Στη διάθεση 700.783 νέων μετοχών σε 84 στελέχη της, στην τιμή 0,29 ευρώ ανά μετοχή, προχώρησε η Alpha Bank σύμφωνα με ανακοίνωσή της, μετά την έγκριση πενταετούς Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (πρώην «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ») (η «Εταιρεία ή η «Εκδότρια»), σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 στοιχείο η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 και σε συνέχεια των από 31.12.2020 και 17.12.2021 σχετικών ανακοινώσεών της, με το παρόν ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών σε Μέλη του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών (το «Πρόγραμμα»), το οποίο θεσπίστηκε για την πενταετή περίοδο 2020-2024 δυνάμει της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31ης Ιουλίου 2020, ως ακολούθως:

Στις 4.9.2020 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 2210142 από τη Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η από 31.7.2020 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την οποία εγκρίθηκε η θέσπιση και η εφαρμογή πενταετούς Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών (Stock Options Plan) με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση νεοεκδοθεισών μετοχών (stock options), σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018, που θα χορηγηθούν σε Μέλη του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32
του ν. 4308/2014.

Ο σκοπός του Προγράμματος είναι να παράσχει ένα μέσο πληρωμής του τμήματος των μεταβλητών αποδοχών που είναι καταβλητέες σε μέσα (σε είδος) σε Μέλη του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών, ευθυγραμμίζοντας παράλληλα τα κίνητρα των Μελών του Προσωπικού με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και του Ομίλου της.

Οι συμμετέχοντες αποκτούν άμεσο μετοχικό ενδιαφέρον για την Εταιρεία και συνδέουν την απόδοσή τους με τη μελλοντική απόδοση της Εταιρείας και του Ομίλου της εν γένει, έτσι όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στην αύξηση της μετοχικής αξίας της Εταιρείας. Σε εφαρμογή του Προγράμματος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με τις αποφάσεις του με ημερομηνίες 30.12.2020, 16.12.2021, 21.7.2022 και 15.12.2022 ενέκρινε και τροποποίησε τον Κανονισμό του Προγράμματος (ο «Κανονισμός»).

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στις από 31.12.2020 και 17.12.2021 ανακοινώσεις της Εταιρείας, κατά τις από 30.12.2020 και 16.12.2021 συνεδριάσεις του προέβη στη χορήγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Παροχής Κινήτρου Απόδοσης (Performance Incentive Programs) για τις χρήσεις 2018-2019 και 2020 αντίστοιχα, σε Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού (Μaterial Risk Takers ‒ MRTs) της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών.

Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Παροχής Κινήτρων Απόδοσης για τις χρήσεις 2018-2019 και 2020, κατά την Περίοδο Άσκησης των χορηγηθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών και ειδικότερα κατά το χρονικό διάστημα από 2 Ιανουαρίου 2023 έως 13 Ιανουαρίου 2023, 84 Μέλη του προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών άσκησαν τα Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών και κατέθεσαν με τον αρμόζοντα τρόπο και εμπρόθεσμα το σχετικό ποσό στον επ’ ονόματι της Εταιρείας τηρούμενο ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.

Συνολικά ασκήθηκαν 700.783 Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών για την απόκτηση αντίστοιχου αριθμού κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών της Εταιρείας, με ονομαστική αξία Ευρώ 0,29 ανά μετοχή και με τιμή άσκησης επίσης Ευρώ 0,29 ανά μετοχή. Το ποσό αγοράς των ανωτέρω μετοχών καταβλήθηκε σε μετρητά με τον αρμόζοντα τρόπο και ανήλθε συνολικά σε Ευρώ 203.227,07. Το ποσοστό των Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών που έχουν ασκηθεί και αντίστοιχα των μετοχών που θα εκδοθούν σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται σε 0,030% του υφιστάμενου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Με την από 26.1.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 203.227,07 με καταβολή μετρητών και με έκδοση 700.783 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 η καθεμία. Η απόφαση αυτή καταχωρίστηκε στις 10.2.2023 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 3447986 από τη Διεύθυνση Εταιρειών & Γ.Ε.Μ.Η., Τμήμα Εισηγμένων Ανωνύμων Εταιρειών και Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Κατόπιν της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 681.183.484,43, διαιρούμενο σε 2.348.908.567 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 η καθεμία.

Οι ως άνω 700.783 νέες μετοχές θα εκδοθούν στο όνομα των Δικαιούχων – Μελών του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών που άσκησαν τα Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών. Η Εταιρεία θα ακολουθήσει τη διαδικασία εισαγωγής των ως άνω νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.»), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α. και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την έγκριση της εισαγωγής τους από το Χ.Α. Οι μετοχές αυτές θα καταχωριστούν στα αρχεία του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και στις μερίδες και στους λογαριασμούς που τηρούν οι ανωτέρω Δικαιούχοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Χ.Α., όπως προβλέπει ο νόμος.

Διαβάστε ακόμη

Barclays για Τουρκία: Ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στο ΑΕΠ από τον σεισμό

Λίντνερ: Επικίνδυνη η εξάρτηση της γερμανικής οικονομίας από την Κίνα (tweet)

Γιατί είναι σπουδαίος ο πίνακας “Interchange” του Βίλεμ ντε Κούνινγκ, των 300 εκατ. δολαρίων