Καθαρά κέρδη άνω των 500 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα για το α’ εξάμηνο 2023.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα οργανικά κέρδη μετά φόρων ξεπέρασαν τα €0,5 δισ. το Α’ εξάμηνο 2023, με τον δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να διαμορφώνεται άνω του 16%.

Πιο συγκεκριμένα:

o Η ανοδική τάση των καθαρών εσόδων από τόκους διαμορφώθηκε σε +11% σε τριμηνιαία βάση κατά το Β’ τρίμηνο 2023, αντανακλώντας την αύξηση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που οδήγησε σε περαιτέρω συμπίεση του δανειακού επιτοκιακού περιθωρίου, απορροφώντας το υψηλότερο κόστος καταθέσεων και ομολογιακών εκδόσεων για την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL). Ως αποτέλεσμα, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο ενισχύθηκε κατά ~40μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο

o Η αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες διαμορφώθηκε σε +6% σε τριμηνιαία βάση και αποτυπώνει τον αυξημένο όγκο συναλλαγών κυρίως στη Λιανική Τραπεζική, με αιχμή του δόρατος τις κάρτες, τα συνδυαστικά πακέτα καταθετικών προϊόντων, καθώς και τα επενδυτικά προϊόντα. Αναπροσαρμόζοντας για την αποεπένδυση της δραστηριότητας αποδοχής καρτών, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 14% ετησίως

o Η συντηρητική διαχείριση των λειτουργικών δαπανών συνεχίστηκε, με τις δαπάνες προσωπικού και τα γενικά και διοικητικά έξοδα να ενισχύονται μόλις κατά +1% σε ετήσια βάση, παρά τις κλαδικές αυξήσεις μισθών στα τέλη του 2022, καθώς και τις μειωμένες –παρότι υψηλές– πληθωριστικές πιέσεις στο Β΄ τρίμηνο 2022. Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά +3% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα των αυξημένων αποσβέσεων (+12% σε ετήσια βάση), αντανακλώντας το φιλόδοξο στρατηγικό σχέδιο επενδύσεων της Τράπεζας στον τομέα της πληροφορικής

o Το κόστος πιστωτικού κινδύνου παρέμεινε κάτω από τις 70μ.β. έναντι στόχου περί των ~80μ.β. που έχουμε θέσει για το 2023

Οι εκταμιεύσεις ενισχύθηκαν το Β’ τρίμηνο 2023 και διαμορφώθηκαν σε €1,4 δισ. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά σχεδόν €1 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο

o Οι εκταμιεύσεις διαμορφώθηκαν σε €1,4 δισ. το Β’ τρίμηνο 2023, ενισχυμένες κατά 22% σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας τις εκταμιεύσεις2 Εταιρικής Τραπεζικής (+30% σε τριμηνιαία βάση)

o Τα εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα ενισχύθηκαν κατά €0,8 δισ. ετησίως και ανήλθαν σε €27,4 δισ. το Β’ τρίμηνο 2023, σημειώνοντας οριακή μείωση από την αρχή του έτους (<1%), αποτυπώνοντας τις υψηλότερες αποπληρωμές κεφαλαίου κίνησης από εταιρείες με υψηλή ρευστότητα κυρίως κατά το Α΄ τρίμηνο 2023. Η τάση στις εκταμιεύσεις διαφαίνεται αυξητική το Β΄ εξάμηνο 2023 και αναμένεται να επιτρέψει στα εξυπηρετούμενα δάνεια να επεκταθούν δυναμικά μέχρι το τέλος του έτους

o Οι εγχώριες καταθέσεις επανήλθαν σε ανοδική τροχιά το Β΄ τρίμηνο 2023 (+2% σε τριμηνιαία βάση), ανακάμπτοντας από την πτώση του Α΄ τριμήνου 2023 που οφειλόταν σε αυξημένες αποπληρωμές δανείων Εταιρικής Τραπεζικής, αντανακλώντας εισροές καταθέσεων από πελάτες Λιανικής. Σε σύγκριση με τον αρχή του έτους, οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 1% ή €0,4 δισ.

o Το υπόλοιπο του Προγράμματος Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO ΙΙΙ) διαμορφώθηκε σε μόλις €1,9 δισ. τον Ιούνιο 2023, μειωμένο περαιτέρω κατά €3,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση, με την πλεονάζουσα ρευστότητα να ενισχύεται κατά €1 δισ. σε τριμηνιαία βάση, σε ~€7 δισ.

Στην Ελλάδα, τα ΜΕΑ διαμορφώθηκαν σε €1,7 δισ., ή μόλις €0,3 δισ. μετά από προβλέψεις

o Η μικρή αύξηση στις πρώιμες καθυστερήσεις αποπληρωμών στεγαστικών δανείων το Β΄ τρίμηνο 2023 παραμένει πολύ χαμηλότερη του αναμενόμενου

o Καθαρές ροές ΜΕΑ ύψους μόλις +€0,03 δισ. το Β΄ τρίμηνο 2023

o Στην Ελλάδα, ο δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε σε 5,3% και ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις σε 82,1%.

Ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 17,3%3, με το Συνολικό Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται σε 18,4%3

o Η ισχυρή οργανική κερδοφορία ενίσχυσε τον δείκτη CET1 κατά ~80μ.β. σε τριμηνιαία βάση, σε 17,3%3 το Β’ τρίμηνο 2023

o O δείκτης MREL του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 22,5%, προσεγγίζοντας την ελάχιστη απαίτηση MREL του Ιανουαρίου του 2024 ύψους 22,7%

Η Εθνική Τράπεζα πέτυχε την 5η καλύτερη επίδοση στο σύνολο των 70 ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετείχαν στην Πανευρωπαϊκή Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Συνθηκών (EU-wide Stress Test) της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για το 2023 και την καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα. Το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού μας συνεχίζει να είναι η κινητήρια δύναμη για την επίτευξη των στόχων μας

o Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την Πανευρωπαϊκή Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Συνθηκών 2023, με ουσιαστική βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη πανευρωπαϊκή άσκηση, παρά την αυξημένη αυστηρότητα των μακροοικονομικών σεναρίων. Το ελάχιστο επίπεδο CET1 διαμορφώθηκε στο 13,1% υπό το δυσμενές σενάριο (6,4% το 2021), καταγράφοντας μέγιστη απομείωση της τάξεως των 271μ.β. κατά το πρώτο έτος του ορίζοντα προβλέψεων (2023) έναντι ~350μ.β. κατά μέσο όρο για τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες, κατατάσσοντας την Εθνική ως την τράπεζα με την καλύτερη επίδοση στον ελληνικό τραπεζικό χώρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι με κριτήριο την απομείωση κεφαλαίων στον τριετή ορίζοντα ύψους μόλις 136μ.β. υπό το δυσμενές σενάριο, η επίδοση της ΕΤΕ είναι η 5η καλύτερη στο σύνολο των 70 ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετείχαν στην άσκηση

o Η εμπορική αποτελεσματικότητα και η λειτουργική αποδοτικότητά μας συνέχισε να βελτιώνεται μέσω του διαρκούς εξορθολογισμού και της αυτοματοποίησης των διαδικασιών και της εφαρμογής νέων τεχνολογιών, με το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού να είναι η κινητήρια δύναμή μας. Το επόμενο στάδιο της στρατηγικής μας είναι η πλήρης αντικατάσταση του συστήματος Βασικών Τραπεζικών Εργασιών (Core Banking System) της Τράπεζας που βρίσκεται σε εξέλιξη

o Στοχεύουμε σε συνεργασίες που ενισχύουν την ικανότητά μας να δημιουργούμε έσοδα από προμήθειες. Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώσαμε τον Ιούνιο την αγορά ποσοστού 7,5% στην EPSILON NET μαζί με την υπογραφή μίας μακροχρόνιας, αποκλειστικής συμφωνίας συνεργασίας με αντικείμενο τον από κοινού σχεδιασμό, την ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών που αποσκοπούν στην ενίσχυση και στήριξη του επιχειρείν στην Ελλάδα

o Αντανακλώντας την επιταχυνόμενη μετάβαση στα ψηφιακά κανάλια, οι εγγεγραμμένοι και οι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες των ψηφιακών καναλιών αυξήθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση σε 3,8 εκατ. και 2,3 εκατ., αντίστοιχα, ενώ οι πωλήσεις μέσω ψηφιακών καναλιών εκτοξεύτηκαν σε 1 εκατ. τεμάχια από 0,6 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2022. Ο επιτυχής ψηφιακός μετασχηματισμός της Τράπεζας αποτυπώνεται στα ηγετικά μερίδια αγοράς μας στην εξ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση νέων πελατών – digital onboarding- (ιδιώτες: 26%, επιχειρήσεις: 46%), τους μηνιαίους ενεργούς χρήστες (διαδίκτυο: 25%, κινητά: 32%) και τις ψηφιακές πωλήσεις (κάρτες: 61%, καταναλωτικά δάνεια: 35%, ασφάλειες: 54%)

o Ενισχύουμε περαιτέρω τις δυνατότητες και υποδομές μας σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG), αξιοποιώντας τις αναδυόμενες ευκαιρίες από την πράσινη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας και οδηγώντας την αγορά στη χρηματοδότηση βιώσιμων έργων στον τομέα της ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, μας απονεμήθηκε το βραβείο Diamond ESG & Social Responsibility «CR Index 2022-23» από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης («Corporate Responsibility Institute’s (CRI)»).

Τι δήλωσε ο CEO, Παύλος Μυλωνάς

«Η ελληνική οικονομία διανύει μια ευνοϊκή περίοδο και βρίσκεται σε μία σπάνια οικονομική και πολιτική συγκυρία. Οι προοπτικές για παγκόσμια ανάκαμψη είναι βελτιωμένες αλλά και η ανταγωνιστικότητα της ίδιας της ελληνικής οικονομίας είναι φανερά ενισχυμένη – μετά από σκληρή προσπάθεια – ενώ έχει σημαντικές προοπτικές για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις.

Η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα παραμένει σχετικά ισχυρή, ο πληθωρισμός μειώνεται με ταχείς ρυθμούς, ενώ η ευρωπαϊκή οικονομία φαίνεται έτοιμη να ανακάμψει από τις αλλεπάλληλες αυξήσεις των τιμών και τον περιορισμό στη νομισματική και δημοσιονομική πολιτική. Σε αυτό το ευνοϊκό περιβάλλον, η ανάπτυξη στην Ελλάδα έχει ως κινητήριο μοχλό τις επενδύσεις και τις εξαγωγές, με την ελκυστικότητα της ελληνικής οικονομίας να προκαλεί αύξηση στις άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI).

Το πρώτο εξάμηνο του 2023 καταγράψαμε εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα, αξιοποιώντας τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της χώρας καθώς και τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, τον ισχυρό Ισολογισμό και το επιτυχημένο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Τράπεζας. Τα οργανικά κέρδη μετά από φόρους ξεπέρασαν τα €0,5 δισ., με αποτέλεσμα ο δείκτης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (core RoTE) να υπερβαίνει το 16% και ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα (C:CI) να διαμορφώνεται στο 32%, αντανακλώντας τη σημαντική αύξηση των οργανικών εσόδων μας, τη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών, καθώς και τη σταδιακή ομαλοποίηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου.

Η ισχυρή οργανική κερδοφορία μας δημιουργεί σταθερό κεφάλαιο κάθε τρίμηνο, με τον δείκτη CET1 και τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να καταγράφουν αύξηση κατά 80μ.β. σε τριμηνιαία βάση για δεύτερο συνεχές τρίμηνο και να διαμορφώνονται στο 17,3% και 18,4%, αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, η πλεονάζουσα ρευστότητά μας εξακολουθεί να αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, βασιζόμενη σε μια ισχυρή και σταθερή βάση καταθέσεων, ενώ η καθαρή μας ταμειακή θέση ενισχύεται περαιτέρω, αγγίζοντας τα €7 δισ..

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπολειπόμενη έκθεση της Τράπεζας σε Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα ανέρχεται σε μόλις €0,3 δισ. μετά από προβλέψεις, ενώ η μικρή αύξηση στις καθυστερήσεις αποπληρωμών στεγαστικών δανείων κατά το Β΄ τρίμηνο 2023 παραμένει πολύ χαμηλότερη του αναμενόμενου, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά την ανθεκτικότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου μας.

Με τους οικονομικούς δείκτες να προβλέπουν ισχυρότερη ανάπτυξη για το υπόλοιπο του έτους, θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε το επιτυχημένο πολυετές Πρόγραμμα Μετασχηματισμού μας με στόχο να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ραγδαία μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας με έναν πιο αποδοτικό και πελατοκεντρικό τρόπο. Ως Τράπεζα Πρώτης Επιλογής, παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας να διαδραματίσουμε ηγετικό ρόλο στηρίζοντας τους πελάτες μας, την κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας».

Κερδοφορία

Ελλάδα

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αναλογούντα σε μετόχους της Τράπεζας αυξήθηκαν κατά 5% σε τριμηνιαία βάση, σε €258 εκατ. το Β΄ τρίμηνο 2023, αντανακλώντας την εντυπωσιακή ενίσχυση των οργανικών κερδών μετά φόρων σε €277 εκατ. από €216 εκατ. το Α΄ τρίμηνο 2023. Η σημαντική βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη αύξηση των οργανικών εσόδων (+11% σε τριμηνιαία βάση) και τη συντηρητική διαχείριση των λειτουργικών δαπανών (-2% σε τριμηνιαία βάση).

Ως αποτέλεσμα, τα οργανικά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε €493 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2023 από €133 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2022. Τα καθαρά έσοδα από τόκους διατήρησαν τη θετική δυναμική τους, ανερχόμενα σε €529 εκατ. το Β΄ τρίμηνο 2023 από €474 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, επωφελούμενα από την αύξηση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ (αύξηση 13% σε τριμηνιαία βάση στα καθαρά έσοδα από τόκους εξυπηρετούμενων δανείων) και την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας προς χρεόγραφα με υψηλότερες αποδόσεις (αύξηση 12% σε τριμηνιαία βάση στα έσοδα από ομόλογα).

Οι θετικοί αυτοί παράγοντες απορρόφησαν πλήρως τη συμπίεση του δανειακού επικοκιακού περιθωρίου, την αύξηση του κόστους καταθέσεων (σε όρους ευρώ) σε 134μ.β. το Β΄τρίμηνο 2023 από 90μ.β. το Α΄ τρίμηνο 2023, καθώς και το υψηλότερο κόστος των εκδόσεων MREL, συμπεριλαμβανομένης μίας σειράς εκδόσεων ομολόγων υψηλής εξασφάλισης ύψους €0,9 δισ. το Δ’ τρίμηνο 2022.

Ως αποτέλεσμα, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο σημείωσε ανάκαμψη κατά ~40μ.β. σε τριμηνιαία βάση το Β’ τρίμηνο 2023. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε €87 εκατ. το Β΄ τρίμηνο 2023 από €83 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, αντανακλώντας τους ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης στις προμήθειες Λιανικής και Εταιρικής Τραπεζικής, με αιχμή του δόρατος τις προμήθειες σχετιζόμενες με κάρτες, πληρωμές και δάνεια.

Οι λειτουργικές δαπάνες αποκλιμακώθηκαν σε €185 εκατ. το Β΄ τρίμηνο 2023 από €189 εκατ. το Α΄ τρίμηνο 2023, με τις δαπάνες προσωπικού να μειώνονται κατά 4% σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας το όφελος από το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού του Δ΄ τριμήνου 2022, ενώ τα γενικά και διοικητικά έξοδα μειώθηκαν κατά 3% σε τριμηνιαία βάση. Η αύξηση των αποσβέσεων κατά 5% σε τριμηνιαία βάση απορρέει από το στρατηγικό σχέδιο επενδύσεων της ΕΤΕ στον τομέα της πληροφορικής, το οποίο έχει ως επίκεντρο την υπό εξέλιξη αντικατάσταση του συστήματος Βασικών Τραπεζικών Εργασιών (Core Banking System) της Τράπεζας.

Η συγκράτηση του κόστους σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη αύξηση των οργανικών εσόδων μείωσε τον δείκτη κόστους προς οργανικά έσοδα περαιτέρω σε 30% το Β’ τρίμηνο 2023 από 34% το προηγούμενο τρίμηνο. Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε τριμηνιαία βάση σε €49 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2023, αντιστοιχώντας σε 65μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις.

Διεθνείς δραστηριότητες

Στις διεθνείς δραστηριότητες, ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους αναλογούντα σε μετόχους της Τράπεζας ύψους €12 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2023 από €14 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2023, ως αποτέλεσμα του εξορθολογισμού των εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπών εσόδων (€1 εκατ. από €11 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2023) που σχεδόν απορροφήθηκε από την αύξηση των οργανικών εσόδων κατά 12% σε τριμηνιαία βάση και την περιστολή των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις σε €3 εκατ. Β’ τρίμηνο 2023 έναντι €8 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2023).

Σε επίπεδο εξαμήνου, τα κέρδη μετά από φόρους αναλογούντα σε μετόχους της Τράπεζας ανήλθαν σε €26 εκατ. από €16 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2022.

Διαβάστε ακόμη

Έλληνες εφοπλιστές: H Ελλάδα παραμένει η No1 ναυτιλιακή χώρα στον κόσμο (πίνακες)

Βίλα Μεταξά: Νέο σφυρί για το ακίνητο με τη μοναδική θέα στις Καβοκολώνες (pics)

Κωνσταντινούπολη: Στα ύψη ο πληθωρισμός τον Ιούλιο μετά την αύξηση φόρων

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ