Οικονομία

Πτωχευτικός Νόμος: Επίσημη πρώτη για τη διαδικασία εξυγίανσης – Τα SOS για τις επιχειρήσεις

  • Αγγελική Βελεσιώτη


Στη διαδικασία της εξυγίανσης που προβλέπεται στον νέο Πτωχευτικό Νόμο μπορούν να προσφύγουν από σήμερα, Δευτέρα, όλες οι μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες - αν και στο «κόκκινο» - επιθυμούν να… ορθοποδήσουν

Στη διαδικασία της εξυγίανσης που προβλέπεται στον νέο Πτωχευτικό Νόμο μπορούν να προσφύγουν από σήμερα, Δευτέρα, όλες οι μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες – αν και στο «κόκκινο» – επιθυμούν να… ορθοποδήσουν.

Από 1η Μάρτη ξεκινάει η εξυγίανση των επιχειρήσεων που έχουν οφειλές σε τράπεζες, servicers, Δημόσιο και ΕΦΚΑ ή/και σε έναν από αυτούς τους πιστωτές.

Η πτώχευση, έτσι όπως ορίζεται στον νέο Κώδικα Διευθέτησης Οφειλών, ο οποίος ψηφίστηκε πέρυσι, απαιτεί την εμπλοκή των δικαστηρίων σε αρχικό στάδιο.

Αυτά, ως γνωστόν, παραμένουν κλειστά, τουλάχιστον μέχρι να αρθούν τα νέα περιοριστικά μέτρα», σχολιάζουν στο newmoney πηγές με ενεργή συμμετοχή στις σχετικές διαδικασίες, υπενθυμίζοντας πως όσον αφορά στον εξωδικαστικό μηχανισμό, αυτός θα τεθεί σε ισχύ από αρχές του Ιούνη, μιας και εκκρεμεί ο αλγόριθμος που θα βγάζει αυτοματοποιημένα τις ρυθμίσεις (σ.σ. οι συζητήσεις μεταξύ των εμπλεκομένων θεωρούνται προχωρημένες).

Σύμφωνα με τον Νόμο, η συμφωνία εξυγίανσης δύναται να έχει ως αντικείμενο οποιαδήποτε ρύθμιση του ενεργητικού και του παθητικού του οφειλέτη, μεταξύ των οποίων, «κούρεμα» των οφειλών, εκποίηση επιμέρους περιουσιακών στοιχείων, μεταβίβαση σε τρίτο και χορήγηση ενδιάμεσης χρηματοδότησης.

Προκειμένου δε, να επικυρωθεί η συμφωνία εξυγίανσης θα πρέπει να παρασχεθεί συναίνεση από τον οφειλέτη και από πιστωτές του που εκπροσωπούν αφενός, περισσότερο από το 50% των απαιτήσεων με εξασφαλίσεις και αφετέρου περισσότερο από το 50% των λοιπών απαιτήσεων, σε κάθε περίπτωση όσων θίγονται από τη συμφωνία εξυγίανσης.

Η επικύρωση συμφωνίας, η οποία έχει συναφθεί μόνον από πιστωτές, χωρίς τη σύμπραξη του οφειλέτη, είναι δυνατή εφόσον ο οφειλέτης βρίσκεται, κατά τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας, σε παύση πληρωμών ή εφόσον πρόκειται για κεφαλαιουχική εταιρία, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του οφειλέτη καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου και δεν έχει αποκατασταθεί τουλάχιστον στο ποσοστό αυτό εντός της διαχειριστικής χρήσης που ακολουθεί την ημερομηνία αναφοράς του ετήσιου ισολογισμού, στον οποίο διαπιστώνεται το ανωτέρω έλλειμμα ή εάν ο οφειλέτης δεν έχει υποβάλει προς καταχώρηση οικονομικές καταστάσεις δυο τουλάχιστον διαδοχικών διαχειριστικών χρήσεων.

Το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, συναινούν στη σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης, υπογράφοντας τη συμφωνία με τους ίδιους όρους και ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια που θα συναινούσε υπό τις αυτές συνθήκες ιδιώτης πιστωτής, ακόμη και όταν με τη συμφωνία παραιτούνται από προνόμια και εξασφαλίσεις ενοχικής ή εμπράγματης φύσεως, καθώς και από ένδικα μέσα ή βοηθήματα.

Θεωρείται δε, ότι συναινούν σε συμφωνία εξυγίανσης, ακόμα και εάν δεν την υπογράφουν, εάν η βεβαιωμένη βασική οφειλή του οφειλέτη προς το αντίστοιχο πρόσωπο ή φορέα κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης εξυγίανσης δεν υπερβαίνει το ποσό των 15 εκατ. ευρώ.

Στοιχεία της αίτησης

«Στην περίπτωση συμφωνίας εξυγίανσης που συνάπτεται από τον οφειλέτη και τους πιστωτές του η αίτηση επικύρωσής της από το δικαστήριο υποβάλλεται από τον οφειλέτη ή συμβαλλόμενο πιστωτή. Στην περίπτωση της συμφωνίας εξυγίανσης που συνάπτεται μόνον από τους πιστωτές του οφειλέτη η αίτηση επικύρωσης υποβάλλεται από οιονδήποτε από τους συμβαλλομένους πιστωτές», τονίζεται χαρακτηριστικά στον Νόμο.

Πιο αναλυτικά, η αίτηση προς το δικαστήριο πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την ταυτότητα του οφειλέτη

β) τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού του οφειλέτη όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην αίτηση και πάντως όχι πέραν του τριμήνου, συμπεριλαμβανομένης της αξίας του ενεργητικού, καθώς και περιγραφή της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη και της θέσης των εργαζομένων και περιγραφή των αιτίων και της έκτασης των δυσχερειών του οφειλέτη

γ) τα θιγόμενα μέρη είτε ονομαστικά είτε με περιγραφή κατηγοριών χρεών, με βάση το εάν τα χρέη έχουν γενικά ή ειδικά προνόμια, καθώς και τις απαιτήσεις ή τα συμμετοχικά δικαιώματα των εν λόγω μερών που καλύπτονται από τη συμφωνία εξυγίανσης

δ) κατά περίπτωση, τις κατηγορίες, στις οποίες ομαδοποιούνται οι πιστωτές για τους σκοπούς της έγκρισης της συμφωνίας εξυγίανσης και τις αντίστοιχες αξίες των απαιτήσεων και των συμμετοχικών δικαιωμάτων της κάθε κατηγορίας

ε) κατά περίπτωση, τα μέρη είτε ονομαστικά είτε με περιγραφή κατηγοριών χρεών, τα οποία δεν θίγονται από τη συμφωνία εξυγίανσης, με περιγραφή των λόγων για τους οποίους προτείνεται να μην θιγούν τα εν λόγω μέρη
στ) την ταυτότητα του ειδικού εντολοδόχου που τυχόν προτείνεται να διοριστεί

ζ) τους όρους του σχεδίου εξυγίανσης, συμπεριλαμβανομένων ιδίως: της προτεινόμενης ρύθμισης του ενεργητικού και του παθητικού του οφειλέτη, της διάρκειας των προτεινομένων μέτρων εξυγίανσης, ανάλογα με την περίπτωση, των τρόπων ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, στο μέτρο που απαιτείται σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο, ενδεχομένως, των γενικότερων συνεπειών όσον αφορά την απασχόληση, όπως απολύσεις, μερική απασχόληση ή παρόμοιες, κάθε νέας χρηματοδότησης, η οποία αναμένεται στο πλαίσιο της συμφωνίας εξυγίανσης και του σκεπτικού της αναγκαιότητας της νέας χρηματοδότησης για την εφαρμογή του σχεδίου εξυγίανσης, σκεπτικού, στο οποίο εξηγείται γιατί η συμφωνία εξυγίανσης διαθέτει εύλογη προοπτική εξασφάλισης της βιωσιμότητας της επιχείρησης, καθώς και των αναγκαίων προϋποθέσεων για την επιτυχία του σχεδίου εξυγίανσης.

Εάν ορισμένα από τα ανωτέρω στοιχεία δεν είναι γνωστά σε εκείνον που υποβάλλει την αίτηση, ιδίως εάν την αίτηση υποβάλλει πιστωτής, η αίτηση περιλαμβάνει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστά τα στοιχεία αυτά και τις σχετικές εκτιμήσεις εκείνου που υποβάλλει την αίτηση έστω και κατά προσέγγιση ή κατά πιθανολόγηση.

Συνοδευτικά έγγραφα με τη συμμετοχή του οφειλέτη

Στην περίπτωση συμφωνίας εξυγίανσης που συνάπτεται από τον οφειλέτη και τους πιστωτές του η αίτηση επικύρωσης πρέπει να συνοδεύεται, με ποινή απαραδέκτου, από τα ακόλουθα έγγραφα:

α) Την υπογεγραμμένη συμφωνία εξυγίανσης.

β) Τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του οφειλέτη, εφόσον υπάρχουν, για την τελευταία χρήση, για την οποία είναι διαθέσιμες. Στην περίπτωση των κεφαλαιουχικών εταιριών, οι ως άνω χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι δημοσιευμένες και εγκεκριμένες από γενική συνέλευση.

γ) Την κατάσταση πιστωτών.

δ) Έκθεση εμπειρογνώμονα.

ε) Βεβαίωση χρεών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Ασφάλισης η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί εντός μηνός πριν την υποβολή της αίτησης επικύρωσης.

Συνοδευτικά έγγραφα χωρίς τη συμμετοχή του οφειλέτη

Στην περίπτωση της συμφωνίας εξυγίανσης που συνάπτεται μόνον από τους πιστωτές του οφειλέτη, συνυποβάλλεται στην περίπτωση που ο οφειλέτης βρίσκεται σε παύση πληρωμών επί ποινή απαραδέκτου αίτηση για την κήρυξη του οφειλέτη σε κατάσταση πτώχευσης, καθώς και έκθεση εμπειρογνώμονα. Τα υπόλοιπα έγγραφα συνυποβάλλονται με την αίτηση, εφόσον έχουν παρασχεθεί από τον οφειλέτη στους πιστωτές ή στον ορισθέντα εμπειρογνώμονα.

Σε περίπτωση ελλείψεων, το δικαστήριο δύναται να αναβάλει την έκδοση οριστικής απόφασης και να διατάξει να χορηγηθούν από τον οφειλέτη στον ορισθέντα εμπειρογνώμονα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την πληρότητα της αίτησης εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της μη οριστικής του απόφασης. Με τη συμπλήρωση της προθεσμίας αυτής ο αιτών ή οι αιτούντες πιστωτές επαναφέρουν με κλήση τη συζήτηση της αίτησης επικύρωσης, η οποία προσδιορίζεται εντός διμήνου από την υποβολή της.

Διαβάστε ακόμη:

Μειώσεις ενοικίων: Προβλήματα «ερμηνείας» με τις υπεκμισθώσεις – Αλαλούμ με τα υποκαταστήματα

Γερογιάννης (Aegean): «Αργή η ανάκαμψη στα ταξίδια και το 2021, αλλά η Aegean θα βγει από την κρίση πιο ανταγωνιστική»

Τα νεύρα του Πρεμ, ο Γιώργος και ο Φωκίων, τα ξενοδοχεία στον Έλατο και στο Λουτράκι και ο νόμος που πάει για τα σκουπίδια