Τράπεζες

Alpha Bank: Από τις 10/2 σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές του stock option plan

  • newsroom


Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 704.223.379,50 ευρώ, διαιρούμενο σε 2.347.411.265 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία

Την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022 ξεκινά η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 1.430.168 νέων μετοχών της Alpha Bank που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (πρώην «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.» και καλούμενη εφεξής η «Εταιρεία» ή η «Εκδότρια») ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.») των 1.430.168 νέων κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών της Εταιρείας (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά Ευρώ 429.050,40, λόγω άσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών από ογδόντα οκτώ (88) Δικαιούχους – Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού (Material Risk Takers – MRTs) της Εταιρείας και Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών, σε τιμή διάθεσης Ευρώ 0,30 ανά μετοχή, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31ης Ιουλίου 2020 και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 30ης Δεκεμβρίου 2020, της 16ης Δεκεμβρίου 2021 και της 28ης Ιανουαρίου 2022.

Στις 3.2.2022 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2787981 από τη Διεύθυνση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως αρμόδια Εποπτική Αρχή, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 429.050,40 με καταβολή μετρητών και με έκδοση των 1.430.168 Νέων Μετοχών με ονομαστική αξία Ευρώ 0,30 η καθεμία και με τιμή άσκησης επίσης Ευρώ 0,30 ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αύξησής του, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ 704.223.379,50, διαιρούμενο σε 2.347.411.265 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η καθεμία. H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. κατά τη συνεδρίαση της 8ης Φεβρουαρίου 2022 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 1.430.168 Νέων Μετοχών της Εταιρείας. Oι εν λόγω Νέες Μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022 και την ίδια ημερομηνία οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό Έντυπο Παροχής Πληροφοριών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, το οποίο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.alphaholdings.gr), ενώ μπορούν επίσης να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ShareholdersDepartment@alphaholdings.gr και μέσω τηλεφώνου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον αριθμό 210 343 6721 (κ. Δημήτριος Γ. Βογιατζής).

Διαβάστε ακόμη

Θεόδωρος Βενιάμης: Αποχαιρετά την Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών με μήνυμα ενότητας – Η επιστολή

Κομισιόν: Σχέδιο ύψους €43 δισ. για επενδύσεις σε ημιαγωγούς και απεξάρτηση από την Ασία

Pfizer: Εμβόλιο και χάπι εκτοξεύουν τις προβλέψεις πωλήσεων και κερδών για το 2022