκλήρωση διαδικασίας

1. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης δήλωσης, η πληροφορία καθίσταται διαθέσιμη προς επεξεργασία στο Υποσύστημα Μητρώου TAXIS από την αρμόδια ΔΟΥ της έδρας της επιχείρησης.

2. Ο υπάλληλος της ΔΟΥ δεν δύναται να τροποποιήσει τα στοιχεία της αίτησης δήλωσης παρά μόνον να προβεί στη διόρθωση ορθογραφικού λάθους στην οδό και την αρμόδια ΔΟΥ στη περίπτωση που έχει επιλεγεί λανθασμένη ΔΟΥ.

3. Στην περίπτωση που η μεταβολή στη διεύθυνση της έδρας συνιστά ταυτόχρονα και αλλαγή της αρμόδιας ΔΟΥ, η διαδικασία μετεγγραφής στη νέα ΔΟΥ συντελείται αυτόματα με την αποδοχή της αίτησης δήλωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5.

4. Η αίτηση του φορολογούμενου κατά τη διαδικασία επεξεργασίας απορρίπτεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

4.1 Στην περίπτωση μη αποστολής του συνόλου των δικαιολογητικών, όπου απαιτούνται.

4.2 Στην περίπτωση συμπλήρωσης στην οδό μόνο Ταχυδρομικής Θυρίδας.

4.3 Στην περίπτωση που επιχείρηση μη υπαγόμενη σε ΦΠΑ, προσέθεσε νέα δραστηριότητα υπαγόμενη σε ΦΠΑ και δεν μετέβαλε τη σχετική ένδειξη περί υπαγωγής σε ΦΠΑ.

4.4 Στην περίπτωση που παρουσιάζεται σφάλμα στα δεδομένα του Μητρώου και πρέπει να διορθωθεί με αυτοπρόσωπη παρουσία στη ΔΟΥ.

Ο λόγος απόρριψης αναγράφεται και εμφανίζεται στο TAXISnet, ώστε ο φορολογούμενος να επαναλάβει την αίτηση θεραπεύοντας το λόγο απόρριψης.

5. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου της αίτησης-δήλωσης και των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών, ο υπάλληλος της ΔΟΥ αποδέχεται την αίτηση και η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ενημέρωση του φορολογικού Μητρώου και τη δημιουργία της σχετικής βεβαίωσης. Η ως άνω βεβαίωση υπογράφεται ψηφιακά και αναρτάται, μέσω της εφαρμογής e-κοινοποιήσεις, στη ψηφιακή θυρίδα του λογαριασμού του φορολογούμενου.

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 4272/16-09-2021)

α) Ειδικά για τις περ. στ) και ζ) του άρθρου 2 και την περίπτωση διακοπής εργασιών της επιχείρησης του άρθρου 3, η δυνατότητα επιλογής της παρούσας διαδικασίας χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών παρέχεται από την 1.1.2022.

β) Η αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μέχρι την πλήρη παραγωγική λειτουργία της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων, «Τα Αιτήματά μου», μόνο για τις ΔΟΥ που δεν έχουν ενταχθεί σε αυτήν, θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Οι ΔΟΥ που δέχονται προς το παρόν αιτήματα μέσω της εφαρμογής είναι οι κάτωθι:

 1.  ΔΟΥ Α’ ΑΘΗΝΩΝ
 2. ΔΟΥ Α’  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
 3. ΔΟΥ Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ
 4. ΔΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
 5. ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
 6. ΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 7. ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
 8. ΔΟΥ Δ’  ΑΘΗΝΩΝ
 9. ΔΟΥ Ε’  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 10. ΔΟΥ Ε’  ΠΕΙΡΑΙΑ
 11. ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
 12. ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
 13. ΔΟΥ Ζ’  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 14. ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
 15. ΔΟΥ ΙΓ ‘ ΑΘΗΝΩΝ
 16. ΔΟΥ ΙΖ’  ΑΘΗΝΩΝ
 17. ΔΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
 18. ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 19. ΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
 20. ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 21. ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
 22. ΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 23. ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
 24. ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
 25. ΔΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
 26. ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
 27. ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
 28. ΔΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 29. ΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ
 30. ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
 31. ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
 32. ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 33. ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
 34. ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
 35. ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Οι υπόλοιπες ΔΟΥ και λοιπές υπηρεσίες θα αρχίσουν να δέχονται αιτήματα από τον επόμενο μήνα.

Διαβάστε ακόμη:

EUMED9: Στην Αθήνα Μακρόν, Ντράγκι, Λάιεν στη σκιά της AUKUS

«Πλειάδων Γη»: Πώς έφτασε στο σφυρί το συγκρότημα – «διαμάντι» στα Τρίκαλα (pics)

Οι ξένοι πουλάνε χαρτάκια (για να κονομήσουν), οι ιαματικές πηγές της Αιδηψού γίνονται Σαβοΐα και στην ενέργεια συνεχίζει το… ρημαδιό