Τράπεζες

Attica Bank: Στην Astir NPL Finance κόκκινα δάνεια ύψους 712 εκατ. ευρώ

  • newsroom


H τράπεζα υλοποίησε στις 18 Δεκεμβρίου τιτλοποίηση και μεταβίβαση δύο χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων της

Στην εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) με την επωνυμία «Astir NPL Finance 2020-1 Designated Activity Company» μεταβίβασε η Attica Bank δύο χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων – ένα επιχειρηματικών, ύψους 340,8 εκατ. και ένα λιανικής τραπεζικής, ύψους 371,2 εκατ. ευρώ – με τη διαχείριση να αναλαμβάνει η Qquant.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε εκτέλεση της αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2020, η τράπεζα υλοποίησε την Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020, τιτλοποίηση και μεταβίβαση δύο χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων της.

Συγκεκριμένα, η τράπεζα, κατ’ εφαρμογή του Νόμου 3156/2003

i) Μετεβίβασε χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενωνεπιχειρηματικών δανείων/πιστώσεων συνολικού ποσού περίπου ευρώ 340,8 εκατ. ευρώ στην εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) με την επωνυμία «AstirNPLFinance 2020-1 DesignatedActivityCompany» που εδρεύει στηνΙρλανδία.

Παράλληλα το SPV εξέδωσε και μετεβίβασε στην Τράπεζα ένα ομόλογο Σειράς Α ονομαστικής αξίας 159.000.000 Ευρώ (SeniorNote), ένα ομόλογο Σειράς Β ονομαστικής αξίας 1.806.000 Ευρώ (MezzanineNote) και ένα ομόλογο σειράς C (JuniorNote) αξίας 180.000.000 ευρώ, που προέκυψαν από την τιτλοποίηση του εν λόγω χαρτοφυλακίου δανείων / πιστώσεων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 3156/2003, και εξασφαλίζονται με εκ του νόμου ενέχυρο στα μεταβιβασθέντα δάνεια / πιστώσεις.

ii) Μετεβίβασε χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων/πιστώσεων λιανικής τραπεζικής, συνολικού ποσού περίπου ευρώ 371,2 εκατ. Ευρώ στην εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) με την επωνυμία «AstirNPLFinance 2020-2 DesignatedActivityCompany» που εδρεύει στην Ιρλανδία. Παράλληλα το SPV εξέδωσε και μετεβίβασε στην Τράπεζα ένα ομόλογο Σειράς Α ονομαστικής αξίας 190.000.000 Ευρώ (SeniorNote), ένα ομόλογο Σειράς Β ονομαστικής αξίας 104.921.000 Ευρώ (MezzanineNote)και ένα ομόλογο σειράς C (JuniorNote) αξίας 76.372.000 Ευρώ, που προέκυψαν από την τιτλοποίηση του εν λόγω χαρτοφυλακίου δανείων / πιστώσεων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 3156/2003, και εξασφαλίζονται με εκ του νόμου ενέχυρο στα μεταβιβασθέντα δάνεια πιστώσεις.

iii) Τη διαχείριση των ανωτέρω χαρτοφυλακίων ανέλαβε -με σχετικές συμβάσεις με τα SPV-η εταιρεία με την επωνυμία QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΔΑΑΔΠ.