Οικονομία

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Μέχρι πότε παρατείνεται ο μηχανισμός – Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου

  • newsroom


Στον μηχανισμό έχουν δικαίωμα να ενταχθούν οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν μειωμένο τζίρο κατά τουλάχιστον 20% σε σχέση με περσινό κύκλο εργασιών

Η παράταση του μηχανισμού «Συν-Εργασία» έως τις 28/2/2021 περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, στο νομοσχέδιο που κατα αργά το βράδυ της Πέμπτης στη Βουλή.

Σύμφωνα με διάταξη του Υπουργείου Εργασίας που πέρασε με τη μορφή του κατεπείγοντος σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, τίθεται ανώτατο όριο στον ονομαστικό μισθό που λαμβάνεται υπόψιν για τον υπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης που δίνει το κράτος.

Ειδικότερα, το άρθρο 85 του νομοσχεδίου προβλέπει ότι:

Στο άρθρο 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) επέρχονται οι εξής αλλαγές:

1. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Θεσπίζεται για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 28.2.2021 μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που καλείται «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα».

2. Στο τέλος της περ. α) της παρ. 3 προστίθενται δύο εδάφια και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

3. α) Στους εργαζομένους των επιχειρήσεων-εργοδοτών που εντάσσονται στον μηχανισμό, καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται.

ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, δεν καλύπτονται από τον μηχανισμό. Σε περίπτωση που οι καθαρές αποδοχές, μετά την ανωτέρω προσαρμογή, υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου, η διαφορά αναπληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ο ονομαστικός μισθός που λαμβάνεται υπόψιν για τον υπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α’ 104).

Υπερβάλλοντα ποσά που θα καταβληθούν από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και εφεξής αναζητούνται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 2 της υπό στοιχεία οικ. 23103/478/13.6.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2274).».

4. Στο δεύτερο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 31 προστίθενται οι λέξεις «επιδόματος Πάσχα 2021» και το εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής:

«Στο πλαίσιο του μηχανισμού αυτού καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020, επιδόματος Πάσχα 2021, υπολογιζόμενων επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που ανέρχεται στο εξήντα τοις εκατό (60%) των μειωμένων αποδοχών των εργαζομένων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.».

5. Στο δεύτερο εδάφιο της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 31, μετά τις λέξεις «Χριστουγέννων έτους 2020» προστίθενται οι λέξεις «και Δώρο Πάσχα» ως εξής:

«Τα οριζόμενα στην περίπτωση αυτή ισχύουν και για το επίδομα αδείας, καθώς και για το δώρο Χριστουγέννων έτους 2020 και δώρο Πάσχα 2021».

6. Στο τέταρτο εδάφιο της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 31 η ημερομηνία «31.12.2020» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «28.2.2021» και το εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής: «Για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 ως 28.2.2021 καταβάλλεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τον Κρατικό Προϋπολογισμό το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο που οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται.».

Υπενθυμίζεται ότι στον μηχανισμό έχουν δικαίωμα να ενταχθούν οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν μειωμένο τζίρο κατά τουλάχιστον 20% σε σχέση με περσινό κύκλο εργασιών, ανάλογα με τον μήνα ένταξής τους στη ρύθμιση.

Διαβάστε ακόμη: 

Μητσοτάκης: Στις 27 Δεκεμβρίου ξεκινά ο εμβολιασμός στην Ελλάδα σε 5 νοσοκομεία

Επίδομα θέρμανσης: Μέχρι 11 Ιανουαρίου οι αιτήσεις – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δώρο Χριστουγέννων: Διευκρινίσεις από ΓΣΕΕ – Πώς να το υπολογίσετε με online εφαρμογή