Τουλάχιστον 667 εκατομμύρια νέες μετοχές αναμένεται να εκδώσει η Alpha Bank σε περίπτωση που η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου «κλειδώσει» στο ανώτατο εύρος της – το 1,20 ευρώ – με τη διαπραγμάτευσή τους στο  Χρηματιστήριο Αθηνών να έχει προγραμματιστεί για τις 13 Ιουλίου.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο που εγκρίθηκε χθες, Παρασκευή, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αναρτήθηκε τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας, δεδομένου ότι ο αριθμός των υφιστάμενων μετοχών διαμορφώνεται σε 1,545,981,097, με την έκδοση τουλάχιστον 666,666,666 νέων μετοχών με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους ο συνολικός αριθμός μετά την ΑΜΚ θα «αγγίξει» τις 2,212,647,763.

«Ο συνολικός (τελικός) αριθμός τους θα είναι ίσος με το πηλίκο του τελικού ποσού που θα συγκεντρωθεί μέσω της ΑΜΚ, διαιρούμενο με την τιμή διάθεσης κάθε νέας μετοχής», τονίζεται χαρακτηριστικά και προστίθεται: «Οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η σχετική αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση θα υποβληθεί από την εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της συνδυασμένης προσφοράς και την καταβολή των κεφαλαίων κάλυψης της ΑΜΚ. Οι νέες μετοχές θα έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρισμα για το οικονομικό έτος 2021 και μετά, με την επιφύλαξη όλων των εφαρμοστέων νόμων. Επιπλέον, την ή περί την 01 Ιουλίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίσει την τιμή διάθεσης, με ανώτατο εύρος το 1,20 ευρώ ανά νέα μετοχή, με βάση τα αποτελέσματα διαδικασίας βιβλίου προσφορών που θα διεξαχθεί από μια κοινοπραξία διεθνών επενδυτικών τραπεζών στο εξωτερικό».

Το ενδεικτικό αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την ΑΜΚ και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. έχει ως εξής:

  • 28 Ιουνίου: Έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς.
  • 30 Ιουνίου: Λήξη της Δημόσιας Προσφοράς.
  • 01 Ιουλίου: Δημοσίευση της ανακοίνωσης σχετικά με την τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών.
  • 6 Ιουλίου: Δημοσίευση της αναλυτικής ανακοίνωσης σχετικά με την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς.
  • 9 Ιουλίου: Έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.
  • 9 Ιουλίου: Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.
  • 13 Ιουλίου: Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

Οι βασικοί επενδυτές

Όσον αφορά στους βασικούς μετόχους, όλοι συμφώνησαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Συγκεκριμένα, η Paulson & Co. Inc του γνωστού επενδυτή που σήμερα κατέχει το 5,6% της τράπεζας δήλωσε με την από 15 Ιουνίου 2021 επιστολή την πρόθεσή της να συμμετάσχει κατά ποσοστό που της αναλογεί (pro rata), σύμφωνα με τον μηχανισμό της κατά προτεραιότητας κατανομής, ενώ το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ενημέρωσε για την απόφασή του να εγγραφεί στην ιδιωτική τοποθέτηση μέχρι το ποσοστό της υφιστάμενης συμμετοχής του, ήτοι το 10,94%.

Όπως αποκάλυψε το newmoney, ωστόσο, το Ταμείο αποφάσισε να συμμετάσχει στην ΑΜΚ, μειώνοντας το ποσοστό του στο 9%.

Όσον αφορά στην Schroders Plc μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ και εφόσον αυτή ανέλθει στο ανώτατο εύρος της, τότε το ποσοστό της θα διαμορφωθεί σε 3,7% έναντι 5,2% σήμερα. «Εξ όσων γνωρίζει η Alpha Holdings, εκτός των ανωτέρω, δεν υπάρχει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, κοινές μετοχές που αντιπροσωπεύουν 5% ή περισσότερο του μετοχικού της κεφαλαίου», τονίζει η τράπεζα.

Οι λόγοι της ΑΜΚ

Στο ενημερωτικό δελτίο γίνεται αναφορά και για τους λόγους που οδήγησαν την διοίκηση της Alpha Bank να προχωρήσει σε ΑΜΚ, έως και 800 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνεται, στόχος της είναι να αποκομίσει πλήρως τα οφέλη που αναμένει από την αναπτυξιακή δυναμική του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). «Η εξαρχής εξασφάλιση του κεφαλαίου ανάπτυξης που αναμένουμε να αναπτύξουμε τα επόμενα έτη θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε τους στόχους κερδοφορίας μας νωρίτερα, θα μας παρέχει την ευελιξία που απαιτείται για τη δέσμευση χρηματοδότησης έργων υψηλής αξίας, όπως κρίνεται σκόπιμο, θα μας επιτρέψει να είμαστε επιλεκτικοί όσον αφορά στο προφίλ κερδοφορίας τέτοιων έργων και ταυτόχρονα, να ανταποκρινόμαστε στις κεφαλαιακές μας απαιτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού μας σχεδίου. Είναι σημαντικό ότι αυτό θα μας παράσχει, επίσης, σημαντική ευελιξία για τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής μας δομής και την εφαρμογή της μερισματικής μας στρατηγικής», τονίζεται χαρακτηριστικά. Σημειώνεται πως με στοιχεία της 31 Μαρτίου 2021 και στη βάση του δείκτη total capital adequacy σε pro forma επίπεδο αναφορικά με τη συναλλαγή Galaxy η επιτυχής ολοκλήρωση της ΑΜΚ μέσω της συνδυασμένης προσφοράς αναμένεται να ενισχύσει τον επίμαχο δείκτη κατά ποσοστό περίπου +2,1%, οδηγώντας σε δείκτη total capital adequacy ratio περίπου 17,5%, ο οποίος αναμένεται να επιτρέψει την μόχλευση του ισολογισμού της, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο στρατηγικό της σχέδιο βάσει των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και την πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα, υποστηριζόμενη από το επικείμενο πρόγραμμα RRF.

Διαβάστε ακόμη:

«Ηλεκτροπληξία» με τα αδήλωτα τετραγωνικά

Credit Suisse: Πρόβλεψη για παγκόσμια ανάπτυξη 5,9% το 2021 με «πάρτι» στις αγορές

Ποιοι είναι οι Έλληνες εφοπλιστές με τα μεγάλα κέρδη από τα φορτηγά πλοία