Με ραβασάκια της εφορίας βρίσκονται αντιμέτωποι περίπου 10.000 Έλληνες φορολογούμενοι οι οποίοι λαμβάνουν συντάξεις από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντοπίστηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να μην έχουν δηλώσει στην Εφορία τα ποσά των συντάξεων αυτών που είχαν εισπράξει το 2014 ή να έχουν δηλώσει ποσά χαμηλότερα των πραγματικά εισπραχθέντων κατά το ίδιο έτος. Ο εντοπισμός τους έγινε κατόπιν διασταύρωσης των δεδομένων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, που υπέβαλαν το 2015 για το 2014, με στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση των Ελληνικών φορολογικών αρχών μέσω της διαδικασίας της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών από χώρες της Ε.Ε. Η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο καθώς η ΑΑΔΕ θέλει να προλάβει υποθέσεις που παραγράφονται στην πενταετία.

Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι λαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα οποία ειδοποιούνται για τον εντοπισμό τους και για τα ποσά συντάξεων αλλοδαπής (π,χ. του έτους 2014) τα οποία φέρονται να απέκρυψαν. Με τα μηνύματα αυτά καλούνται επίσης να υποβάλουν εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το έτος ( 2014 στην προκειμένη περίπτωση) προκειμένου να συμπεριλάβουν τα αποκρυβέντα ποσά συντάξεων και να πληρώσουν τα επιπλέον αναλογούντα ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης προσαυξημένα με πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Σε όσους από τους παραλήπτες των ηλεκτρονικών μηνυμάτων είχαν αντιρρήσεις για το ύψος των δηλωτέων και φορολογητέων ποσών των συντάξεων αλλοδαπής, τα οποία προσδιόρισαν οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ με βάση τις διασταυρώσεις στοιχείων, δόθηκε, φέτος η δυνατότητα να αποδείξουν με κάθε πρόσφορο μέσο ότι τα ποσά που πραγματικά εισέπραξαν ήταν χαμηλότερα.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτών τα αποκρυβέντα ποσά των φορολογητέων συντάξεων αλλοδαπής ήταν, όντως, χαμηλότερα αυτών που προσδιορίστηκαν μέσω των διασταυρώσεων της ΑΑΔΕ, επειδή δεν είχαν αφαιρεθεί οι ασφαλιστικές εισφορές που παρακρατήθηκαν στην αλλοδαπή. Δηλαδή οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, που έκαναν τις διασταυρώσεις, δεν γνώριζαν τι ποσά είχαν παρακρατηθεί από τις συντάξεις ως ασφαλιστικές εισφορές και είχαν θεωρήσει ως δηλωτέα και φορολογητέα ολόκληρα τα ποσά για τα οποία έλαβαν πληροφορίες από τις άλλες χώρες της Ε.Ε. Για να γίνουν αποδεκτά, ως δηλωτέα και φορολογητέα, ποσά συντάξεων μικρότερα αυτών που προσδιορίστηκαν από την ΑΑΔΕ μέσω της διασταύρωσης, οι εν λόγω φορολογούμενοι εκλήθησαν, δια των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, να συνυποβάλλουν, με τις τροποποιητικές δηλώσεις, βεβαιώσεις των ασφαλιστικών φορέων της αλλοδαπής για τα ποσά των εισφορών που παρακρατήθηκαν και δεν εισπράχθηκαν εν τέλει από αυτούς.

Ωστόσο, λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19, πολλοί από τους φορολογούμενους αυτούς επικαλέστηκαν δυσχέρεια στη συγκέντρωση των παραπάνω προβλεπόμενων δικαιολογητικών. Για τον λόγο αυτό, με εγκύκλιο που εξέδωσε πρόσφατα ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής (την υπ’αριθμ. πρωτ. Ε 2183/16-11-2020), έγινε δεκτό οι τροποποιητικές δηλώσεις των φορολογουμένων αυτών να παραλαμβάνονται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ακόμα κι αν δεν συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατά το χρόνο υποβολής τους, υπό την προϋπόθεση όμως ότι οι εν λόγω φορολογούμενοι θα συνυποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις, στις οποίες θα δηλώνουν ότι αδυνατούν να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις, λόγω του ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες της αλλοδαπής βρίσκονται σε αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους εξαιτίας των συνεπειών που έχει επιφέρει η πανδημία του ιού COVID-19. Με τις ίδιες υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τις βεβαιώσεις μόλις αυτό καταστεί δυνατό.

Διαβάστε ακόμη

Jumbo: Το 23,22% της εταιρείας ελέγχει ο Απόστολος Βακάκης

Ελεγκτικό Συνέδριο: Θα ελέγξει για πρώτη φορά την Τράπεζα Ελλάδος